AKTS - Nörofizyolojik Yaklaşımlar II

Nörofizyolojik Yaklaşımlar II (PTR302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nörofizyolojik Yaklaşımlar II PTR302 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
PTR 301 derside başarılı olmk
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İnmeli hastanın fonksiyonel yetersizliklerini belirleyebilme, uygun rehabilitasyon yaklaşımlarına karar verebilme ve etkin bir biçimde uygulayabilme becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnmeli hastanın fonksiyonel yetersizliklerine uygun fizyoterapi değerlendirme yapar.
  • Fizyoterapi değerlendirmelerine ve rehabilitasyon yaklaşımlarına karar verir.
  • Rehabilitasyon yaklaşımlarını etkin bir biçimde uygulayabilme bilgi ve becerileri değerlendirir.
  • Rehabilitasyon yaklaşımlarını etkin bir biçimde uygulayabilme bilgi ve becerileri değerlendirir.
  • İnmeli hastalarda güncel yaklaşımları öğrenir ve tedavi planına yeni uygulamaları ekler.
Dersin İçeriği Serebrovasküler olay sonrası fizyoterapi değerlendirmeleri ve inme rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik yaklaşımların uygulamalı anlatımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Serebrovasküler olay; anatomi, etyoloji, patogenez, tedavi Kaynaktan ilgili bölümün okunması
2 Serebrovasküler olay sonrası değerlendirme Kaynaktan ilgili bölümün okunması
3 Bobath Yaklaşımı: Bobath yaklaşımını detekleyen motor control teorileri Kaynaktan ilgili bölümün okunması
4 Fonksiyonel hareket, etkili hareket, kompansatuar stratejiler Kaynaktan ilgili bölümün okunması
5 Bobath yaklaşımında değerlendirme ve klinik problem çözme Kaynaktan ilgili bölümün okunması
6 Bobath yaklaşımı ile problem çözme, pratik uygulamalar Kaynaktan ilgili bölümün okunması
7 İnme sonrası akut dönemde Bobath yaklaşımı ile rehabilitasyon Kaynaktan ilgili bölümün okunması
8 Bobath yaklaşımıile problem çözme, pratik uygulamalar Kaynaktan ilgili bölümün okunması
9 Yarıyıl Ara Sınav Haftası
10 Üst ekstremitenin geri dönüş sürecinde Bobath yaklaşımı Kaynaktan ilgili bölümün okunması
11 Bobath yaklaşımı ile problem çözme, pratik uygulamalar Kaynaktan ilgili bölümün okunması
12 Lokomosyonun geliştirilmesinde Bobath yaklaşımı Kaynaktan ilgili bölümün okunması
13 Bobath yaklaşımı ile problem çözme, pratik uygulamalar Kaynaktan ilgili bölümün okunması
14 Brunnstrom Yaklaşımı Kaynaktan ilgili bölümün okunması
15 Margaret Johnstone Yaklaşımı Kaynaktan ilgili bölümün okunması
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A.SaadetOtman,AyşeKaraduman,AyşeLivanelioğlu “HemiplejiRehabilitasyonundaNörofizyolojikYaklaşımlar”

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilişkili biyomedikal kavram ve prensiplerle (anatomi, fizyoloji, biyokimya, patoloji, biyomekanik, motor kontrol, tıbbi görüntüleme, farmokinetikler) ilgili bilgiye sahip olma. X
2 Davranış ve hastalık üzerine etkili olan kişilik özellikleri, psikososyal ve bilişsel faktörlerle ilgili kavram ve prensiplerle ilgili bilgiye sahip olma. X
3 Klinik uygulamayı içeren araştırma metotlarını geliştirme, yayınları değerlendirme, araştırma sonuçlarını pratiğe uygulama becerisi kazanabilme. X
4 Sağlık hizmetlerinde bilgi kaynaklarını kullanma, veri toplama, raporlama, klinik organizasyon bilgi ve yeterlilik düzeyini yakalayabilme. X
5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanları (nörolojik rehabilitasyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları ve rehabilitasyonu, pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, ortezve protez rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, ürojinekolojik ve obstetrik rehabilitasyon, romatolojik hastalıklarda fizyoterapi) bilgisine ve bu alanlarla ilgili değerlendirme ve tedavi kuramları bilgisine sahip olma. X
6 Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulama alanlarındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma. X
7 Hareket bilimleri (biyomekanik, kinezyoloji, egzersiz prensipleri) ve nörofizyolojik, duyu-algı-motor entegresyanu, motor öğrenme, biyopsikososyal, vücut mekanikleri, ergonomi hakkında değerlendirme ve tedavi kuramları bilgisine sahip olma. X
8 Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı) hastaların ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bilgisine sahip olma X
9 Bir veya daha çok işe yarar hipoteze yol gösteren toplanmış bilginin analiz, sentez ve yorumlama, araştırmalara ve kanıta dayalı olarak klinik problemlerin çözümü ile ilgili öneri geliştirebilme ve fizyoterapi tanısını koyabilme becerisini kazanma. X
10 Bilginin toplanmasında deontolojik özelliklere saygı duyma ve bilginin yorumlanmasında eleştirel bilimsel bir tutuma sahip olma. X
11 Fizyoterapi teknikleri, yöntemlerini uygulayabilme ve mudahale stratejilerini belirleyebilme becerisini kazanabilme. X
12 Yaratıcı, kararlı, hasta odaklı, ekip anlayışına sahip olma tavrını geliştirebilme. X
13 Kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisini kazanabilme. X
14 Fizyoterapi müdahaleleri ile ilişkili endikasyonlar, kontraendikasyonlar, riskler ve dikkate alınması gereken önlemleri gözönündebuludurarak, hekimlerle yapılan işbirliği doğrultusunda tedavisini bağımsız olarak planlama ve uygulama becerisini kazanabilme. X
15 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
16 Yaşam boyu öğrenme ve etkin disiplinlerarası çalışma prensibi doğrultusunda bilgi üretebilme ve gelişime açık olabilme. X
17 Klinik uygulamayı içeren araştırma metotlarını geliştirme, yayınları değerlendirme, araştırma sonuçlarını pratiğe uygulama becerisi kazanma. X
18 Kanıta dayalı uygulamaların temel prensiplerini öğrenme becerisine sahip olma, öğrenme hedeflerini ve kaynaklarını belirleyebilme, kaynaklara etkin/hızlı erişebilme. X
19 Hasta yada sağlıklı birey, aileleri, farklı toplumsal gruplarla ve diğer sağlık çalışanları ile iletişim becerisine sahip olma. X
20 Sağlık hizmetlerinde bilgi kaynaklarını kullanma, veri toplama, raporlama, klinik organizasyonun yönetilmesi. X
21 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme. X
22 Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile meslektaşlarına ve topluma rol model olabilme. X
23 Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları belirleyebilme, mesleki etik, ilke ve standartlara uygun davranabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150