AKTS - İç Hastalıkları Hemşireliği

İç Hastalıkları Hemşireliği (NURS201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Hastalıkları Hemşireliği NURS201 3. Dönem 4 12 0 8 15
Ön Koşul Ders(ler)i
NURS102 Hemşirelik Esasları dersini başarı ile tamamlanmış olmak
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin İç Hastalıkları Hemşireliği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olması, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik sürecini kullanabilmesi, hemşirelik bakımını uygulayabilmesi, eğitim ve danışmanlık rollerini gerçekleştirebilmesi, sağlık ekibi ile işbirliği yapabilmesi ve eleştirel düşünebilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İç hastalıkları hemşireliğine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
  • İç hastalıkları hemşireliği alanında kuramsal, kanıta dayalı, uygulamalı bilgileri ve hemşirelik sürecini kullanarak bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla bakım verir.
  • Verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
  • Birey, aile ve topluma ilişkin eğitim ve danışmanlık rollerini gerçekleştirir.
  • Hemşirenin etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
  • Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.
  • Mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.
  • Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanır.
Dersin İçeriği İç hastalıkları hemşireliği ve temel sağlık hizmetlerindeki yeri, sıvı elektrolit/asit baz dengesi, şok ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem, solunum sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, alerjik hastalıklar, eklem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, yatağa bağımlı hasta bakımı, geriatri ve onkoloji hemşireliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İç Hastalıkları Hemşireliği ve Temel Sağlık Hizmetlerinde Yeri, Hemşirelik Süreci ve Planlı Bakım, Homeostazis ve Etkileyen Faktörler, Şok Türleri ve Hemşirelik Bakımı, İlgili Vaka Tartışmaları Kaynaklardan konunun okunması
2 Sıvı-Elektrolit Dengesi/Dengesizlikleri, Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, İlgili Vaka Tartışmaları Kaynaklardan konunun okunması
3 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Asit Baz Dengesi, İlgili Vaka Tartışmaları Kaynaklardan konunun okunması
4 1. Ara Sınav + Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, İlgili Vaka Tartışmaları Kaynaklardan konunun okunması
5 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kanser ve Hemşirelik Bakımı, İlgili Vaka Tartışmaları Kaynaklardan konunun okunması
6 Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Eklem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, İlgili Vaka Tartışmaları Kaynaklardan konunun okunması
7 2. Ara Sınav + Alerjik Hastalıklar, Yaşlı Birey ve Hemşirelik Bakımı, Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı, İlgili Vaka Tartışmaları Kaynaklardan konunun okunması
8 Klinik Uygulama
9 Klinik Uygulama
10 Klinik Uygulama
11 Klinik Uygulama
12 Klinik Uygulama
13 Klinik Uygulama
14 Klinik Uygulama
15 Hazırlık Haftası
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lewis, S. M., Dirksen, S. R., Heitkemper, M .M., Bucher, L.& Harding, M. (2017). Lewis's Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems. St. Louis, Missouri :Elsevier/Mosby.
2. Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2016). Fundamentals of Nursing-E-Book. Elsevier Health Sciences.
3. Chang, E. (Ed.). (2018). Living with Chronic Illness and Disability-EBook: Principles for Nursing Practice.Third Edition. Elsevier Health Sciences.
4. Chang, E., & Johnson, A. (Eds.). (2014). Chronic illness and disability: Principles for nursing practice. Elsevier Health Sciences.
5. Akdemir N, Birol L. (2010) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. 3. Baskı, Sistem Ofset, Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 14 12 168
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 377