AKTS - Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim

Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim (SY507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim SY507 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Neslihan TURGUTTOPBAŞ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencileri; finansman fonksiyonu ve genel işletmeler ile hastane işletmeleri açısından finansal amaçların tanımı, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal yönetim politikaları konularında bilinçlendirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal raporlama amaçlarını belirlemek
  • Hastane işletmelerinin değerini hesaplamak
  • Hastane işletmelerinde sermaye bütçelemesi kararlarını vermek
  • Hastane işletmelerinde optimal sermaye yapısını bulabilmek
Dersin İçeriği Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak olanların yatırım, finansman ve işletme sermayesi yönetimi konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık kurumlarının türlerine göre finansal sistemleri ve finansal raporlama araçları
2 Sağlık kurumlarında firma değerinin belirlenmesi ve yönetimi
3 Sağlık kurumlarında kısa süreli finansal planlama yöntemleri
4 Sağlık kurumlarında uzun süreli finansal planlama yöntemleri
5 Seminer: Sağlık kurumlarında işletme sermayesi yönetimi
6 Seminer: Sağlık kurumlarında nakit ve benzeri varlıkların yönetimi
7 Ara Sınav
8 Seminer: Sağlık kurumlarında alacakların yönetimi
9 Seminer: Sağlık kurumlarında stok yönetimi
10 Seminer: Sağlık Kurumlarında Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları
11 Seminer: Sağlık Kurumlarında Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
12 Seminer: Sağlık Kurumlarında Yabancı Kaynakların Yönetimi
13 Seminer: Sağlık Kurumlarında Öz Kaynakların Yönetimi
14 Seminer: Sermaye (Kaynak) maliyeti ve Fiyatlandırma
15 Genel Sınava Hazırlık
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. OECD and World Bank (2008) OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye. OECD ve Dünya Bankası.
2. 2. Tatar M, Mollahaliloğlu S, Şahin B, Aydın S, Maresso A, Hernández- Quevedo C. Turkey: Health system review. Health Systems in Transition,2011, 13(6):1?186.
3. 4. Akar Çetin - Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
4. . Akgüç, Öztin, Finansal Yönetim, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul, 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 6 10
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme X
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme. X
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme X
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme. X
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 131