ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Zorunlu Bölüm Dersleri

ECON101 - İktisada Giriş I (3 + 0) 5

Talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş; tüketici davranışı; esneklikler; üretim fonksiyonu; kar maksimizasyonu yapan firma davranışı; tekel, tam rekabet ve oligopol piyasalar.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

IE443 - İş Sağlığı ve Güvenliği (3 + 0) 5

İş sağlığı ve güvenliğine giriş, ilkeleri ve mevzuatı, işyerinde uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri, iş kazaları, risk değerlendirme ve İSG denetimleri, iş sağlığı ve güvenliğine proaktif bir yaklaşım.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MAN409 - Girişimcilik (4 + 0) 5

Girişimcilik kavramının tanıtımı, girişimcilik kavramı ve tarihsel süreci, girişimci özellikleri, iç girişimcilik, yeni bir iş kurma, aile işletmeleri, kadın ve genç girişimciler, iş planı hazırlama aşamaları, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, girişimcilik fikrinin toplumda yaygınlaştırılması.

PR-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PR-GE4FA1-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

PR-GE4SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PR101 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Teorileri (3 + 0) 6

Medya ilişkilerinden küresel tanıtım stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik bir halkla ilişkiler ve reklamcılık anlayışı geliştirilecek ve halkla ilişkiler ve reklamcılık, kurumsal pazarlama iletilişimi bağlamında düşünülecektir.

PR102 - Pazarlama İletişimine Giriş (3 + 0) 5

Ders, bir şirketin veya işletmenin ürün ve hizmetleri hakkında promosyon amaçlı mesajlarını iletmek için kullandığı teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

PR119 - Sosyolojinin Temelleri (3 + 0) 5

Toplumu ve toplumdaki konumları ve sorumlulukları anlamak, yorumlamak ve eleştirel bir bilinç kazanmak; toplumu oluşturan kurum ve kuruluşlar, toplumsal ilişkiler ve süreçler.

PR120 - Sosyal Psikolojiye Giriş (3 + 0) 5

Sosyal psikolojinin temel ilgi alanları; bireylerin toplumsal davranışları; sosyal algı, tutumlar, toplumsal etkileşim, saldırgan ve özgeci davranışlar.

PR121 - İletişime Giriş (3 + 0) 5.5

İletişimin temel varsayımları: iletişimin rolü, amacı ve temel işlevleri ve iletişim kavramı; dil ve iletişim; kültür ve iletişim; insanın kendi ile iletişimi; kişilerarası iletişim; grup ve grup iletişimi; aracılanmış iletişimin tarihi: sözlü iletişimden yazılı geleneğe; telgraf ve fotoğraftan dijital teknolojiye; örgütlü akıl ve davranış yönetimi

PR122 - Siyasal İletişime Giriş (3 + 0) 5

Siyasete giriş; ana temalar; siyaset alanındaki teorik tartışmalar; hükümet ve devletin işleyişi.

PR126 - İletişim Hukuku (3 + 0) 5

Bu ders ifade özgürlüğü ve karalama, özel alan, copyright, müstehcen içerik, reklam, tüzel kişilik ve yayıncılık gibi alanlarda bu özgürlüğün sınırlarını belirleyen konuları içermektedir.

PR128 - Sanat, Kültür ve İletişim (3 + 0) 4.5

Bu derste kitle kültürü ve popüler kültür kavramları incelenecek ve analiz edilecektir.

PR208 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik (3 + 0) 5

Sansürden özdenetime kadar gelen iletişimin kontrolü, kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemelerin karakteri; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin yasal biçimlendirmeleri, Türk hukukundaki iletişimle ilgili yasal biçimlendirmeler.

PR211 - Kriz İletişimi (3 + 0) 6

Kriz planlaması, iletişimi ve yönetimi

PR221 - İletişim Araştırmalarında Tasarım (2 + 1) 6

Bu ders, bir sorgulama biçimi olarak sosyal bilim anlayışınızı geliştirecek ve güçlendirecektir. Diğer derslerinizde, özellikle de ödev hazırlarken kullanacağınız temel bilgiler için önemli bir temel sağlayacaktır.

PR222 - İletişim Araştırmalarında Uygulama (0 + 3) 6

Bu ders, bir sorgulama biçimi olarak sosyal bilim anlayışınızı geliştirecek ve güçlendirecektir. Diğer derslerinizde, özellikle de ödev hazırlarken kullanacağınız temel bilgiler için önemli bir temel sağlayacaktır.

