AKTSÖrgüt Teorisi

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Örgüt Teorisi ISL506 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Neşe Songür
Course Assistants
Dersin Amacı Örgüt teorisi ve yönetim düşüncesindeki temel konuları ve bakış açılarını kapsamlı bir şekilde ortaya koymak, yönetim biliminin gelişimini değişim bağlamında değerlendirmek ve yönetim tekniklerini iş hayatında kullanma becerisine sahip olmalarını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yönetim biliminin tarihsel gelişimini dünyadaki değişimler bağlamında değerlendirmek ve yorumlamak
  • Modern yönetim tekniklerini iş hayatına uyarlayabilmek
  • İş süreçleri, maliyet, rekabet, kültür gibi değişkenler ışığında uygun örgüt yapısını belirlemek
Dersin İçeriği Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgüt Kuramına giriş ve temel kavramlar Kaynakların ilgili bölümleri
2 Yönetim düşüncesinin temelleri- Klasik örgüt kuramları Kaynakların ilgili bölümleri
3 Klasik örgüt kuramları Kaynakların ilgili bölümleri
4 Neo klasik örgüt kuramları Kaynakların ilgili bölümleri
5 Çağdaş yönetim kuramları-Sistem yaklaşımı Kaynakların ilgili bölümleri
6 Çağdaş yönetim kuramları-Durumsallık yaklaşımı Kaynakların ilgili bölümleri
7 Ara Sınav Kaynakların ilgili bölümleri
8 Örgütsel değişme ve örgüt geliştirme Kaynakların ilgili bölümleri
9 Post modern yaklaşımlar- Toplam Kalite Yönetimi ve Sürekli iyileştirme Kaynakların ilgili bölümleri
10 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Dünyada verilmekte olan Kalite Ödülleri EFQM Mükemmellik Modeli Kaynakların ilgili bölümleri
11 Kıyaslama Kaynakların ilgili bölümleri
12 Değişim Mühendisliği Kaynakların ilgili bölümleri
13 Öğrenen Örgütler Kaynakların ilgili bölümleri
14 Stratejik Yönetim Kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Koçel, Tamer., İşletme Yöneticiliği, Arıkana Basım Yayım Dağıtım, 2010.
2. Eren, Erol., Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta Basım, 2009
Diğer Kaynaklar 3. Öğretim üyesi notları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme X
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme. X
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme X
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme. X
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 15 60
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 176