AKTS - Okul Sağlığı Hemşireliği

Okul Sağlığı Hemşireliği (NURS412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Okul Sağlığı Hemşireliği NURS412 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin okul sağlığı hemşireliğinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Okul Sağlığı Hemşireliğinin temel felsefesini yorumlar.
  • Okul Sağlığı Hemşireliğinin görev ve sorumluluklarını açıklar.
  • Okulda öğrenim gören öğrencilerin ve görev yapan personelin öncelikli sağlık sorunlarını belirler ve sağlık risklerini azaltan öneriler geliştirir.
  • Bireyin, ailenin ve okul toplumunun sağlığını geliştirme ve korumada sağlık eğitim programı oluşturur.
Dersin İçeriği Okul sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimi, okul sağlığı ekibi, Türkiye'de okul sağlığı hemşireliği, okul sağlığı hizmetinde okul toplumu, güvenli okul çevresi, besin güvenliği, okul çağı çocuklarında yaygın sağlık sorunları, riskli davranışlar, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, okul sağlığı taramaları, okulda acil durumlar, sağlık eğitimi ve okul sağlığını geliştirme programları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Kaynaklardan konunun okunması
2 Dünya’da ve Türkiye'de okul sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimi Kaynaklardan konunun okunması
3 Okul sağlığı ekibi, okul hemşiresinin rol ve sorumlulukları Kaynaklardan konunun okunması
4 Okul sağlığı hizmetinde okul toplumu (Çocuk-Aile-Okul Personeli), Ev ziyaretinin okul sağlığı hizmetlerinde yeri Kaynaklardan konunun okunması
5 Güvenli Okul Çevresi, Besin Güvenliği Kaynaklardan konunun okunması
6 Okul Sağlığı Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Kaynaklardan konunun okunması
7 Okul Çağı Çocuklarında Yaygın Sağlık Sorunları, Riskli Davranışlar Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Approach to children with special needs and their families Kaynaklardan konunun okunması
10 Döneme Özgü Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi (Okul Öncesi, İlköğretim, Orta Öğretim, Lise) Kaynaklardan konunun okunması
11 Okul Sağlığı Taramaları Kaynaklardan konunun okunması
12 Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları Kaynaklardan konunun okunması
13 Okulda Acil Durumlara Yaklaşım Kaynaklardan konunun okunması
14 Sağlık Eğitimi Kaynaklardan konunun okunması
15 Okul Sağlığını Geliştirme Programları Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stanhope, M., Lancaster J. (2016). Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community. 9nd edit. Elsevier Health Sciences.
2. Allender, J., Rector, C., Warner, K. (2013). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health. 8edit. Lippincott Williams & Wilkins Publishers.
3. Güler Ç., Akın A.(2015). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
4. Gözüm S. (2016) Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Hemşireler ve Okul Sağlık Ofisi İçin Okul Toplumunun Sağlığı, Vize Basın Yayın, Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100