PR224 - Bilgisayar Program Kullanımı (0 + 3) 6

Bu ders kapsamında, öğrencilere temel düzeyde bilgisayar kullanabilme bilgi ve becerisine yönelik içeriğin öğretilmesi hedeflenmiştir. Dersin çok büyük kısmı uygulamaya dönük etkinliklerden oluşmaktadır.

PR227 - Görsel Tasarımın Temelleri (2 + 1) 5

Ders, medya ürünü, üretim süreci, analog ve dijital teknolojiler,üretim sürecinin yönetimi,senaryo yazımı, ses ve ışık kullanımı, görüntüleme, kurgu, grafik ve efekt kullanımı konularını içermektedir.

PR317 - Medya Planlaması (3 + 0) 5

Bu derste medya planlaması alanında son dönem yönelimler ve pratikler ele alınacaktır. En temel medya içeriğinden en karmaşık medya planlamasına kadar farklı boyutlardaki medya planlaması örnekleri değerlendirilecektir

PR320 - Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri (3 + 0) 7

Organizasyonların ihtiyaç duyduğu medya ilişkileri.

PR321 - Meslek Etiği (3 + 0) 7

Sosyal sorumluluk, kamu yararı, doğruluk ve nesnellik gibi kavramlar.

PR326 - Reklam Tasarım ve Uygulamaları II (0 + 3) 5

Bu ders, iki-boyutlu görsel iletişim tasarımı tekniklerini öğretmeyi ve öğrencilere görüntü işleme yazılımı kullanarak öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

PR331 - Reklam Tasarım ve Uygulamaları I (0 + 3) 5

Reklam prensipleri ve uygulamaları; reklamcılık ve sosyal sorumluluk, reklamcılığın geçmişi, planlama ve strateji, medya ve reklamcılıkta yaratıcılık.

PR419 - Medya Okuryazarlığı (3 + 0) 4

Bu ders sosyoloji ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları ele almaktadır. Bu anlamda medya okuryazarlığı kavramından başlayarak önemli kuramsal yaklaşımlar incelenmektir. Daha sonra farklı medya materyalleri üzerinden şiddet, toplumsal cinsiyet, azınlıkların temsili analiz edilmektedir.

PR421 - İleri Grafik Tasarım Uygulamaları (0 + 3) 5

Reklam prensipleri ve uygulamaları; reklamcılık ve sosyal sorumluluk, reklamcılığın geçmişi, planlama ve strateji, medya ve reklamcılıkta yaratıcılık.

PR434 - Yeni Medya Tartışmaları (3 + 0) 5

Internet ve onun toplum üzerindeki yansımaları.

PR460 - Mezuniyet Projesi (0 + 3) 4

Öğrenciler danışman gözetiminde, halkla ilişkiler ve reklamcılık projesinin tüm safhalarında deneyim kazanarak bağımsız bir ürün ortaya koyarlar. Mezuniyet tezi yazan öğrenciler akademik araştırma yürütebilmek için hipotez oluşturma, literatür taraması, veri toplama, kavramsal çerçeve kurabilmeyi kavrar.

PR499 - Yaz Stajı (0 + 0) 6

20 iş günü boyunca kamu veya özel sektörde yer alan bir iş yerindeki saha deneyimi ve yazılı rapor hazırlama ve sunma.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

ART226 - Dünya Müzik Kültürleri (3 + 0) 4

Dünyanın belli başlı bölgelerindeki müziklerin özellikleri ve bu özellikleri kazandıran coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında ele alınması.

ART228 - İş Hayatında Müzik (3 + 0) 5

Müzik yoluyla iş hayatında verimliliğin yükseltilmesi

ART263 - Diksiyon (3 + 0) 4

Türkçeyi güzel ve etkili konuşmak, hitabet teknikleri, beden dili, topluluk önünde konuşma; özgüvenin geliştirilmesi, iletişiminin kuvvetlendirilmesi.

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık (3 + 0) 4

Yaratıcılık teknikleri; yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması; sektöre dışardan bakma ve eleştirme; sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma; yenilikçi fikirler.

ART268 - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (3 + 0) 4

Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

ART269 - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (3 + 0) 4

Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.

