AKTS - Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları

Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları (NURS305) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları NURS305 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin küresel, bölgesel, ülke düzeyinde halen yürürlükte olan politikaları tanımlayabilmesini, sağlık ve çevre hakkında bilgilenmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlığın tanımını ve Dünya Sağlık Örgütünün görevlerini tanımlar.
  • Sağlık hizmetlerinin kademelerini tanımlar.
  • Hayat boyunca sağlığın yükseltilmesi ile ilgili neler yapılabildiğini tanımlar.
  • Kronik hastalıklarda sağlığın yükseltilmesi tanımlar.
  • Ulusal ve uluslararası sağlık yasalarını tanımlar ve açıklar.
  • Sağlık politikalarını ve bu politikaların toplum üzerindeki etkilerini tanımlar.
Dersin İçeriği Sağlığın tanımı, temel sağlık hizmetleri, 1., 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri,0-1 yaş çocuğun,1-3 yaş çocuğun,3-6 yaş çocuğun, 6-12 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi,adölesanın sağlığının yükseltilmesi, yetişkin kadının ve erkeğin sağlığının yükseltilmesi, yaşlı sağlığının yükseltilmesi,kronik hastalıklarda sağlığın yükseltilmesi,WHO, UNICEF, FAO, Sağlık Bakanlığının görev,yetki ve sorumlulukları,yasalarla sağlık,genel sağlık sigortası,politika ve sağlık,hemşirelik yasa ve yönetmelikleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı, içeriği ve amacı hakkında bilgilendirme, sağlığın tanımı Kaynaklardan konunun okunması
2 Temel sağlık hizmetleri Kaynaklardan konunun okunması
3 I. II. III. basamak sağlık hizmetleri Kaynaklardan konunun okunması
4 0-1 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi, 1-3 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi Kaynaklardan konunun okunması
5 3-6 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi, 6-12 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi Kaynaklardan konunun okunması
6 Adölesanın sağlığının yükseltilmesi Kaynaklardan konunun okunması
7 Yetişkin kadının ve erkeğin sağlığının yükseltilmesi Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Yaşlı sağlığının yükseltilmesi Kaynaklardan konunun okunması
10 Kronik hastalıklarda sağlığın yükseltilmesi Kaynaklardan konunun okunması
11 WHO, UNICEF, FAO, Sağlık Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları Kaynaklardan konunun okunması
12 Health by law Kaynaklardan konunun okunması
13 Genel sağlık sigortası Kaynaklardan konunun okunması
14 Politics and health Kaynaklardan konunun okunması
15 Hemşirelik yasa ve yönetmelikleri Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mason, D. J., Leavitt, J. K., Chaffee, M. W. (2016) Policy of politics in nursing and health care. Saunders: Elsevier.
2. Ellis, P., Bach, S. (2015). Leadership, Management & Team Working in Nursing. London: SAGE/Learning Matters.
3. Alkaya, SA. (2017) Sağlığın Geliştirilmesi, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 54