AKTS - İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (NURS410) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği NURS410 Alan Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iş sağlığı hemşiresinin iş sağlığı ve güvenliği ekibindeki yeri, rol ve sorumlulukları, dünyada ve ülkemizdeki durumu ve iş sağlığı hemşireliğinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşçilerin sağlık risklerine ve sorunlarına yönelik primer, sekonder ve tersiyer koruma önlemlerini bilir.
  • İşe giriş muayenelerine ve periyodik izlemlere katılır.
  • Çalışanların gereksinimlerine yönelik sağlık eğitimleri planlar.
  • İş yeri ortam faktörlerini ve sağlık risklerini belirler ve önlemler alır.
Dersin İçeriği İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, iş ve sağlık ilişkisi, iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hemşireliğinin tarihsel gelişimi, çalışan sağlığının değerlendirilmesi, işyeri ortamının değerlendirilmesi ve risk analizi, meslek hastalıkları ve yaygın iş sağlığı sorunları ve iş kazaları, işyerinde sağlık eğitimi/danışmanlık, mevzuat ve etik konular, iş sağlığı hemşireliğinde vaka yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Sağlığı Tanımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi, İş Sağlığı Hizmetinde Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Kaynaklardan konunun okunması
2 Dünyada ve Türkiye'de İş Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi Kaynaklardan konunun okunması
3 Çalışma Ortamında Tehlike ve Riskler, Çalışma Ortamı Özellikleri ve Risk Grupları, Çalışma Ortamında Gözlem ve Kontrol Kaynaklardan konunun okunması
4 İş Kazaları Kaynaklardan konunun okunması
5 Meslek Hastalıkları Sınıflaması, Meslek Hastalıklarının Önlenmesi, Tanı ve Tedavisinde Hemşirenin Sorumlulukları Kaynaklardan konunun okunması
6 Çalışan Bireyin Sağlığının Değerlendirmesi , Sağlık Taramaları Kaynaklardan konunun okunması
7 Yaygın İş Sağlığı Sorunlarında Hemşirelik Girişimleri Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 İş Sağlığı Hemşiresinin İşçi Sağlığının Geliştirilmesindeki Rolü Kaynaklardan konunun okunması
10 Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık Kaynaklardan konunun okunması
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kaynaklardan konunun okunması
12 İş Sağlığı Hemşireliğinde Araştırma Kaynaklardan konunun okunması
13 İş Sağlığında Etik Konular Kaynaklardan konunun okunması
14 Vaka Çalışması Kaynaklardan konunun okunması
15 Konuların Tekrarı Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100