AKTS - Hemşirelikte Etik ve Deontoloji

Hemşirelikte Etik ve Deontoloji (NURS206) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hemşirelikte Etik ve Deontoloji NURS206 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nilgün Doğu
  • Araş. Gör. Canberk Akdeniz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelikle ilgili etik kavram ve ilkeler, etik sorunlar, hemşirelik ile ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hemşireliğin tarihsel gelişimini ile hukuki boyutunu bilir ve yorumlar.
  • Etik kavramları tanımlar.
  • Etik teorileri açıklar.
  • Etik ikilemlerin ve sorunların çözüme yönelik akıl yürütür.
  • Yaşam dönemlerine göre yaşanabilecek etik sorunları bilir.
  • Yaşam dönemlerine göre yaşanabilecek etik sorunlarda hemşirenin sorumluluklarını açıklar.
  • Uygulama ortamındaki etik sorunlara yönelik çözümler üretir.
Dersin İçeriği Hemşireliğin tarihsel gelişimi ve hukuki boyutu, etik kavramlar, etik teoriler, etik ikilem ve etik sorun kavramları, etik değerlendirme ve etik akıl yürütme süreçleri, yaşam dönemlerine göre etik sorunlar ve hemşirenin sorumlulukları, uygulama ortamındaki etik sorunlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Program Tanıtımı, Hemşirelik Etiğinin Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Boyutu Kaynaklardan konunun okunması
2 Etik Kavramlar Kaynaklardan konunun okunması
3 Etik Teoriler Kaynaklardan konunun okunması
4 Etik İkilem, Etik Sorun, Etik Değerlendirme ve Etik Akıl Yürütme Kaynaklardan konunun okunması
5 Yaşam Dönemlerine Göre Etik Sorunlar ve Hemşirenin Sorumlulukları (Preimplantasyon-Intrauterin Dönem) Kaynaklardan konunun okunması
6 Yaşam Dönemlerine Göre Etik Sorunlar ve Hemşirenin Sorumlulukları (Postnatal Dönem) Kaynaklardan konunun okunması
7 Ara Sınav Kaynaklardan konunun okunması
8 Yaşam Dönemlerine Göre Etik Sorunlar ve Hemşirenin Sorumlulukları (Çocukluk ve Adölesan Dönemi)
9 Yaşam Dönemlerine Göre Etik Sorunlar ve Hemşirenin Sorumlulukları (Erişkin Dönem) Kaynaklardan konunun okunması
10 Yaşam Dönemlerine Göre Etik Sorunlar ve Hemşirenin Sorumlulukları (Yaşlılık Dönemi) Kaynaklardan konunun okunması
11 Yaşam Dönemlerine Göre Etik Sorunlar ve Hemşirenin Sorumlulukları (Yaşam Sonu Dönem) Kaynaklardan konunun okunması
12 Uygulama Ortamındaki Etik Sorunlar (Öğrenci Aktivitesi) Kaynaklardan konunun okunması
13 Uygulama Ortamındaki Etik Sorunlar (Öğrenci Aktivitesi) Kaynaklardan konunun okunması
14 Uygulama Ortamındaki Etik Sorunlar (Öğrenci Aktivitesi) Kaynakların okunması
15 Final Sınavı Kaynaklardan konunun okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Scott, P. A. (Ed.). (2018). Key concepts and issues in nursing ethics. Galway, Ireland: Springer International Publishing
2. Mason, D. J., Gardner, D. B., Outlaw, F. H., O'Grady E. T. (2016). Policy & Politics in Nursing and Health Care. Elsevier
3. Chadwick, R., & Gallagher, A. (2016). Ethics and nursing practice. Palgrave Macmillan.
4. Johnstone, M. J. (2015). Bioethics: a nursing perspective. Elsevier Health Sciences.
5. Tingle, J., & Cribb, A. (2014). Nursing law and ethics. Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell.
6. Fry, S. T., Taylor, C. R., & Veatch, R. M. (2011). Case Studies in Nursing Ethics. MA: Jones & Bartlett.
7. Hendrick, J. (2011). Law and Ethics in Childrens Nursing. Somerset: Wiley.
8. Edwards, S. D. (2009). Nursing ethics: a principle-based approach. Palgrave Macmillan.
9. Benner, P. E., Tanner, C. A., & Chesla, C. A. (2009). Expertise in nursing practice: caring, clinical judgment and ethics. New York: Springer.
10. Seedhouse, D. (2000). Practical nursing philosophy: the universal ethical code. Chichester: Wiley.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 1 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 59