ART270 - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

ART285 - Yenilikçi Görsel Anlatı (3 + 0) 4

Görsel anlatım süreçlerinin seçilen örnek eserler aracılığı ile irdelenmesi; belirlenen bir görsel anlatım türüne yönelik araştırma raporunun hazırlanması; görsellerin ve/veya görsel anlatımın düşünme, karar verme, kişisel ifade ve iletişimdeki etkinliğine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme; yenilikçi yaklaşımların görsel anlatı uygulamalarına etki

ART297 - Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum (3 + 0) 4

3D modelleme tekniklerinin bilgisayar destekli 3D tanıtım animasyonu alanında kullanımı; modellerin animasyonlarının programlar arası geçiş yöntemleri; sahne ışık ve render ayarları; montaj aşamasında farklı render katmanlarının birleştirilmesi; renk düzenlemesi sırasında kullanılan yöntemler.

ART298 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Amaç ve öğrenme çıktılarıyla uyumlu olarak, ders öğrencilerin sahne makyajının çeşitli yönlerini kavramalarına yardımcı olacak içeriğe sahiptir. Ders tarihsel perspektif içinde, sahne makyajında kullanılan ürün, araç ve gereçler ile teknikleri öğrencilere aktarır.

CHIN201 - Çince I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

CHIN202 - Çince II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

CHIN301 - Çince III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

CHIN302 - Çince IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

FRE201 - Fransızca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

FRE202 - Fransızca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

FRE301 - Fransızca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

FRE302 - Fransızca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

FRE401 - Fransızca V (3 + 0) 4

İletişim becerileri geliştirme, sözcük ve dil yapıları pekiştirme, kitap, gazete, öykü okuma, anlama ve aktarma.

FRE402 - Fransızca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

GER302 - Almanca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER402 - Almanca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

HUM112 - İş Hayatına Hazırlık (3 + 0) 4

Görgü, nezaket ve zarafet ile selamlaşma; kişilik yapıları ve beden dili, gülümseme; iş hayatına giriş şekli; kapak yazısı, özgeçmiş (CV) hazırlama ve mülakat teknikleri; iyi insan olma kavramı: etik davranış ve etik düşünce; yeni neslin iş hayatında davranış biçimi; zaman yönetimi ve önemi; iş yaşamında bağımlılık, iş hayatında sınırlar, iş hayatında zorluklar; iş hayatında çalışma teknikleri.

HUM201 - Sosyal Sorumluluk Proje (3 + 0) 4

Toplumsal ve çevresel sorunlar; sivil toplum kuruluşları; sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği; takım çalışması.

HUM202 - Bilimsel Oyuncak Tasarımı (3 + 0) 4

Atölye çalışmalarında öğrencilerin alet kullanma el becerilerinin geliştirilmesi; bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakların gözlemlenmesi, tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakların sergilenmesi.

HUM204 - Gönüllülük Çalışmaları (1 + 0) 4

Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, zorluklarla karşılaşanlara destek amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak, üniversite eğitiminden elde edilen kazanımları paylaşmak.

HUM211 - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları (3 + 0) 4

Giriş; toplumsal cinsiyet algıları; kadın ve sağlık; kadın ve siyaset; kadın ve hukuk; modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları; kadına yönelik şiddet türleri ve önlenmesi; kadın ve edebiyat; küresel ekonomide kadın emeği; çalışma yaşamı ve kadın; kadın ve girişimcilik; kadın ve çevre.

HUM291 - Beden Dili ve İletişim Yöntemleri (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

HUM310 - Toplumsal Dilbilimine Giriş (3 + 0) 4

Dile sosyal yaklaşımın ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörler; dil değişimi süreci; dillerin bölgesel ve sosyal türlerinin oluşumundan sorumlu olan faktörler; çeşitli çokdillilik modelleri ve diller arasındaki güç ilişkileri; çokdilliliği etkileyen küresel eğilimler; çeşitli siyasi ve sosyo-kültürel faktörlerin dilin korunmasına yaptığı katkı; dilbilimi araştırmalarında kullanılan çeşitli yöntemler; alan çalışması.

HUM312 - Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar (3 + 0) 4

İngiliz, Fransız, Rus gibi dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden seçilen bir roman, iki kısa öykü, iki şiir ve bir oyun.

