AKTS - Turizm Pazarlaması

Turizm Pazarlaması (TUR511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Pazarlaması TUR511 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı küreselleşen dünyada sürekli değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek mal ve hizmet üretiminde yaşamsal öneme sahip veriler sağlayan pazarlama bilimini turizm sektörünün karakteristik özelliklerini dikkate alarak öğrencilere çalışma hayatında gerekli olacak bilgiyi verebilmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel Pazarlama ve Turizm Pazarlaması hakkındaki kavramları ifade eder.
  • Turizmde pazarlamanın neden önemli olduğunu saptar.
  • Hizmet pazarlamasının özelliklerini, zorluklarını ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenleri saptar ve ifade eder.
  • Pazar araştırmaları, pazarlama stratejileri, pazarlama planları ile programları betimler.
  • Turizmde üretici ve tüketici yönlü pazarlama bileşenlerini, turizmde dağıtım kanalları ve tutundurma faaliyetlerini tanımlar.
  • Pazar araştırmaları sonucu elde edilen verileri yorumlar; yorumlar sonucu ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları çözümler.
  • Turistik işletme yönetici ve yatırımcılarına, turistik pazar ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili düşüncelerini, sorunları ve çözüm yöntemlerini aktarır.
Dersin İçeriği Pazarlama kavramı, pazarlama planı, durum analizi, turizm pazarlaması, turistik ürün.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlama kavramı ve pazarlama planı Konu 1
2 Durum analizi, amaçlar ve stratejiler Konu 2
3 Pazarlama eylem programı ve uygulaması Konu 3
4 Ölçme değerlendirme ve düzeltme Konu 4
5 Turizm pazarlaması ve turizm piyasası Konu 5
6 Turistik ürün ve turizmde dağıtım sistemleri Konu 6
7 Vize Sınavı Vize Sınavı
8 Turizmde tanıtma ve turizm pazarlama araştırması Konu 7
9 Turizm pazarlamasında yönetim organizasyonu ve turizm pazarlama politikası Konu 8
10 Uluslar arası turizm pazarlaması Konu 9
11 Ödev uygulama ve anlatımı Ödev uygulama ve anlatımı
12 Ödev uygulama ve anlatımı Ödev uygulama ve anlatımı
13 Ödev uygulama ve anlatımı Ödev uygulama ve anlatımı
14 Ödev uygulama ve anlatımı Ödev uygulama ve anlatımı
15 Ödev uygulama ve anlatımı Ödev uygulama ve anlatımı
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak (2006), Modern Pazarlama, Değişim

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir.
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir.
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir.
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme.
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme.
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme.
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 123