ECTS - - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Zorunlu Bölüm Dersleri

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MED181 - Fizyoloji (3 + 0) 6

Hücre, sinir, kas, kalp, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu sistemi fizyolojileri ile vücut sıvıları ve elektrolitler.

MED182 - Alana Özel Fizyoloji (3 + 0) 6

Genel fizyoloji, hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, nörofizyoloji, kardiyovasküler sistem fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem fizyolojisi, duyu sistemi fizyolojisi.

MED183 - Anatomi (3 + 3) 8.5

Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

MED188 - Alana Özel Anatomi (4 + 4) 8.5

Kemik, eklem, kas sistemi, medulla spinalis ve sinirler, sinir sistemi, santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi, solunum sistemi, kalp- damar sistemi.

MED283 - Biyoistatistik (2 + 0) 4

Temel istatistiksel kavramlar, biyoistatistiğe giriş, standartlaştırma, olasılık, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistikler, veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri, verilerin istatistiksel programlara girişi, hipotez testleri, tek örneklem testleri, iki örneklem ve k örneklem testleri (bağımlı, bağımsız), parametrik testler, nonparametrik testler, korelasyon ve regresyon analizleri, tablo ve grafik oluşturma, verilerin raporlanması.

PSY103 - Genel Psikoloji (3 + 0) 4

Psikoloji bilimi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, deneysel ve bilişsel psikoloji, kişilik, sağlık psikolojisi ve klinik psikoloji

PTR-GE4FA1-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PTR101 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Prensipler (2 + 0) 2

Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramları, etik ve etik kurallar, hasta sağlık çalışanı, devlet ve kurumların görev ve hakları, fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları, bilim ve eğitim etiği.

PTR102 - Isı, Işık ve Hidroterapi (3 + 0) 7

İnflamasyon, doku iyileşmesi, ağrı mekanizması, ağrı ve iyileşmeye etkisi, ısının ve ışığın fiziksel özellikleri, yüzeyel ısı ajanlarının fizyolojik etkileri, infraruj, laser, uvl, helyoterapi, fludoterapi, nemli sıcak uygulamaları, intermittant kompresyon, soğuk uygulama ve fizyolojik etkileri, suyun fiziksel prensipleri, fizyolojik etkileri, hidroterapi yöntemleri, aquaterapi, kaplıca tedavisi.

PTR103 - Psikoloji ve Psikososyal Rehabilitasyon (3 + 0) 4

Psikoloji biliminin tarihçesi, alanları, kullandığı yöntemler, kuramlar, davranış ve fizyoloji, yaşam boyu gelişim, zihinsel süreçler, zeka, kişilik, anormal davranışlar, sağlık stresi ve başa çıkma, öğrenme, güdü ve motivasyon alanları.

PTR201 - Elektroterapi I (2 + 3) 6

Akım frekansları ve etki mekanizması.

PTR202 - Elektroterapi II (2 + 3) 6

Yüksek frekanslı akımların farklı patolojik durumlarda kullanılması ile ilgili yöntemler.

PTR203 - Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme (2 + 3) 6

Hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral ve posterior postür analizleri), kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik öçlümler (çevre, uzunluk, çap ve yağ dokusu ölçümleri), gonyometre ile normal eklem hareketlerinin (NEH) değerlendirilmesi, kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri.

PTR204 - Temel Egzersiz Uygulamaları (2 + 3) 6

Egzersiz programının planlanması, hastaya etki eden faktörler ve egzersizlerin öğretilmesi, normal eklem hareketleri için egzersiz tipleri, egzersiz pozisyonları, pelvik bölgeve lumbal vertebraların düzgünlüğü için egzersizler, ön ve yan abdominalleri kuvvetlendirme egzersizleri, William?s fleksiyon egzersizleri, pektoral kaslari çingerme egzersizleri, toraka lve servikal vertebralar ile omuz kuşağının düzgünlüğü için egzersizler,

PTR205 - Manipulatif Tedavi I (2 + 2) 5

Manual tedavi yöntemleri, yumuşak doku mobilizasyonlari, miofasiyal gevşetme teknikleri, nöromobilizasyon, masaj teknikleri, eklem mobilizasyonu ve siriaks teknikleri.

