AKTS - Çizelgeleme

Çizelgeleme (IE434) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çizelgeleme IE434 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders başarı ile tamamlandığında, öğrenci toplam çizelgeleme sürecini, ön koşullarını, bilgisayar sistemleri ve diğer üretim yönetimi sistemleri ile entegrasyonunu özellikle atölye tipi çizelgelemede kavramsallaştırabilecek, ilgili çizelgeleme problemlerinin çözümü için gerekli analitik düşünme becerisini ve uygulamalı araları kullanma becerisine sahip olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler çizelgeleme aktivitesinin ne olduğunu ve önemini net bir şekilde tanımlayabilecek ve farklı planlama seviyeleri arasındaki yukarıdan aşağıya ilişkiyi gösterebilecektir.
  • Öğrenciler bir çizelge için performans kriter/kriterlerini tanımlayabilecek, değerlendirme ölçümleri geliştirebileceklerdir.
  • Öğrenciler gerçek hayat koşullarında etkin ana üretim planlama ve atölye çizelgelemesi süreçleri için problem ve ilgili çözüm teknik/araçlarını tanımlayıp tesbit edebileceklerdir.
  • Öğrenciler atölye seviyesi çizelgeleme sürecini iyileştirmek için pratik modeller geliştirebileceklerdir.
Dersin İçeriği Çizelgeleme ve sıralama problemleri, temel formülasyon, tek makine-çok makina çizelgeleme prosedürleri ve sezgisel yöntemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çizelgelemeye giriş ve bir üretim şirketindeki çizelgeleme seviyeleri
2 Etkin çizelgeleme için önkoşullar ve ana planlama konularının çizelgeleme sürecine katkısı
3 Etkin çizelgeleme için önkoşullar ve ana planlama konularının çizelgeleme sürecine katkısı
4 Ana çizelgeleme ve detaylı parça akışı: iş merkezi çizelgeleme
5 Ana çizelgeleme ve detaylı parça akışı: iş merkezi çizelgeleme
6 Ana çizelgeleme ve detaylı parça akışı: iş merkezi çizelgeleme
7 Ana çizelgeleme ve detaylı parça akışı: iş merkezi çizelgeleme
8 Ana çizelgeleme ve detaylı parça akışı: iş merkezi çizelgeleme
9 Ana çizelgeleme ve detaylı parça akışı: iş merkezi çizelgeleme
10 Ana çizelgeleme ve detaylı parça akışı: iş merkezi çizelgeleme
11 Ana çizelgeleme ve detaylı parça akışı: iş merkezi çizelgeleme
12 Ara sınav
13 Küçük ve orta ölçekli şirketler için pratik bir makina yükleme metodu
14 Sunumlar ve dönem projesi üzerine tartışma
15 Ders kapsamında anlatılan konuların gözden geçirme ve değerlendirilmesi
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Michael L. Pinedo, Scheduling Theory, Algorithms, and Systems (5th edition), Springer, 2016
Diğer Kaynaklar 2. Nahmias, S., Production and Operations Analysis, 5th edition, Irwin McGraw-Hill, 2005.
4. Mike Rother and John Shook, Learning to See: Value Stream Mapping to add value and eliminate muda, version 1.1, The Lean Enterprise Institute, 1998.
5. Michael L. Pinedo, Planning and Scheduling in Manufacturing and Services (2nd edition) Springer, 2009
6. J. Thomas Shields, The Lean Aircraft Initiative Report Series #RP96-06-61: Factory Flow Benchmarking Report, Massachusetts Institute of Technology, 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125