AKTS - Farmakoloji

Farmakoloji (MED281) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Farmakoloji MED281 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin farmakoloji ve toksikolojideki temel kavramları, organ sistemlerine etki eden ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini ve bu ilaçların yan etkilerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farmakoloji ile ilgili temel kavramları, farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlarını tanımlar.
  • Farmakokinetik ve farmakodinamik ilaç etkileşimlerini karşılaştırır.
  • Organlar üzerinde etkili ilaçların genel farmakolojik özelliklerini ve bu ilaçların yan etkilerini açıklar.
  • İlaç (madde) bağımlılığını tanımlar ve bağımlılık tiplerini bilir.
  • Kemoterapötik ilaçların etki mekanizmalarını, bu ilaçların endikasyonlarını ve yan etkilerini bilir.
Dersin İçeriği Farmakoloji ve toksikolojiye giriş, farmakokinetik, farmakodinami, ilaçların toksik etkileri, otonom sinir sistemi ilaçları, kardiyovasküler sistem ilaçları, santral sinir sistemi ilaçları, analjezikler ve anestezikler, ilaç suistimali ve bağımlılığı, solunum sistemi ilaçları, gastrointestinal sistem ilaçları, endokrin sistemi ilaçları ve otokoidler, antibiyotik, antifungal, antiviral ve antiparaziter ilaçlar, kemoterapötikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Farmakoloji ve toksikolojiye giriş, tanımlar ve genel kavramlar Kaynaklardan konunun okunması
2 Farmakokinetik Kaynaklardan konunun okunması
3 Farmakodinami, ilaçların toksik etkileri Kaynaklardan konunun okunması
4 Otonom sinir sistemi ilaçları Kaynaklardan konunun okunması
5 Kardiyovasküler sistem ilaçları Kaynaklardan konunun okunması
6 Santral sinir sistemi ilaçları Kaynaklardan konunun okunması
7 Analjezikler ve anestezikler Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 İlaç suistimali ve bağımlılığı Kaynaklardan konunun okunması
10 Solunum sistemi ilaçları Kaynaklardan konunun okunması
11 Gastrointestinal sistem ilaçları Kaynaklardan konunun okunması
12 Endokrin sistem ilaçları ve Otakoidler Kaynaklardan konunun okunması
13 Antibiyotik, Antifungal, Antiviral, Antiparaziter ilaçlar Kaynaklardan konunun okunması
14 Kemoterapötikler Kaynaklardan konunun okunması
15 Konuların tekrar edilmesi ve tartışma Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kizior, R. J., & Hodgson, B. B. (2014). Saunders Nursing Drug Handbook 2015. Elsevier Health Sciences.
2. Hacker, M., Messer ,W., Bachmann, K.(2009). Pharmacology: Principles and practice. Cascina: AP Publishing.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 100