ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Zorunlu Bölüm Dersleri

ECON101 - İktisada Giriş I (3 + 0) 5

Talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş; tüketici davranışı; esneklikler; üretim fonksiyonu; kar maksimizasyonu yapan firma davranışı; tekel, tam rekabet ve oligopol piyasalar.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

PR-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

PR119 - Sosyolojinin Temelleri (3 + 0) 5

Toplumu ve toplumdaki konumları ve sorumlulukları anlamak, yorumlamak ve eleştirel bir bilinç kazanmak; toplumu oluşturan kurum ve kuruluşlar, toplumsal ilişkiler ve süreçler.

PR120 - Sosyal Psikolojiye Giriş (3 + 0) 5

Sosyal psikolojinin temel ilgi alanları; bireylerin toplumsal davranışları; sosyal algı, tutumlar, toplumsal etkileşim, saldırgan ve özgeci davranışlar.

PR121 - İletişime Giriş (3 + 0) 5.5

İletişimin temel varsayımları: iletişimin rolü, amacı ve temel işlevleri ve iletişim kavramı; dil ve iletişim; kültür ve iletişim; insanın kendi ile iletişimi; kişilerarası iletişim; grup ve grup iletişimi; aracılanmış iletişimin tarihi: sözlü iletişimden yazılı geleneğe; telgraf ve fotoğraftan dijital teknolojiye; örgütlü akıl ve davranış yönetimi

PR122 - Politika, Medya ve İletişim (3 + 0) 5

Siyasete giriş; ana temalar; siyaset alanındaki teorik tartışmalar; hükümet ve devletin işleyişi.

PR123 - Temel Araştırma ve Yazma (1 + 2) 6

Güvenilir kaynaklar; bu kaynaklara erişim; ödevin formatını ayarlamak; intihal ve akademik ahlak; nasıl ödev yazılır; atıf verme kuralları; atıflar ve referans türleri; bir metinden özet çıkartma; metin içi atıf yolları; kaynakça yazım kuralları; başarılı bir sunum hazırlanması.

PR124 - İletişim Kuramları (3 + 0) 5

Ders haftalık kuram sunumları ve bu açıklamaların gerçek hayatla ilgili bağını irdeleyen tartışmaları içerecektir. Dolayısıyla, derse hazırlıklı gelme ve derse katılma önemlidir. Derse gerekli okumaları yapmadan gelen, katılmayan ve gerekli iligiyi göstermeyen öğrencinin dersi geçme olasılığı yoktur.

PR126 - Toplum, Hukuk ve İletişim (3 + 0) 5

Dersin içeriği haftalık konularda belirtilmiştir.

PR128 - İletişim, Kültür ve Toplum (3 + 0) 4.5

Bu derste kitle kültürü ve popüler kültür kavramları incelenecek ve analiz edilecektir. Bu bağlamda popüler kültürün temel özelikleri ortaya koyularak, kitle kültürü ve yüksek kültür kavramlarından farklılıkları açığa çıkartılacaktır. Popüler kültürün kitle iletişimiyle olan bağlantılarının da tartışılacağı bu derse, aynı zamanda popüler kültürün,

PR221 - İletişim Araştırmalarında Tasarım (2 + 1) 6

-

PR222 - İletişim Araştırmalarında Uygulama (0 + 3) 6

-

PR223 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (3 + 0) 6

Bu derste medya ilişkilerinden küresel tanıtım stratejilerine kadar bir çok konuda teorik ve pratik bir Halkla İlişkiler ve reklamcılık anlayışı geliştirilecek ve Halkla İlişkiler ve reklamcılık, kurumsal pazarlama iletişilimi bağlamında düşünülecektir.

PR224 - Bilgisayar Program Kullanımı (0 + 3) 6

-

PR227 - Medyada Ürün Üretim Süreçleri (2 + 1) 5

Ders, medya ürünü, üretim süreci, analog ve dijital teknolojiler,üretim sürecinin yönetimi,senaryo yazımı, ses ve ışık kullanımı, görüntüleme, kurgu, grafik ve efekt kullanımı konularını içermektedir.

PR320 - Endüstriyel Yapılar ve Medya İlişkileri (3 + 0) 7

Organizasyonların ihtiyaç duyduğu medya ilişkileri.

PR321 - Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk (3 + 0) 7

Sosyal sorumluluk, kamu yararı, doğruluk ve nesnellik gibi kavramlar.

