AKTS - Animasyon II

Animasyon II (GRT482) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Animasyon II GRT482 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
SGT 429 Animasyon I GRT 207 Bilgisayarla Tasarım I GRT 208 Bilgisayarla Tasarım II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Serdar Südor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Animasyon filmin grafik tasarım açısından sektörel özellikleri doğrultusunda, bilgisayar destekli animasyon tarzı reklam film üretimi konusunda öğrenciler bilgilendirilerek, her öğrencinin bir animasyon filmi üretmesi amaçlanır. Aynı zamanda farklı türlerdeki animasyon tarzı filmler incelenerek hareketli görüntü ile reklam kavramları arasındaki ilişki üzerine analiz çalışmaları yapılır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ders konusu ile ilgili tarihsel ve güncel bilgileri bilir, araştırır ve tanımlar,
  • Sektörel açıdan animasyon tarzı reklam filmi hakkında eleştirel bir bakış açısına sahiptir
  • Tekniksel anlamda araç ve malzeme kullanımı üzerine deneyimlidir, Düşüncelerini hareketli görüntü yolu ile hazırlayıp sunar
  • Bilgisayar ortamında animasyon programları hakkında yetkin bir bilgiye sahipdir
Dersin İçeriği Kişisel bir animasyon filmi projesi ve/veya kariyer hedefleri doğrultusunda tanımlanan animasyon üretimi çalışmalarının fikir aşamasından başlanarak gösterime sunulmasına kadar film yapımı sürecinin bütün evrelerinin belirlenen plan dâhilinde yürütülerek tamamlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 A- Dersin tanımlanması, B- Animasyon tarzı reklam filminin tanımlanması, C- Televizyon reklamcılığı sektöründe animasyon filmin amacı ve özellikleri.
2 A- Televizyon reklam filminin tarihsel gelişiminde animasyon, B- Animasyon tarzı reklam filmi türlerinin tanımlanması: çizgi animasyon, bilgisayar destekli 2D ve 3D animasyon, stop-motion animasyon.
3 A- Animasyon tarzı reklam filmlerinde hareketli grafik öğelerinin kullanımı, B- Farklı tekniklerde animasyon tarzı reklam film türlerinin gösterimi ve analizi.
4 A- Animasyon tarzı reklam film proje konularının belirlenmesi, B- Yapılacak proje konularının görsel olarak animasyon tekniğinin belirlenmesi.
5 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin araştırma taslaklarının incelenmesi, B- Araştırma taslakları doğrultusunda reklam filmi için hazırlanacak olan senaryoya giriş.
6 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin araştırma taslaklarının sonuçlandırılması, B- Animasyon tarzı reklam film projelerinin senaryo taslaklarının incelenmesi.
7 Ara Değerlendirme
8 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin senaryo taslaklarının sonuçlandırılması ve teslimi (1.Ödev teslimi), B- Animasyon tarzı reklam film projelerinin öykü panosu taslaklarının incelenmesi.
9 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin öykü panosu taslaklarının sonuçlandırılması ve teslimi (2.Ödev teslimi), B- Yapılacak olan Animasyon tarzı reklam film projelerinin uygulama aşamasına geçiş.
10 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin yapım aşamasının ilk taslaklarının incelenmesi, B- Türkiye'de animasyon tarzı reklam filminin sektörel gelişimi.
11 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin yapım aşaması taslaklarının incelenmesi, B- Animasyon tarzı reklam filmlerinde kinetik tipografi kullanımı.
12 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin yapım aşaması taslaklarının incelenmesi, B- Animasyon tarzı reklam film projelerinde seslendirme, ses efekti ve müzik kullanımı.
13 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin kurgu taslaklarının incelenmesi.
14 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin kurgu taslaklarının sonuçlandırılması.
15 A- Animasyon tarzı reklam film projelerinin sonuçlandırılması ve teslimi (Jüri - Final projesi teslimi).
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Akbulut, Nesrin T. (2007). Televizyon reklam filmi yapımı : kavramlar, uygulamalar, sorunlar ve telif hakları. İstanbul: Beta
2. Curran, S. (2000). Motion Graphics: Graphic Design for Broadcast and Film. Gloucester: Rockport Publishers, Inc.
3. Finch, C. (1995). The Art of Disney, The Walt Disney Company. New York: Abrams.
4. Kanfer, S. (2000). Serious business: The art and commerce of animation in America from Betty Boop to Toy story. New York: Da Capo Press.
5. Krasner, J. (2008). Motion Graphic Design Applied History and Aesthetics. Oxford: Focal Press.
6. Rutherford, P. (2000). Yeni İkonalar? Televizyonda Reklam Sanatı. İstanbul: Yapı Kredi, Çev.: Gerçeker, Mustafa K.
7. Sang-eun, O. (2008). Brand Personality based on TV advertising. ADADA.
8. Samancı, Ö. (2004). Animasyonun Önlenemez Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
9. White, T. (1986). The Animator's Work Book. New York: Watson-Guptil Publications

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar 1 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 12 36
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 12 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 148