AKTS - Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler

Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler (NURS101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler NURS101 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Dercan Gençbaş
  • Doç. Dr. Handan Boztepe
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin hemşirelik mesleğini tanımalarını, mesleğin tarihi gelişimi, meslekleşme süreci, temel kavramları, rol ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, etik ilke ve mesleki değerlerin önemini fark etmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hemşireliğin tanımını, felsefesini, rol ve işlevlerini tanımlayabilir.
  • Sağlık, hastalık, insan ve çevre gibi temel kavramların hemşirelikle ilişkisini açıklayabilir.
  • Hemşirelikte Kavram-Model-Kuram ilişkisini açıklayabilir.
  • Türkiye’de ve dünyada hemşireliğin gelişmesini etkileyen tarihsel süreçleri analiz edebilir.
Dersin İçeriği Hemşireliğin tarihsel gelişimi ve tanımı, hemşirelik felsefesi ve meslekleşme süreci, hemşirenin rol ve işlevleri, hemşirelik kuram ve kuramcıları, etik değerler, hemşirelik eğitimi, sağlık bakım sistemi ve sağlık ekibi içinde hemşirenin rolü, hemşirelikte temel kavramlar, insan hakları ve hasta hakları, hemşirelikle ilgili mesleki organizasyonlar, yasa ve yönetmelikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavram: İnsan, İnsanlığın Tarihi Kaynaklardan konunun okunması
2 Temel Kavram: Çevre, Doğal Entegrasyonu Anlamak Kaynaklardan konunun okunması
3 Temel Kavram: Sağlık ve Hastalık, Etkenin Fark Edilmesi Kaynaklardan konunun okunması
4 Temel Kavram: Hemşirelik, Felsefesinin Tanımlanması Kaynaklardan konunun okunması
5 Modern Kavramlar: Stres, Anksiyete, Öz-bakım, Adaptasyon Kaynaklardan konunun okunması
6 Profesyonel Hemşirelik; Tarihçesi, Profesyonelleşme Süreci, Rol ve Fonksiyonları Kaynaklardan konunun okunması
7 Ara Sınav
8 Hemşirelikte Teori ve Teorisyenler - Öğrenci Aktivitesi Kaynaklardan konunun okunması
9 Hemşirelikte Organizasyonlar; Ulusal ve Uluslararası Mesleki Organizasyonlar - Öğrenci Aktivitesi Kaynaklardan konunun okunması
10 Uygulamada Teori: Kanıta Dayalı Uygulamalar Kaynaklardan konunun okunması
11 Hemşirelikte Liderlik; Sağlık Meslekleri Arasında Hemşireliğin Önemi Kaynaklardan konunun okunması
12 Uygulamada Sağlık Kavramları: Öğrenci Aktivitesi I Kaynaklardan konunun okunması
13 Uygulamada Sağlık Kavramları: Öğrenci Aktivitesi II Kaynaklardan konunun okunması
14 Uygulamada Sağlık Kavramları: Öğrenci Aktivitesi III Kaynaklardan konunun okunması
15 Hazırlık Haftası Kaynaklardan konunun okunması
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fitzpatrick, J. J., McCarthy, G., & RNYT, R. (Eds.). (2016). Nursing Concept Analysis: Applications to research and practice. Springer Publishing Company.
2. Ellis, P., Bach, S. (2015). Leadership, Management & Team Working in Nursing. London: SAGE/Learning Matters
3. Beth Black. (2019) Professional Nursing 9th Edition Concepts & Challenges. Saunders

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 5
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 14 14
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 150