AKTS - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (NURS401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği NURS401 4 8 0 8 15
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin insanı ve insan davranışlarını anlamayı temel alarak, ruh sağlığını etkileyen gelişimsel, biyopsikososyal değişimler ışığında sağlıklı/ruh sağlığı bozulmuş birey, aile ve toplumu değerlendirebilmesini, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği temel ilke, kavram, yöntem ve uygulamalarını hemşirelik süreci yoluyla öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan ve ruh sağlığı kavramını, insanın ruh sağlığını etkileyen dinamikleri, ruh sağlığının korunmasında psikiyatri hemşiresinin rollerini tanımlayabilir.
  • Ruhsal sağlık, hastalık ve koruma kavramlarını tartışabilir.
  • Toplumda sağlıklı bireyleri ve aileyi, genel kliniklerde ve psikiyatri kliniğindeki hastayı bütüncül bakış açısıyla değerlendirebilir.
  • Ruh sağlığını korumak için psikiyatri hemşiresinin rolleri doğrultusunda örnek vakalar üzerinde hemşirelik sürecini uygulayabilir.
Dersin İçeriği Ruh sağlığında genel ilkeler, ruh sağlığı ve gelişim dönemleri, grup ilkeleri ve dinamiği, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, kişilik bozuklukları, duygu durum bozuklukları, acil psikiyatrik durumlar, psikiyatride tedaviler, konsültasyon liyezon hemşireliği, yasal ve etik konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ruh Sağlığı Kavramı, Ruh Sağlığına İlişkin Genel İlkeler, Ruh Sağlığı Yönünden Gelişim Dönemleri ve Özellikleri, Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri, Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
2 Ruhsal Durum Muayenesi , Psikiyatrik Hastalık Belirtileri, Ailenin Ruhsal Yönden Değerlendirilmesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Hemşirelik Süreci- Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
3 Terapötik Ortam, Hasta Kabul ve Taburculuk Süreci, Grup İlkeleri ve Dinamiği , Stres ve Psikosomatik Hastalıklar- Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
4 Anksiyete Bozuklukları, Somatoform Bozukluklar, Disosiyatif Bozukluklar- Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
5 Ara Sınav I
6 Psikotik Bozukluklar - Uygulama I Konunun kaynaklardan okunması
7 Psikotik Bozukluklar - Uygulama II Konunun kaynaklardan okunması
8 Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları - Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
9 Duygu Durum Bozuklukları - Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
10 Ara Sınav II
11 Kriz Kavramı ve Krize Müdahale, Acil Psikiyatrik Durumlar, Psikiyatri Alanında Tedaviler- Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
12 Psikiyatrik Rehabilitasyon - Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
13 Cinsel Sağlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları - Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
14 Hastalığa Verilen Tepkilerin Ele Alınması, Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği - Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
15 Yasal ve Etik Konular, Hemşirelik Süreci Uygulamaları - Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Edward, K. L., Munro, L., Welch, A., & Robins, A. (2014). Mental health Nursing: dimensions of praxis. South Melbourne, Victoria : Oxford University Press.
2. Halter, M. J., & Varcarolis, E. M. (2014). Varcarolis' Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. St. Louis, Mo. : Elsevier.
3. Sanderson, H., Bailey, G., & Martin, L. (2014). Making Individual Service Funds Work for People with Dementia Living in Care Homes: How it Works in Practice. London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 14 8 112
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 369