PTR206 - Manipulatif Tedavi II (2 + 2) 5

Kaltenborn, Maitland, Mc Kenzie, Mulligan, parmaklar, el ve elbileği eklemlerinin mobilizasyonu, dirsek ve omuz kuşağı eklemlerinin mobilizasyonu, ayak, ayak bileği ve diz eklemlerinin mobilizasyonu, kalça, pelvis ve sakroiliak eklem mobilizasyonu, lomber bölge mobilizasyonu, torakal bölge mobilizasyonu, servikal bölge mobilizasonu.

PTR207 - Fonksiyonel Nöroanatomi (3 + 0) 5

Sinir sistemine giriş, beyin ve medulla spinalisin zarları, ventriküler sistem ve bos dolaşımı, beynin fonksiyonel sahaları, bazal ganglionlar, diensefalon, beyin sapı, kranial sinirler, sss dolaşımı, medullaspinalis, inen çıkan yollar, periferik sinir sistemi, serebellum, limbik sistem, otonom sinir sistemi.

PTR208 - Egzersiz Fizyolojisi (3 + 0) 5

Egzersiz ve sporun vücut sistemleri üzerinde oluşturduğu fizyolojik etkiler, performansın gelişmesinde rol oynayan fizyolojik mekanizmalar, kan, kas, solunum, kardiyovasküler sistemin egzersize uyumu, egzersizde metabolizma değişiklikleri, asit-baz dengesi, yorgunluk oluşumu ve yorgunluğun birey üzerindeki etkileri, çevresel faktörler, kondisyon testleri ve kondisyonun değerlendirilmesi.

PTR209 - Biyomekani ve Kinezyoloji I (2 + 0) 3

Hareket ve mekanik prensipler, kemik, kas, kollajen ve kıkırdak dokunun mekanik özellikleri ve patomekaniği Vücut eklemlerinin özellikleri, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar, normal ve patolojik yürüyüş.

PTR210 - Biyomekani ve Kinezyoloji II (2 + 0) 3

Kolumna vertebralisin mekaniği ve patomekaniği, pelvis, kalça, diz, ayak/ayak bileğinin mekanik ve patomekaniği, omuz-kol kompleksi, dirsek, el mekaniği ve patomekaniği.

PTR301 - Nörofizyolojik Yaklaşımlar I (2 + 2) 6

Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon tekniklerinin tanımlanması, nörofizyolojik temelleri, kullanım amaçları ve indikasyonları; proprioseptif nöromusküler fasilitasyon patern ve tekniklerinin uygulamalı anlatımı.

PTR302 - Nörofizyolojik Yaklaşımlar II (2 + 2) 6

Serebrovasküler olay sonrası fizyoterapi değerlendirmeleri ve inme rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik yaklaşımların uygulamalı anlatımı.

PTR303 - Ortopedik Rehabilitasyon (3 + 0) 5

Ortopedik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon.

PTR304 - Protez ve Ortez Rehabilitasyonu (4 + 0) 6

Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amiputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler, protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük-soket uyumu, kontrol mekanizmaları, mioelektrik protezler ve ampute rehabilitasyonu.

PTR305 - Pulmoner ve Yoğun Bakımda Fizyoterapi (2 + 2) 4

Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, obstruktif ve restriktif akciğer hastalıkları, pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme ve kullanılan tedavi yöntemleri, pulmoner cerrahide fizyoterapi ve rehabilitasyon, yoğun bakımda solunuma yardımcı cihazlar, oksijen tedavisi, aspirasyon, yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon, neonatallerde ve pediatrk hastalarda göğüs fizyoterapisi ve rehabilitasyonu.

PTR306 - Kardiak Rehabilitasyon (2 + 2) 4

Major kardiyovasküler sistem hastalıkları ve patofizyolojisi, kardiyovasküler değerlendirme, erken dönem rehabilitasyon programı, immobilizasyon ve vücut sistemleri üzerine etkileri, dış hasta ve ikincil koruma programı, egzersiz eğitimi, değiştirilebilen risk faktörlerinin tedavisi ve eğitimi, koruma ve uzun dönem takip, revaskülarizasyon ve kapak cerrahileri, periferik damar hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon.

PTR307 - Nörolojik Rehabilitasyon (3 + 2) 6

Sinir sisteminin dejeneratif, idiopatik, travmatik ve enfeksiyöz hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik olarak uygulanan özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının teorik ve pratik uygulamaları.