HUM316 - Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü (3 + 0) 4

Farklı kültürler ve farklı ülkelere ait yazarların ürettiği İngilizce veya İngilizceye çevrilmiş kısa öyküler, ders sorumlusunun vereceği genel edebiyat ve edebiyat eleştirisi metinleri

HUM319 - Mantığa Giriş (3 + 0) 4

Temel mantık kavramları, akıl yürütme, argüman çözümlemesi, biçimsel olmayan mantık, dil ve tanımlar, safsatalar, tasımlar mantığı, kategorik önermeler, gündelik dilde tasımlar, modern sembolik mantık, önermeler mantığı, doğruluk değerleri ve bağlaçlar, türetim yöntemleri, yüklemler mantığı.

HUM320 - Estetik (3 + 0) 4

Sanat, estetik, güzellik, çirkinlik, etik tanımları ve tanımlara bağlı içeriklerin incelenmesi, farklı filozofların görüşlerinin tartışılması ve karşılaştırılması, sanatta ve doğada estetiğin yerinin irdelenmesi.

HUM321 - Felsefe Tarihine Giriş (3 + 0) 4

Antik Çağ, Ortaçağ, Modern Felsefe ile 19. ve 20. Yüzyıl felsefesinden seçili düşünürler.

HUM322 - Etiğe Giriş (3 + 0) 4

Egoizm, eudaimonizm, faydacılık, ahlak yasası ve özbelirlenim etiği gibi etiğin temel kavramlarını analiz etmek ve tartışmak; ayrıca, Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Mill, Bentham ve Sartre'ın etik düşüncelerini incelemek.

HUM323 - Eleştirel Düşünmeye Giriş (3 + 0) 4

Anlaşılır şekilde yazma ve düşünme, uslamlamaların ve savunuların çeşitlerini öğrenme ve analiz etme, akılcı kararlar alma, yanlış düşünme biçimlerini öğrenme gibi konuların irdelenmesi ve tartışılması, tüm bunları anlaşılır kılmak adına yapılacak olan alıştırmalar.

HUM330 - Go (3 + 0) 4

Go oyununun genel tanıtımı, Gonun kuralları, Go tarihçesi, Go kültürü ve etiği, Go felsefesi, Türkiye'de ve dünyada Go, Go terim ve kavramları, Go oyunu açılışı, Go oyunu içi stratejiler.

HUM331 - Go (3 + 0) 4

Go oyununun genel tanıtımı, Gonun kuralları, Go tarihçesi, Go kültürü ve etiği, Go felsefesi, Türkiye?de ve dünyada Go, Go terim ve kavramları, Go oyunu açılışı, Go oyunu içi stratejiler.

HUM360 - Bilim Tarihi (3 + 0) 4

Modern bilimin ve bilimsel düşüncenin tarihsel temelleri ve gelişim süreci; Dünyayı tanımanın farklı toplumlar ve kültürler üzerindeki etkisi; bilimin gelişiminin sanat ve dinler gibi farklı alanlarla ilişkisi ve etkileri; eski çağlardan günümüze bilimsel ilerlemenin ana konuları ve kazanımları.

JAP201 - Japonca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

JAP202 - Japonca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

JAP301 - Japonca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

JAP302 - Japonca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

KOR201 - Korece I (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

KOR202 - Korece II (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

MAN328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

MAN412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

MAN414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Girişimciliğin temel kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri ve teknikleri, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri, iş planı hazırlama teknikleri, iş planını uygulamaya taşıma yöntemleri, pazarlama, üretim yönetimi süreçleri, insan kaynakları yönetimi, finansal planlama

MAN437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

PR-AE2FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE2FA2 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE2SP1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE2SP2 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE2SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE3FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE3FA2 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE3FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-AE3SP1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE3SP2 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE3SP3 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE4FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE4FA2 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE4SP1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE4SP2 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

PR-AE4SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PR-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

PR225 - İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi (3 + 0) 5

Bu derste çağdaş medya yapıları ve yönetim biçimleri incelenecektir.

PR226 - Türkiye'de İletişim Tarihi (3 + 0) 5

Ders, ders yürütücüsü tarafından anlatılmaktadır. Derse öğrecinin katılımını sağlamak temel amaçtır. Bu amaç kapsamında derste öğrencilere sorular sorularak tartışmaları istenmektedir.

PR228 - Bilgisayarla Aracılanmış İletişim (3 + 0) 5

Grafik tasarımının temel elemanları ile ilkeleri; tasarım örnekleri; ilkelerin görsel iletişimde etkisi.

