AKTS - Kişilik ve Örgüt Psikolojisi

Kişilik ve Örgüt Psikolojisi (MAN315) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kişilik ve Örgüt Psikolojisi MAN315 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Tosun
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi edinmesi beklenmektedir: • Örgütlerde insanlar nasıl davranışlar gösterebilir, bu davranışları neden yapar ve bu davranışlar iş ortamını nasıl etkiler? • Çalışan davranışlarına ilişkin nispeten doğru öngörülerde bulunabilmek için gerekli temeli sağlayan önemli gerçekler ve bağlantılar nelerdir? • Kişilik farklılıklarının yol açtığı örgütsel davranışlar nelerdir?
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgütlerde insanların nasıl davranışlar gösterebildiğinin, bu davranışları neden yaptıklarının ve bu davranışların iş ortamını nasıl etkilediğinin kavranması ve günlük örnekler üzerinde değerlendirilebilmesi
  • Çalışan davranışlarına ilişkin nispeten doğru öngörülerde bulunabilmek için gerekli temeli sağlayan önemli gerçekleri kavramak ve bağlantıları kurabilmek
  • Kişilik farklılıklarının yol açtığı örgütsel davranışları yorumlayabilme becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Kişilik ve örgüt psikolojisi ile ilgili temel konular; kişilikle ilgili motivasyon, tutum, algı; bireylerin iş ortamındaki davranışları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgüt psikolojisi nedir? 1. Bölüm
2 Vaka çalışması 1. Bölüm
3 Kişilik nedir? Ders notları ve slaytları
4 Vaka çalışması Ders notları ve slaytları
5 Kişiliği tanımlayan etkenler nelerdir? Ders notları ve slaytları
6 Vaka çalışması Ders notları ve slaytları
7 Kişiliğin örgüt psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir? Ders notları ve slaytları
8 Vaka çalışması Ders notları ve slaytları
9 Ara sınav 1. Bölüm ve ders notları ve slaytları
10 Grup dinamikleri 12. Bölüm
11 Vaka çalışması 12. Bölüm
12 Motivasyon ve liderlik 8. ve 13. Bölümler
13 Vaka çalışması 8. ve 13. Bölümler
14 Örgüt kültürü 15. Bölüm
15 Vaka çalışması 15. Bölüm
16 Final sınavı 1, 8, 12, 13, 15. Bölümler ile Ders notları ve slaytları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Riggio, Ronald E. "Introduction to industrial/organizational psychology" —6th ed. Pearson Education, Inc.
Diğer Kaynaklar 2. Vakalar, filmler, videolar, ders notları, slaytlar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 10 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir.
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir.
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir.
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür.
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder.
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 5 25
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 5 20
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128