PR326 - Uygulamalı Grafik Tasarımı II (0 + 3) 5

Bu ders, iki-boyutlu görsel iletişim tasarımı tekniklerini öğretmeyi ve öğrencilere görüntü işleme yazılımı kullanarak öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bugün grafik endüstrisinde kullanılan Adobe Photoshop programının temel özelliklerinin keşfedilmesiyle başlayacaktır. Bir yandan programa ilişkin çeşitli araçların

PR331 - Uygulamalı Grafik Tasarımı I (0 + 3) 5

Bu ders grafik tasarımı ilkeleri ve uygulamalarına giriş niteliğindedir. Dersin amacı grafik tasarımı ilkelerinin başarılı uygulalamalarda nasıl kullanıldığının açıklanması ve anlaşılmasıdır. Her konu logo, afiş, kitap kapağı, web sayfası tasarımı gibi alanın farklı uygulamaları üzerinden irdelenecek ve güncel başarılı örnekler ile açıklanamaya çal

PR420 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar (3 + 0) 8

Reklamcılık ve halkla ilişkilerin sosyal sonuçları.

PR421 - Reklam Tasarım ve Uygulamaları (0 + 3) 5

Reklam prensipleri ve uygulamaları; reklamcılık ve sosyal sorumluluk, reklamcılığın geçmişi, planlama ve strateji, medya ve reklamcılıkta yaratıcılık.

PR434 - Yeni Medya Tartışmaları (3 + 0) 5

Internet ve onun toplum üzerindeki yansımaları.

PR437 - Medya ve Toplumsal Temsil (3 + 0) 8

Kimlik nasıl kurulur, devam ettirilir ve temsil edilir; tarihsel bir perspektiften kimlik nasıl anlaşılır; bireyler geleneksel ve yeni medyaları kullanarak kimlikler nasıl yansıtılır; kişisel kimlerin sergilenmesinde popüler kültürün rolü nedir.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

PR-AE2FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE2FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE2SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE2SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE3FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE3FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE3SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE3SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE4SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE4SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

PR225 - İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi (3 + 0) 5

Bu derste çağdaş medya yapıları ve yönetim biçimleri incelenecektir.

PR228 - Bilgisayarla Aracılanmış İletişim (3 + 0) 5

Grafik tasarımının temel elemanları ile ilkeleri; tasarım örnekleri; ilkelerin görsel iletişimde etkisi.

PR229 - İletişim, Kültür ve Toplum (3 + 0) 5

Kültür, iletişim ve toplumla ilgili temel betimleyici bilgiler; kültür, iletişim ve toplum arasında kurulan bağlar; bu bağlarla ilgili açıklamalar, bu bağların amaçları ve sonuçları.

PR230 - Örgütsel İletişim (3 + 0) 5

Bu derste örgüt ve örgütsel iletişimin doğası ve yapıları ele alınip irdelenecektir.

PR231 - Kişilerarası İletişim (3 + 0) 5

Sınıf seviyesine uygun ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, katılımlı soru cevap şeklinde ve tartışma ortamlı anlatısal öğretim yöntemi.

PR232 - Dijital Fotoğrafçılık (0 + 3) 5

Veri mevcut değildir

PR233 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 5

In order to become a professional in the field of International Relations, one must have a good understanding of history. For this sake, this course follows a chronological order of the rise of civilizations from the Scientific Revolution until the end of the Cold War era.

PR234 - Haber Yazma (3 + 0) 5

Bu derste, iletişim biçimleri ve ilişkilerinin kontrolu ve kontrolün anlamları; kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemeler; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin toplumda ve hukukta gelişmesi; Türk hukukunda iletişimle ilgili biçimlendirmeler ve uygulamalar tarihi ve eleştirisi sunulacaktır.

PR235 - Sanat Tarihi ve Anlayışarı (3 + 0) 5

Ders geçmişten günümüzeçeşitli metaryallere şekül verilerek oluşturulan sanat yapıtlarının incelenmesini içermektedir. Ders boyunca sanatın anlamı ve önemi, temel kavramlar ve literatür bilgisiyle birlikte ele alınacaktır. Mimari, heykel, resimgibi farklı sanatsal türlerin görünümü ve gelişimi ile farklı sanatsal türler arasındaki ilişki ve bağlant

PR237 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 5

Fotoğraf alanında temel çekim teknikleri Bir konuya fotografik yaklaşım Fotoğrafın dili Tanıtım fotoğrafçılığı ve fotohabercilik Fotoğraf ve fotoğrafçı etiği.

PR238 - Grafik Tasarım Değerlendirme (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

PR241 - Yeni Medyada Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3 + 0) 5

Ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/ kültür üzerine etkileri.

