ECTS - Kimya Doktora Programı (Yüksek Lisanstan Sonra)

Doktora programında ders alma ve kredi ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir. Uygulamalı Kimya Doktora Programı 240 AKTS kredilik  ders ve araştırma çalışmalarına kapsayacak şekilde planlanmıştır.

Doktora programı, toplam 18 krediden (30 AKTS) az olmamak koşuluyla en az 6 adet ders, araştırma yöntemleri dersi (5 AKTS), seminer (5 AKTS), yeterlik sınavı (30 AKTS), tez önerisi (20 AKTS), doktora tez çalışmalarından (150 AKTS) oluşur. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) dışından alınacak herhangi bir ders tez danışmanının önerisi, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı (EABD) ve Fen Bilimsel Enstitüsü Yürütme Kurulu (FBEYK)’nin onayları ile bu madde kapsamında incelenerek onaylanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu EABD dışındaki diğer doktora EABD’lerinden ve FBE içinde bulunan yüksek lisans EAB dallarından en çok üç ders alınabilir. Bu dersler danışmanın önerisi ve FBEYK kararı ile öğrencinin ders yüküne sayılır.

Uygulamalı Kimya Doktora Programı kapsamında alınacak kredili dersler aşağıda listelenen iki farklı gruptaki derslerden oluşmaktadır:

Alan Seçmeli Dersler: Doktora programı içinde tanımlanan beş odak alanına (Organik Kimya, Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Fizikokimya, Biyokimya) ait derslerden oluşur.

Teknik Seçmeli Dersler: Hazırlanacak doktora tezi konusuna odaklı belirli konuları içeren derslerin yer aldığı gruptur.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü, Uygulamalı Kimya Doktora Programı sadece tezli olarak tasarlanmıştır.