PR229 - İletişim, Kültür ve Toplum (3 + 0) 5

Kültür, iletişim ve toplumla ilgili temel betimleyici bilgiler; kültür, iletişim ve toplum arasında kurulan bağlar; bu bağlarla ilgili açıklamalar, bu bağların amaçları ve sonuçları.

PR230 - Örgütsel İletişim (3 + 0) 5

Bu derste örgüt ve örgütsel iletişimin doğası ve yapıları ele alınip irdelenecektir.

PR231 - Kişilerarası İletişim (3 + 0) 5

Sınıf seviyesine uygun ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, katılımlı soru cevap şeklinde ve tartışma ortamlı anlatısal öğretim yöntemi.

PR232 - Dijital Fotoğrafçılık (0 + 3) 5

Bu ders fotoğrafın teknik, estetik ve kavramsal yönlerine bir giriş niteliğindedir. Kurs, görsel kompozisyon, çerçeveleme, teknik unsurlar ve manuel işlem temelleri gibi temel fotoğrafçılık kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar, çeşitli fotoğraf üretim türlerinin teknik ve yaratıcı süreçlerinde uygulamalı deneyimle yer alacaklardır.

PR233 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 5

Uluslararası İlişkiler alanında profesyonel olabilmek için iyi bir tarih anlayışına sahip olmak gerekir. Bu nedenle, bu ders Bilim Devrimi'nden Soğuk Savaş döneminin sonuna kadar uygarlıkların yükselişini kronolojik bir sırayla takip etmektedir.

PR234 - Haber Yazma (3 + 0) 5

Bu derste, iletişim biçimleri ve ilişkilerinin kontrolu ve kontrolün anlamları; kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemeler; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin toplumda ve hukukta gelişmesi; Türk hukukunda iletişimle ilgili biçimlendirmeler ve uygulamalar tarihi ve eleştirisi sunulacaktır.

PR235 - Sanat Tarihi ve Anlayışları (3 + 0) 5

Ders geçmişten günümüze çeşitli materyallere şekil verilerek oluşturulan sanat yapıtlarının incelenmesini içermektedir. Ders boyunca sanatın anlamı ve önemi, temel kavramlar ve literatür bilgisiyle birlikte ele alınacaktır. Mimari, heykel, resim gibi farklı sanatsal türlerin görünümü ve gelişimi ile farklı sanatsal türler arasındaki ilişki ele alınacaktır.

PR236 - Medya ve Toplum (3 + 0) 5

Dersi alan öğrencilerin kitle iletişiminin temel kavramlarını öğrenerek, halkla ilişkiler, reklamcılık ve uluslararası kitle iletişimi hakkında perspektif oluşturması.

PR237 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 5

Fotoğraf alanında temel çekim teknikleri Bir konuya fotografik yaklaşım Fotoğrafın dili Tanıtım fotoğrafçılığı ve fotohabercilik Fotoğraf ve fotoğrafçı etiği.

PR241 - Yeni Medyada Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3 + 0) 5

Ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/ kültür üzerine etkileri.

PR248 - Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3 + 0) 5

Uluslar arası Halkla İlişkiler ve Reklacımılık kampanya planlamasının temelleri hakkında bilgi verilecektir.

PR305 - Marka İletişimi (3 + 0) 5

Ders marka iletişimi alanının farklı örneklerini incelemeyi ve alanın kuramsal altyapısını öğretmeyi amaçlamaktadır.

PR323 - Metin Yazarlığı (0 + 0) 5

Bu derste öncelikle bilgi üzerine vurgu yapılacaktır. Kitle iletişimi için yazmanın temel amacı bilgiyi sunmaktır. İkinci amaç, profesyonel çevrede nasıl yazılacağını öğretmektir. Genellikle medya çevresinde yazmanın kitlesel izleyici için olduğu düşünülür, bu izleyici kitlesini anlamak kitle iletişimi için yazmanın önemli bir bölümünü oluşturur. D

PR324 - İletişim Stratejileri ve Örgütler (3 + 0) 5

Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası iletişim, örgütün tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgüt iletişimini değerlendirme teknikleri.

PR327 - Proje Planlama ve Uygulama I (0 + 3) 5

Proje yönetiminin temel kavram ve tanımlarını öğrenerek, proje planlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

PR328 - Reklamcılık İletişimi Analizi (1 + 2) 5

Reklam prensipleri ve uygulamaları.

