AKTS - Yaz Stajı I

Yaz Stajı I (IE399) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yaz Stajı I IE399 0 0 0 0 6
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 103 (veya MFGE 205) ve IE 206 Öğrenci bu dersi almadan önce tüm ön koşul derslerine kayıt yaptırmış olmalıdır. Öğrenciler, alınan ders geçilmediyse, eş zamanlı olarak bu derslere kayıt yaptırmalıdırlar.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tuğrul ÇİÇEK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencinin bir üretim şirketinde minimum 4 hafta (2 iş günü) yapılandırılmış bilgi toplama, analiz ve gözlem yapmasına rehberlik etmek için tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci gerçek bir şirkette bölümler arasındaki çeşitli fonksiyonalite ve etkileşimleri gözleyip tesbit edebilecektir.
  • Öğrenci Endüstri Mühendisliği sistemleri ve Endüstri Mühendislerinin görev ve sorumlulukları hakkında geniş bir perspektif geliştirecektir.
  • Öğrenci yaptığı yazılı sunumla formal rapor yazma yeteneklerini geliştirecektir.
Dersin İçeriği 20 iş günü bir üretim şirketinden fiilen çalışma ve Bölüm tarafından hazırlanmış staj rehberi doğrultusunda yazılı bir staj raporu hazırlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Barnes, R. M., Motion and Time Study Design and Measurement of Work, John Wiley and Sons Inc., USA, 1980.
2. Hicks, P. E., Industrial Engineering and Management, A New Perspective, McGraw-Hill International Editions, Industrial Engineering Series, USA, 1994.
3. Russell, R.S. and Taylor, B.W., Operations Management, 4th Edition, Prentice Hall, 2002.
4. Turner, W. C., Mize, J. H., Case K. E. and Nazemetz J. W., Introduction to Industrial and Systems Engineering, Prentice Hall, USA, 1993.
5. Williams, J.R., Haka, S.F., Bettner, M.S., Carcello, J.V. Financial and Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, Mc Graw Hill, 14th Edition, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 100
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 50 50
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 100 100
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 150