PR323 - Metin Yazarlığı (0 + 0) 5

Bu derste öncelikle bilgi üzerine vurgu yapılacaktır. Kitle iletişimi için yazmanın temel amacı bilgiyi sunmaktır. İkinci amaç, profesyonel çevrede nasıl yazılacağını öğretmektir. Genellikle medya çevresinde yazmanın kitlesel izleyici için olduğu düşünülür, bu izleyici kitlesini anlamak kitle iletişimi için yazmanın önemli bir bölümünü oluşturur. D

PR324 - İletişim Stratejileri ve Örgütler (3 + 0) 5

Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün ?halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi? ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek örg

PR327 - Proje Planlama ve Uygulama I (0 + 3) 5

Veri mevcut değildir

PR332 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Çoğunluğunu PR alanının önde gelen akademik dergilerinde son birkaç yıl içinde basılmış makalelerin oluşturduğu okumalar, bir akademik disiplin ve meslek alanı olarak halkla ilişkilerin kaynakları, halkla ilişkiler alanında tartışılan teoriler, modernite-postmodernite, küreselleşme, etik, sosyal medya, diyalog ve cinsiyet ile ilgili problemler gibi

PR335 - Popüler Kültür ve Medya (3 + 0) 5

Bu derste kitle kültürü ve popüler kültür kavramları incelenecek ve analiz edilecektir. Bu bağlamda popüler kültürün temel özelikleri ortaya koyularak, kitle kültürü ve yüksek kültür kavramlarından farklılıkları açığa çıkartılacaktır. Popüler kültürün kitle iletişimiyle olan bağlantılarının da tartışılacağı bu derse, aynı zamanda popüler kültürün,

PR336 - Web Tasarımı (0 + 0) 5

Derste dream weawer programı öğretilecek ve bu program üzerinden yapacakları uygulamalarla programı ve internet yayıncılığını öğrenmeleri sağlanacaktır.

PR337 - Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (3 + 0) 5

Medya ilişkilerinin türlerive araçları, güçlü halkla ilişkiler faaliyetlerinde medyanın rolü.

PR414 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II (3 + 0) 5

Eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkeleri, bu ilkeleri iş yaşamında uygulama.

PR422 - İletişim Politikaları ve Güncel Sorunlar (3 + 0) 5

Türkiye ve diğer ülkelerdeki (kitle) iletişim politikalarına ilişkin temel bilgi ve tartışmalar sunulması

PR423 - Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları (3 + 0) 5

Bu derste medya ve iletişim sektöründe çalışma koşulları, iş kalitesi, çalışanların sağlığı ve iş sürekliliği gibi konularda genel bakış sağlanacaktır.

PR424 - Kriz Yönetimi (1 + 0) 5

Kriz planlaması, iletişimi ve yönetimi.

PR425 - Siyasal İletişim (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

PR428 - Küreselleşme ve Uluslararası İletişim (3 + 0) 5

Küreselleşme ve uluslararası iletişim nedir?, hangi güçler bunları kontrol eder ve bunun ilgili ne yapabiliriz soruları.

PR429 - Medya Ürün Üretim Uygulamaları I (3 + 0) 5

Kurgusal olmayan video üretimi.

PR430 - Uygulamalı Gazetecilik II (0 + 3) 5

Bu ders gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleriyle başlar. Sonra uygulamalarla devam eder. Dönem boyunca gazete için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretilir ve bunlara eşlik edecek görseller temin edilir (ya da üretilir). Öğrenciler her bir sayı için dönem boyunca 9 ödev verir. Her ödev birden fazla görev içerebil

PR433 - Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri (3 + 0) 5

Medya ürün üretim süreçleri ve halkın tercihi arasındaki ilişkinin ortaya konulması.

PR435 - Uygulamalı Gazetecilik I (0 + 0) 5

Bu ders gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleriyle başlar. Sonra uygulamalarla devam eder. Dönem boyunca gazete için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretilir ve bunlara eşlik edecek görseller temin edilir (ya da üretilir). Öğrenciler her bir sayı için dönem boyunca 9 ödev verir. Her ödev birden fazla görev içerebil

PR438 - Medya Ürün Üretim Uygulamaları II (3 + 0) 5

Kurgusal olmayan video üretimi.

PR439 - Dijital Ürün Düzenleme (0 + 0) 5

Yazı, imaj, hareketli grafikler, ses ve animasyonlarn detaylı olarak irdelenmesi.

PR440 - Türkiye`nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3 + 0) 5

Bu ders Türkiye?nin toplumsal yapısına dair önemli ve tartışmalı konulara odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, önce toplumsal yapının temel özelliklerini tartışır. Daha sonra Türkiye?de işleyen toplumsal ve politik güçleri irdeler. Takiben, Türkiye toplumuna ve siyasetine ilişkin birbiriyle bağlantılı ? sınıf ilişkileri, milliyetçilik, siyasi İslam, yok

PR442 - İleri Proje Planlama ve Uygulama (0 + 3) 5

Proje yönetimi planlama ve uygulama.

PR493 - Ortak Eğitim Uygulaması I (0 + 3) 5

xxxx

PR495 - Ortak Eğitim Uygulaması II (0 + 3) 5

xxxx

PR497 - Ortak Eğitim Uygulaması III (0 + 3) 5

xxxx