AKTS - Mitoloji ve İkonografi

Mitoloji ve İkonografi (GRT243) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mitoloji ve İkonografi GRT243 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
Sanat Tarihi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, mitolojiye ve ikonografiye kavramsal bakış açısı kazandırmak, mitolojinin doğuşu, anlamı ve sanat tarihine etkileri konusunda bilgi vermek; mitoloji-kültür etkileşimini irdelemek, mitolojinin sanata ve tasarıma yönelik yansımalarını incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Mitoloji, ikonografi ve kültür ilişkisini öğrenir.
  • 2) Dünya mitolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
  • 3) Mitoloji, sanat, tasarım ilişkisini kavrar.
Dersin İçeriği Mitolojinin doğuşu, anlamı ve etkileri, mit türleri, klasik mitoloji ve Dünya mitolojileri; mitoloji ve sanat; mitoloji, kültür ve ideoloji, mitoloji ve tasarım konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Mitoloji ve ikonografi kavramları; Mitolojinin doğuşu, anlamı ve etkileri; mythos, logos ve ethos; ikonografi ve ikonoloji
3 Mit türleri
4 Mezopotamya Mitolojisi
5 Mısır Mitolojisi
6 Anadolu Uygarlıkları ve mitoloji; Hitit uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Ana tanrıça kültü; Anadolu efsaneleri
7 Yunan Mitolojisi
8 Ara Sınav
9 Roma Mitolojisi
10 Hint Mitolojisi, İskandinav Mitolojisi
11 Türk uygarlıkları, kültürü ve mitolojisi; Dede Korkut Hikayeleri
12 Çin ve Japon Mitolojisi
13 Ortadoğu uygarlıkları ve kültürü, mitoloji
14 Kızılderili Mitolojisi, Afrika Mitolojisi
15 Mitolojinin çağımızdaki yansımaları; kültür-reklam bağlamında mitolojik simgeler
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, 1993.
2. B. Cömert, Mitoloji ve İkonografi. Ankara, 1980.
3. Y. Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul 2002.
4. J. von Laffert et al. (ed.), Mitoloji, Çev: N. Elhüseyni, NTV Yayınları, İstanbul 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi). X
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 5 10
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 65