AKTS - Tedarik Zinciri Modelleme

Tedarik Zinciri Modelleme (IE306) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tedarik Zinciri Modelleme IE306 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Erkan Köse
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin sonunda öğrenci lojistik ve tedarik zincirinin temellerini öğrenecektir. Tedarik zinciri ve lojistik problemlerini çözmek için modeller kurma ve çeşitli teknikler geliştirme becerisi geliştireceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci tedarik zinciri yönetiminin temel yapısını tanımlayabilecektir.
  • Öğrenci tedarik zinciri performansınının temel yönlendiricilerinin ve bunların stratejik, operasyonel, satın alma ve pazarlama gibi diğer fonksiyonlarla ilişkilerini belirleyebilecektir.
  • Öğrenci tedarik zinciri yönetiminin çeşitli performans metriklerini belirtebilecektir.
  • Öğrenci firma içi ve firmalar arası koordinasyon karmaşasını kritik edebileceklerdir.
  • Öğrenci belirsiz iş ortamlarında arz ve talep dengesinin nasıl sağlanacağını belirtebilecektir.
  • Öğrenci tedarik zinciri yönetiminde ortaklığın önemini açıklayabilecektir.
  • Öğrenci farklı tedarik zinciri strateji ve pratiklerini tartışabilecektir (VMI, e-iş, erteleme…).
  • Öğrenci tedarik zinciri yönetimi sırasında oluşan problemleri tanımlayabilecek, analiz edebilecek ve çözümlenmesini sağlayabilecektir.
Dersin İçeriği Tedarik zinciri yönetimine giriş, lojistiğe giriş, satın alma ve planlama kararları, envanter politikası kararları, bilgi sistemleri, tedarik zinciri organizasyonu ve kontrolü, performans metrikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik zinciri yönetimine giriş s 13-30
2 Tedarik zinciri yönetimi çatısı ve sorunları Simchi-Levi s. 1-30 Simchi-Levi s.120-138
3 Tedarik zinciri sürücüleri s.50-78
4 Stratejik uyum s.31-49
5 Kamçı etkisi Temel kavramların tekrarı s.262-282 Simchi-Levi s.43-90 Simchi-Levi s.101-117
6 Stoğun rolü s.283-341
7 Risk dağıtma ve erteleme s.353-369 Simchi-Levi s.222-235
8 Lojistik ve ağ tasarımı s.80-114 s.409-438
9 Arasınav
10 Depolama s.120-153 Bozarth s.335-350
11 Dış kaynak-iç kaynak kullanımı Bozarth s.350-371 s.440-451
12 Vak’a sınavı
13 Ortaklık s.453-476 s.500-510
14 Performans Metrikleri-Kurumsal Karne Simchi-Levi s.253-260
15 Devam... s.512-520
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Chopra, S., Meindl, P., Supply Chain Management: Strategy Planning and Operation, Prentice Hall, 2007.
Diğer Kaynaklar 2. Nahmias, S., Production and Operations Analysis, 4th Edition, Irwin McGraw-Hill, 2001.
3. Shapiro, J., Modeling the Supply Chain, Duxbury, 2001.
4. Tayur, S., Ganeshan, R., Magazine, M. (editors), Quantitative Models for Supply Chain Management, Kluwer Press, 1999.
5. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., and Simchi-Levi, E., Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies, McGraw Hill, 2008.
6. Nemhauser, G.L., Rinnooy Kan, A.H.G., (editors), Logistics of Production and Inventory, North-Holland, 1993.
7. Coyle, J., Bardi, J., Edward, J., Langley, J.J., The Management of Business Logistics, Thompson Learning, 1996.
8. Bowersox, D.J., Closs, D.J. and Cooper, M.B., Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill, 2007.
9. Burt, D.N, Dobler, D.W., and Starling, S.L., E., World Class Supply Management, McGraw-Hill, 2003.
10. Vollmann, T.E, Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw-Hill, 2005.
11. Bozarth, C.C. and Handfield, R. B., Introduction to Operations and Supply Chain Management, Prentice Hall, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 22 22
Raporlar
Ödevler 5 4 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125