AKTS - Tesis Planlama

Tesis Planlama (IE407) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tesis Planlama IE407 3 1 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 323
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Uğur BAÇ
  • Araş. Gör. Efe Can RÜBENDİZ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, üretim ve/veya hizmet tesislerinin yer seçiminde ve işyeri düzenlenmede kullanılan tedarik zinciri modelleri ve teknikleri ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Dersin verildiği yarıyıl sonunda, öğrencilerin, yer seçimi ve işyeri düzenleme kararlarına ilişkin hususları anlamaları, bu konuda matematik modeller kurabilmeleri, ve kabul edilebilir ekonomik çözümler üretebilmeleri beklenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, sistemi genel olarak ele alarak gerçek hayat lokasyon ve yerleşim problemlerini çözebilmelidir.
  • Öğrenci, tesis planlama yöntemleri ile daha iyi bir taşıma ve dağıtım sistemi kurarak maliyetleri azaltıp verimliliği arttırabilmelidir.
  • Öğrenci, tedarik zinciri içerisinde tesis yeri ve/veya tesis tasarımı problemleri için farklı alternatifler geliştirebilmelidir.
  • Öğrenci, matematiksel modelleme kullanarak gerçek hayat tesis yeri ve yerleşimi problemlerini çözebilmelidir.
Dersin İçeriği Üretim ve hizmet sektöründeki tesislerin yer seçimi, mevcut olanakların tahsisi ve işyeri düzenleme; alternatif işyeri düzenlemelerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde kullanılan analitik ve bilgisayar destekli işyeri düzenleme teknikleri; ambarların, malzeme taşıma ve dağıtım sistemlerinin analizi ve tasarlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik zincirleri modellemeye ve tesis planlamaya giriş. [1] syf. 1-30
2 Ürün, süreç ve program tasarımı [1] syf.31-69
3 Akış, alan ve faaliyet ilişkileri; alan gereksinimlerinin saptanması [1] pg.70-110
4 Akış, alan ve faaliyet ilişkileri; alan gereksinimlerinin saptanması Personel İhtiyaçları [1] syf.70-110 [1] syf.111-134
5 Arasınav I
6 Malzeme taşıma sistemleri. İşyeri düzenleme yaklaşımları, alternatif işyeri düzenlerinin oluşturulması; [1] syf.135-285 [1] syf.286-325
7 İşyeri düzenleme yaklaşımları, alternatif işyeri düzenlerinin oluşturulması; [1] syf.286-325
8 İşyeri düzenleme yaklaşımları, alternatif işyeri düzenlerinin oluşturulması; Bilgisayar destekli işyeri düzenleme teknikleri [1] syf.286-325 [1] syf.326-386
9 Bilgisayar destekli işyeri düzenleme teknikleri [1] syf. 326-386
10 Bilgisayar destekli işyeri düzenleme teknikleri [1] syf.326-386
11 Arasınav II
12 Depolama sistemleri. [1] syf. 387-530
13 Depolama sistemleri. Sayısal Tesis Yeri Seçim Planlaması (Kesikli, Sürekli ve İleri Düzey Modeller) [1] syf. 387-530 [1] syf.531-720
14 Sayısal Tesis Yeri Seçim Planlaması (Kesikli, Sürekli ve İleri Düzey Modeller) [1] syf. 531-720
15 Sayısal Tesis Yeri Seçim Planlaması (Kesikli, Sürekli ve İleri Düzey Modeller) [1] syf.531-720
16 Sayısal Tesis Yeri Seçim Planlaması (Kesikli, Sürekli ve İleri Düzey Modeller) [1] syf.531-720

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tompkins, J. A., J. A. White, Y. A. Bozer, E. H. Frazelle, J. M. A. Tanchoco and J. Trevino, Facilities Planning 3rd Edition, Richmond, TX, U.S.A., 2002.
Diğer Kaynaklar 2. Eric Teicholz, Facility Design and Management Handbook, 1st Edition. McGraw-Hill Professional, 2001.
3. Fred E. Meyers, Matthew P. Stephens, Facility Design and Management Handbook, 3rd Edition. Prentice Hall, 2004.
5. Sönmez A. İ., Production Plant Design with Applications. University of Gaziantep, Gaziantep, 1998.
6. Sule, Dileep R., Manufacturing Facilities Location, Planning and Design, 2nd Edition. PWS Pub. Co., 1994.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 16 1 16
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 175