AKTS - Hemşirelikte Yönetim

Hemşirelikte Yönetim (NURS405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hemşirelikte Yönetim NURS405 7. Dönem 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin hemşirelik hizmetleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve değerlendirme fonksiyonları ile etkili bakım yönetimi için gerekli olan teorileri öğrenmesini ve güvenli hasta bakımını koordine edebilmek için gerekli olan psikomotor becerileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yönetimde yer alan temel kavramları, yönetim düzeylerini ve yönetim sürecini bilir.
  • Planlama, örgütleme, yürütme ve değerlendirme yapabilir.
  • Sağlık kurumları ve hemşirelik hizmetleri yönetimi için misyon, vizyon, amaç ve hedefler oluşturabilir.
  • Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorunları analiz edebilir, çözümleyebilir ve eylem planı oluşturabilir.
  • Zaman yönetimi, değişim, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimine ilişkin stratejiler geliştirebilir.
Dersin İçeriği Yönetim ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar, etkin yönetim ve liderlik, bir sağlık bakım ünitesinin yönetimi ve organizasyonu, hemşirelik misyonu ve felsefesi, yönetim hedefleri, planları ve standartları, risk yönetimi, personel planlaması, bütçe hazırlama, kariyer planlama, performans değerlendirme, iletişim, iş doyumu, motivasyon, kalite yönetimi, akreditasyon ve raporlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim teorileri ve yönetici hemşirenin rolü Konunun kaynaklardan okunması
2 Yasal konular: hemşireliğe ilişkin yasa ve yönetmelikler Konunun kaynaklardan okunması
3 Takım oluşturma, karar verme ve problem çözme süreçleri, Vaka tartışması Konunun kaynaklardan okunması
4 Değişim süreçleri, Vaka tartışması Konunun kaynaklardan okunması
5 Kurumsal misyon, Hemşirelik misyonu ve felsefesi. Hemşirelik yönetim hedefleri, yönetim planları ve standartları, risk yönetimi- Vaka tartışması Konunun kaynaklardan okunması
6 Personel planlaması, personel ihtiyacını belirleme, Örgüt şemaları- Vaka tartışması Konunun kaynaklardan okunması
7 Bütçe oluşturma, personel alımı, teknoloji kullanımı, zaman yönetimi- Vaka tartışması Konunun kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav
9 İnsan kaynakları yönetimi-personel seçimi, kariyer planlama, performans değerlendirme- Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
10 İnsan kaynakları yönetimi -Disiplin faaliyetleri, rehberlik, iletişim ve çatışma yönetimi- Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
11 İş Doyumu, Motivasyon, iş doyumuyla ilgili sorunlar - Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
12 Fiziki çevre, bilgi sistemleri, dokümantasyon ve raporlama- Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
13 Total kalite yönetimi ve akreditasyon süreçleri- Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
14 Yönetimde raporlama süreci - Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
15 Uygulama Konunun kaynaklardan okunması
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Huber, D. (2017). Leadership and Nursing Care Management-E-Book. Elsevier Health Sciences.
2. Whitehead, D.K. (2010) Essentials of nursing leadership and management. Philadelphia: F.A. Davis
3. Ellis, P., & Bach, S. (2015). Leadership, Management & Team Working in Nursing. London : SAGE/Learning Matters.
4. Patronis Jones R.A. (2007) Nursing leadership and management : theories, processes, and practice. Philadelphia : F.A. Davis Co.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 124