AKTS - Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji (MED185) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikrobiyoloji MED185 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Necla Tülek
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda temel bilgileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroorganizmaların genel özelliklerini tanımlayabilir ve sınıflandırabilir.
  • Tıbbi olarak önemli olan bakteri, mantar, virüs ve paraziter enfeksiyonlar ile tedavilerini ilişkilendirebilir.
  • Temel İmmünoloji, aşı ve serumları tanımlayabilir.
  • Hastane enfeksiyonları ile hemşirelik uygulamalarının ilişkisini kurabilir.
  • Mikroorganizmalarla kontamine örnekler ve muhtemel kontamine ortamlarda uygun çalışma becerilerini kazanır.
Dersin İçeriği Temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji, doğal ve edinilmiş bağışıklık, hastane enfeksiyonları ve mikrobiyolojik tanı süreçleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikrobiyolojiye Giriş; Bakterilerin sınıflandırılması, yapısı ve çoğalması; Bakteri genetiği ve metabolizması Kaynaklardan konunun okunması
2 Bakteri patogenezi, virüslerin sınıflandırılması, yapısı ve çoğalması , Viral patogenez Kaynaklardan konunun okunması
3 Mantarların sınıflandırılması yapısı ve çoğalması, Parazitlerin sınıflandırılması, yapısı ve çoğalması, İnsan florası Kaynaklardan konunun okunması
4 Fungal patogenez, Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi, Mikrobiyoloji laboratuvarının genel prensipleri Kaynaklardan konunun okunması
5 Bakteriler ve neden oldukları hastalıklar 1 Kaynaklardan konunun okunması
6 Bakteriler ve neden oldukları hastalıklar 2 Kaynaklardan konunun okunması
7 Antibakteriyal ajanlar, İmmün sistem elemanları, Antijen ve antikor Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Doğal bağışıklık, Humoral ve hücresel immün cevap 1 Kaynaklardan konunun okunması
10 Doğal bağışıklık, Humoral ve hücresel immün cevap 2 Kaynaklardan konunun okunması
11 Virüsler ve neden oldukları hastalıklar, Antiviral ajanlar Kaynaklardan konunun okunması
12 Funguslar ve neden oldukları hastalıklar, Antifungal ajanlar Kaynaklardan konunun okunması
13 Parazitler ve neden oldukları hastalıklar, Antiparaziter ajanlar, Artropodlar 1 Kaynaklardan konunun okunması
14 Parazitler ve neden oldukları hastalıklar, Antiparaziter ajanlar, Artropodlar 2 Kaynaklardan konunun okunması
15 Hastane enfeksiyonları, hastane personeli için önemli enfeksiyonlar ve önlenmesi Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick and Adelbergs Medical Microbiology. 23rd ed. 2004.
2. • G. J. Tortora, B. R. Funke, C. L. Case Microbiology: An Introduction (10th Edition) Benjamin Cummings. 2010

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 14 2 28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 68