Anatomi (MED183) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Anatomi MED183 3 3 0 6 8.5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ayhan Cömert
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, genel insan anatomisini Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerinin mesleki uygulamalarının gerektirdiği detaylarla birlikte, sistematik ve fonksiyonel olarak öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüm vücut sistemlerin genel morfolojisini açıklar.
  • Yüzeyel vasküler yapıları tanımlar.
  • Önemli sinirlerin yerleşimini insan vücudu/maketi üzerinde gösterir.
  • Sinir sisteminin genel yapısını ve terminolojisini açıklar.
  • Genel sistem fonksiyonlarını hemşirelik uygulamalarının gerektirdiği yeterlilikte açıklar.
Dersin İçeriği Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anatomi genel bilgiler Kaynaklardan konunun okunması
2 Üst ve alt ekstremite kemikleri, columna vertebralis, costa’lar ve sternum Kaynaklardan konunun okunması
3 Kafa kemikleri Kaynaklardan konunun okunması
4 Eklemler genel bilgiler, üst ekstremite eklemleri, alt ekstremite eklemleri, columna vertebralis, costae ve sternum eklemleri Kaynaklardan konunun okunması
5 Baş ve boyun bölgeleri kasları, üst ekstremite kasları, alt ekstremite kasları, sırt bölgesi, abdomen ve pelvis kasları Kaynaklardan konunun okunması
6 Dolaşım sistemi, solunum sistemi Kaynaklardan konunun okunması
7 Sindirim sistemi Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara sınav
9 Ürogenital sistem Kaynaklardan konunun okunması
10 Merkezi sinir sistemi-1 Kaynaklardan konunun okunması
11 Merkezi sinir sistemi-2 Kaynaklardan konunun okunması
12 Merkezi sinir sistemi-3 Kaynaklardan konunun okunması
13 Endokrin sistem Kaynaklardan konunun okunması
14 Duyu organları Kaynaklardan konunun okunması
15 Final hazırlık haftası
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Friedrich Paulsen (2011). Sobotta Atlas of Human Anatomy.Elsevier Health Science.
2. Susan Standring (2016). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar 14 4 56
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 212