PTR308 - El Rehabilitasyonu ve İş Uğraşı Tedavisi (2 + 0) 4

El ve üst ekstremitenin anatomi ve biyomekanik prensipleri, yumuşak doku problemleri, kırıklar, eklem problemleri, sinir yaralanmaları sonrası rehabilitasyon prensipleri; takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolü; günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitimi; transfer aktiviteleri prensip ve uygulamaları; el, duyu, duyu bütünlemesi değerlendirmeleri ve tedavisi; farklı problemlerde iş-uğraşı tedavi yaklaşım prensipleri.

PTR309 - Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2 + 0) 2

Spor sakatlıklarının önlenmesi, spor sakatlıklarında ilkyardım, ön tedavi, kesin tedavi, rehabilitasyon prensipleri, yumuşak doku yaralanmaları, alt ve üst ekstremiteler ile ilgili yaralanmaların gözden geçirilmesi ve bantlama uygulamaları.

PTR310 - Pediatrik Rehabilitasyon (3 + 2) 5

Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelik teorik ve pratik konular

PTR399 - Yaz Uygulaması I (0 + 8) 6

İkinci sınıf öğrencilerinin fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik deneyimlerini ve hasta dökümantasyon becerilerini geliştirmeleri için bölümün belirlediği klinik/hastanelerde yaz döneminde yirmi (20) iş günü staj yapmaları. "

PTR403 - Klinik Uygulama I (0 + 12) 14

Farklı teşhislerde problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması, konuyla ilgili seminer hazırlığı.

PTR404 - Klinik Uygulama II (0 + 12) 14

Farklı teşhislerde problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması, konuyla ilgili seminer hazırlığı.

PTR405 - Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar I (2 + 0) 3

Tıbbi araştırma yöntemlerinin temelleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bir araştırmanın planlanması.

PTR406 - Fizyoterapide Özel Konular (2 + 0) 4

Özel konularda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.

PTR407 - Fizyoterapide Klinik Problem Çözme I (3 + 0) 5

Klinik problem çözme, mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin tartışılması; uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının üzerinde tartışılarak belirlenmesi.

PTR408 - Fizyoterapide Klinik Problem Çözme II (2 + 0) 3

Klinik problem çözme, mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin tartışılması; uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının üzerinde tartışılarak belirlenmesi.

PTR410 - Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar II (2 + 0) 2

Tıbbi araştırma yöntemlerinin temeli, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bir araştırmanın planlanması.

PTR499 - Yaz Uygulaması II (0 + 8) 6

Üçüncü sınıf öğrencilerinin fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik deneyimlerini ve hasta dökümantasyon becerilerini geliştirmeler için Bölümün belirlediği klinik/hastanelerde yaz döneminde yirmi (20) iş günü staj yapmaları.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

MED285 - Dahili Bilimler (2 + 0) 2

Dahiliye, romatoloji, nöroloji, pediatrik ve nörolojik hastalıklar.

PTR-AE2FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

PTR-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

PTR-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

PTR-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

PTR-GE3FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PTR-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PTR-GE4SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

PTR212 - Kanser ve Rehabilitasyonu (2 + 0) 2

Kanserden korunmada ve kanser rehabilitasyonunun aşamalarında fiziksel aktivite ile fonksiyonel kapasitenin artırılmasına yönelik yaklaşımlar, kanserli hastalarda yaşam kalitesi, kanserli hastalarda psikomotor rehabilitasyon yaklaşımları.

PTR213 - İlk Yardım (2 + 0) 2

İlk yardım gerektiren konular: solunum ve dolaşım sistemine ait ilk yardım, kardiyopulmoner resüsitasyon, kanamalar, şok, travmalar, zehirlenmeler, yanık, elektrik çarpması,donmalar, sivil savunma.

PTR214 - İşitme,Konuşma ve Yutma Bozuklukları (2 + 0) 2

İşitme, konuşma ve yutmada rol oynayan yapılar, rehabilitasyon yöntemleri ve tedavi planını oluşturma.

PTR216 - Halk Sağlığı ve Koruyucu Fizyoterapi Uygulamaları (2 + 0) 2

Sağlık, halk sağlığı kavramları, ilkyardım, enjeksiyon prensipleri, enfeksiyon hastalıkları, geriatriklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon ve bel ve boyun okulu programları.

PTR218 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Yönelik Cerrahi Bilimler (2 + 0) 2

Genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji alanlarında yapılan cerrahi uygulamalar