AKTS - Kalite Kontrol ve Güvencesi

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE326) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kalite Kontrol ve Güvencesi IE326 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Gözdem DURAL SELÇUK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, kalite kavramını ve kalitenin üretim ve servis sektöründeki önemini ve kaliteye ulaşmak için kullanılan çağdaş method ve yöntemleri anlatmayı hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci istatistiksel kalite kontrol tekniklerini kullanabilmek için gerekli bilgiyi elde eder.
  • Öğrenci kalitenin tasarlanmasında, planlanmasında ve geliştirilmesinde yönetimin ve insan faktörünün önemine işaret eder hale gelir.
  • Öğrenci sanayi ve üretim problemlerinin çözümünde farklı kalite planlama ve kontrol araçlarını kullanabilecektir.
  • Öğrenci Toplam Kalite Yönetimi ve ISO Standardlarını uygulayabilecektir.
  • Öğrenciler Altı Sigma iyileştirme programını gerçek hayat problemlerine uygulayabilirler.
Dersin İçeriği Kalite yönetimini temelleri, toplam kalite yönetimi, kalite iyileştirme teknikleri, kalite maliyeti, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri, ürün kabulü, kabul örnekleme planları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Yönetiminin temelleri [1] sayfalar 3-45
2 Kalite iyileştirme teknikleri [1] sayfalar 207-221
3 Kalite iyileştirme teknikleri [1] sayfalar 207-221
4 İstatistiksel Süreç Kontrolünün yöntem ve felsefesi [1] sayfalar 187-213
5 Değişkenler ve nitelikler için kontrol grafikleri, Süreç Yeterliliği Analizi [1] sayfalar 234-339
6 Değişkenler ve nitelikler için kontrol grafikleri, Süreç Yeterliliği Analizi [1] sayfalar 234-339
7 Ara sınav 1
8 Kabul örnekleme planları [1] sayfalar 649-704
9 Kabul örnekleme planları [1] sayfalar 649-704
10 Deney tasarımı ile süreç iyileştirme [1] sayfalar 563-606
11 Deney tasarımı ile süreç iyileştirme [1] sayfalar 563-606
12 Toplam Kalite Yönetimi [6] sayfalar 5-345
13 ISO 9001-2000 Kalite Standardları [7] sayfalar 3-205
14 Yakın dönem felsefeler (Kalite ödülleri, Mükemmeliyet modelleri) [1] sayfalar 13-45
15 Kalite değişimi (En iyiyle karşılaştırma, Kalite Fonksiyon Göçerimi) [2] sayfalar 145-170
16 Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, 6th Edition, John Wiley and Sons Co., 2008.
Diğer Kaynaklar 2. Gryna, F. M., Chua, R.C. H., and Defeo, J.A., Juran’s Quality Planning and Analysis for Enterprise Quality , 5th Edition, Mc Graw- Hill, 2007.
3. Kolarik, J.W., Creating Quality, Process Design for Results, Mc Graw- Hill, 1999.
4. Evans J.R& Lindsay W.M, The Management and Control of Quality, 3rd edition, West Publishing Company.
5. Sutherland J.W. et.al, Statistical Quality Design and Control, MacMillan Publishing Co, 1992.
6. Şale, İ., Toplam Kalite Yönetimi ISO 9001:2000- IS0 14000-OHSAS 18000, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, 1995.
7. Şale, İ., ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 4 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 18 18
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 150