AKTS - Evde Bakım Hemşireliği

Evde Bakım Hemşireliği (NURS413) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Evde Bakım Hemşireliği NURS413 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hasta/sağlıklı birey ve ailesinin yaşadıkları ortamda gereksinim duydukları hemşirelik bakım hizmetlerini tanımlama, uygulama ve değerlendirmeyi kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin yaşadıkları ortamda ihtiyaç duydukları fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinimlerini tanımlar.
  • Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin sağlık değerlendirmesini yapar ve hemşirelik sürecini uygular.
  • Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve danışmanlık yapar, hemşirelik girişimlerini uygular.
  • Evde bakım ekibi üyeleri ile işbirliği içerisinde çalışır.
Dersin İçeriği Evde bakım ile ilgili temel kavramlar, evde bakım hizmetlerinde mevcut durum, evde bakım ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları, evde bakım hemşireliği ile ilgili yasal düzenlemeler, evde bakım gereksinimi olan bireyler ve öncelikli gruplar, evde bakım vericiler ve yaşadıkları sorunlar, evde bakım modelleri, evde bakım süreci, evde bakım ve sağlığın geliştirilmesi, evde bakımda yaşanan etik sorunlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Kaynaklardan konunun okunması
2 Evde Bakımın Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Temel Kavramlar, Dünyada evde bakımın mevcut durumu Kaynaklardan konunun okunması
3 Türkiye'de Evde Bakımın Mevcut Durumu, Evde bakımın Yürütülmesi, Ülke Örnekleri Kaynaklardan konunun okunması
4 Dünyada evde bakım hemşireliği, Evde bakım ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları Kaynaklardan konunun okunması
5 Türkiye’de evde bakım hemşireliği, Evde bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları Kaynaklardan konunun okunması
6 Evde bakım hemşireliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve politik konular Kaynaklardan konunun okunması
7 Evde bakım gereksinimi olan bireyler, Evde bakımda öncelikli gruplar Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Dünyada ve Türkiye’de evde bakım vericiler ve yaşadıkları sorunlar Kaynaklardan konunun okunması
10 Evde bakımda kullanılan modeller Kaynaklardan konunun okunması
11 Evde bakım sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Kaynaklardan konunun okunması
12 Özel durumlarda evde bakım hizmetleri (İnme, KOAH, kalp hastalıkları, yaşlı) Kaynaklardan konunun okunması
13 Evde bakım hizmetlerinde sağlığın geliştirilmesi Kaynaklardan konunun okunması
14 Evde bakımda yaşanan etik sorunlar Kaynaklardan konunun okunması
15 Konuların tekrarı Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nies MA. McEwen M; Community Health Nursing, Promoting Health Populations. WB Saunders Company, 2018.
2. Rice R: Home Care Nursing Practice Concepts And Application. Fourth Edition. Mosby Elseiver, 2018.
3. Stanhope M, Lancaster J: Foundation of Nursing in the Community Community-Oriented Practice, Second Edition, Mosby Elsevier, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100