AKTS - Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi (IE304) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Yönetimi IE304 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Turan Erman ERKAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Enformasyon teknolojilerinin modern işletmelerdeki değişen rolü ve önemini belirtmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci enformasyon teknolojilerinin modern işletmelerdeki değişen rolü ve önemini kavrayacaktır.
  • Öğrenci hızla artan ve gelişen enformasyon teknolojisi kaynakları ve bunların işletmelere kurulumlarının zorluğunu anlayacaktır.
  • Öğrenci yazılım geliştirmeyi de işin içine katan sistem geliştirme süreçlerini yapabilecek düzeye gelecektir.
  • Öğrenci enformasyon teknolojileri tarafından desteklenen stratejik rollerde internetin, hukuki, sosyal ve etik yollardan müşteriler, firmalar ve devletlerle olan ilişkilerini kavrayacaktır.
Dersin İçeriği Enformasyon teknolojisinin işletmelerdeki kullanımının teknik ve sosyal yönlerden katkısı; farklı uygulama alanları ile ilgili sunular ve tartışmalar: enformasyon teknolojileri altyapısı, veri tabanları, veri madenciliği, internet teknolojileri standartları, elektronik ticaret, enformasyon teknolojileri kapsamında tedarik zincir yönetimi;

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Hayatında Enformasyon Sistemlerinin Temelleri [1] sayfa 1-42
2 Enformasyon Teknolojisi Ortamında Rekabet [1] sayfa 43-74
3 Bilgisayar Donanımı [1] sayfa 75-124
4 Bilgisayar Yazılımı [1] sayfa 125-168
5 Veri Kaynak Yönetimi [1] sayfa 169-208
6 Telekomünikasyon ve Ağlar [1] sayfa260
7 Elektronik İş Sistemleri Arasınav I [1] sayfa 261-296
8 Kurumsal İş Sistemleri [1] sayfa 297-336
9 Elektronik Ticaret Sistemleri [1] sayfa 337-376
10 Karar Destek Sistemleri [1] sayfa 377-434
11 İş/BT Strateji Geliştirme [1] sayfa 435-470
12 İş/BT Çözüm Geliştirme [1] sayfa 471-514
13 Güvenlik ve Etik Konular Arasınav II [1] sayfa 515-566
14 Enformasyon Teknolojisinin Kurumsal ve Küresel Yönetimi [1] sayfa 567-608
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. O'Brien, J., Marakas, G., Management Information Systems, 10th Edition McGraw Hill, 2012.
Diğer Kaynaklar 2. Turban, E., Rainer, R.K., and Potter, R.E., Introduction to Information Technology, 2nd Edition, John Wiley & Sons Canada, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır. X
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisi kazanır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi edinir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinir.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi edinir. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık kazanır. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinir.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinir. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri kazanır. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi edinir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 150