AKTS - Özel Dal Hemşireliği

Özel Dal Hemşireliği (NURS408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Özel Dal Hemşireliği NURS408 Alan Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin hemşirelikte sertifika programları ve hemşirelerin görev alabileceği özel alanlar ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hemşirelik mesleğine özgü açılan sertifika programlarının içeriğini, yeterliliğini ve gerekliliklerini bilir.
  • Özel dal hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını açıklar.
  • Bütüncül hasta bakımını planlarken özel dal hemşirelerini sürece dahil eder.
Dersin İçeriği Hemşirelikte sertifika programları ve özel alanlar, sertifika programlarına ilişkin yasal düzenlemeler, özel dal hemşirelerinin rol ve sorumlulukları, diyabet hemşireliği, enfeksiyon kontrol hemşireliği, stoma ve yara bakım hemşireliği, nutrisyon hemşireliği, hemodiyaliz ve periton diyaliz hemşireliği, hemovijilans hemşireliği, iş yeri hemşireliği ve emzirme danışmanlığı, konsültasyon liyezon hemşireliği, evde bakım hemşireliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Kaynaklardan konunun okunması
2 Hemşirelikte Sertifika Programları ve Özel Alanlar Kaynaklardan konunun okunması
3 Sertifika Programlarına İlişkin Yasal Düzenlemeler Kaynaklardan konunun okunması
4 Özel Dal Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları Kaynaklardan konunun okunması
5 Diyabet Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
6 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
7 Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Nutrisyon Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
10 Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
11 Hemovijilans Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
12 İş Yeri Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
13 Emzirme Danışmanlığı Kaynaklardan konunun okunması
14 Evde Bakım Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
15 Konsültasyon ve Liyezon Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tüm mesleki ders kitapları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100