AKTS - İletişim Hukuku

İletişim Hukuku (PR126) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İletişim Hukuku PR126 2. Dönem 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Enis Tataroğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders ifade özgürlüğü ve karalama, özel alan, copyright, müstehcen içerik, reklam, tüzel kişilik ve yayıncılık gibi alanlarda bu özgürlüğün sınırlarını belirleyen konuları içermektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişim alanındaki yasalar ve düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olur
  • İletişimin kontrolüne ilişkin temel bilgileri edinir.
  • Bir yurttaşlık hakkı olarak düşünce ve ifade özgürlüğünü kavrar
  • İletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında ifade özgürlüğünün örgütlenmiş yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
  • Bu alandaki güncel tartışmalar konusunda fikir edinir.
Dersin İçeriği Bu ders ifade özgürlüğü ve karalama, özel alan, copyright, müstehcen içerik, reklam, tüzel kişilik ve yayıncılık gibi alanlarda bu özgürlüğün sınırlarını belirleyen konuları içermektedir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma ve dersin tanıtımı
2 Tarihsel Süreçte Hukuk Kavramı Handout
3 Tarihsel Süreçte Hukuk Kavramı Handout
4 Toplum ve Hukuk Steven Vago and Steven Barkan (2011). Law and Society. Böüm 1
5 Teorik Yaklaşımlar Steven Vago and Steven Barkan (2011). Law and Society. Bölüm 2
6 Hukuk ve Toplumsal Kontrol Steven Vago and Steven Barkan (2011). Law and Society. Bölüm 3
7 Hukuk ve Toplumsal Değişim Steven Vago and Steven Barkan (2011). Law and Society. Bölüm, 7
8 Hukuk ve Toplum Kyu Ho Youm, Journalism Law and Regulation, The handbook of journalism studies / [edited] by Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch.pp.279-285
9 Hukuk, İktidar ve İletişim “Freedom of Communication & the Power of the Media” (pp.9-20) Mike Feintuck, 1999, Media Regulation, Public Interest and the Law, Edinburgh: Edinburgh University Press.
10 İfade Özgürlüğü ve İnternete Erişim Hakkı Routledge Handbook of Media Law, Edited by Monroe E. Price, Stefaan G. Verhulst and Libby Morgan, Routhledge. pp.157-175
11 Yeni Medyayı Hukuk Dışında Kontrol Etmek Routledge Handbook of Media Law, Edited by Monroe E. Price, Stefaan G. Verhulst and Libby Morgan, Routhledge. pp.
12 Ara Sınav
13 Türkiye'de Durum
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İçel, K. (2009). Kitle haberleşme hukuku: basın radyo-televizyon sinema-video internet. Beta Basım Yayım Dağıtım.
3. Steven Vago and Steven Barkan (2011). Law and Society. 11th ed., Routledge
4. Routledge Handbook of Media Law, Edited by Monroe E. Price, Stefaan G. Verhulst and Libby Morgan, Routhledge 2013.
5. Mike Feintuck, 1999, Media Regulation, Public Interest and the Law, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Diğer Kaynaklar 2. Uzun, R. (2009). İletişim etiği: sorunlar ve sorumluluklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir. X
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir. X
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir. X
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir. X
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur.
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur. X
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126