PR329 - Türkiye`de Yerel Medya (3 + 0) 5

Ders, ders yürütücüsü tarafından anlatılmaktadır. Derste yaygın ve yerel medyadan seçilen haber örnekleri öğrencilerle birlikte analiz edilerek derse katılım sağlanmaya çalışılmaktadır.

PR330 - Proje Planlama ve Uygulama II (0 + 3) 5

Proje yönetiminin temel kavram ve tanımlarını öğrenerek, proje planlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

PR332 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Çoğunluğunu PR alanının önde gelen akademik dergilerinde son birkaç yıl içinde basılmış makalelerin oluşturduğu okumalar, bir akademik disiplin ve meslek alanı olarak halkla ilişkilerin kaynakları, halkla ilişkiler alanında tartışılan teoriler, modernite-postmodernite, küreselleşme, etik, sosyal medya, diyalog ve cinsiyet ile ilgili problemler gibi temel tartışma konuları derste öğrencilerin katılımıyla ele alınacaktır.

PR333 - Güncel İletişim Araştırmaları (0 + 3) 5

Araştırma yapmanın doğası ve aşamaları

PR334 - Medya ve Kültür (3 + 0) 5

Bu derste medya kültür ve halk arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi irdelenecektir.Derste çeşitli iletişim teknolojilerinin gelişiminin ve kültür üzerine etkilerinin izi sürülecektir.

PR335 - Popüler Kültür ve Medya (3 + 0) 5

Bu derste kitle kültürü ve popüler kültür kavramları incelenecek ve analiz edilecektir. Bu bağlamda popüler kültürün temel özelikleri ortaya koyularak, kitle kültürü ve yüksek kültür kavramlarından farklılıkları açığa çıkartılacaktır. Popüler kültürün kitle iletişimiyle olan bağlantılarının da tartışılacağı bu derse, aynı zamanda popüler kültür üzerine okumalar yapılacaktır.

PR336 - Web Tasarımı (0 + 3) 5

Derste dream weawer programı öğretilecek ve bu program üzerinden yapacakları uygulamalarla programı ve internet yayıncılığını öğrenmeleri sağlanacaktır.

PR337 - Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (3 + 0) 5

Medya ilişkilerinin türlerive araçları, güçlü halkla ilişkiler faaliyetlerinde medyanın rolü.

PR407 - Kamuoyu (3 + 0) 5

Kamuoyu kavramı; kamuoyunun biçimlenmesi süreci; kamuoyunun toplumdaki rolü ve demokrasi ile ilişkisi.

PR408 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için Dijital Fotoğrafçılığın Temelleri (1 + 0) 5

Fotoğraf alanında temel çekim teknikleri; bir konuya fotografik yaklaşım; fotoğrafın dili; tanıtım fotoğrafçılığı ve fotohabercilik; fotoğraf ve fotoğrafçı etiği.

PR413 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I (3 + 0) 5

Liderlik teorilerinin tarihsel ve günümüzdeki uygulamaları, liderliğin kişisel ve örgütsel boyutu, öncelikler, liderliğin stratejik karar alma süreci üzerindeki etkileri.

PR414 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II (3 + 0) 5

Eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkeleri, bu ilkeleri iş yaşamında uygulama.

PR415 - Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması I (0 + 3) 5

Stratejik iletişimin temelleri, belirlenen pilot konu üzerinden iletişim stratejisi hazırlama, iletişim planı hazırlama, tamamlanan iletişim planı ile iletişim faaliyetleri ve malzemelerinin hazırlanması ve akademisyenlerden oluşan bir jüriye sunum yapma.

PR416 - Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması I (0 + 3) 5

Stratejik iletişimin temelleri, belirlenen pilot konu üzerinden iletişim stratejisi hazırlama, iletişim planı hazırlama, tamamlanan iletişim planı ile iletişim faaliyetleri ve malzemelerinin hazırlanması ve akademisyenlerden oluşan bir jüriye sunum yapma.

PR422 - İletişim Politikaları ve Güncel Sorunlar (3 + 0) 5

Türkiye ve diğer ülkelerdeki (kitle) iletişim politikalarına ilişkin temel bilgi ve tartışmalar sunulması

PR423 - Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları (3 + 0) 5

Bu derste medya ve iletişim sektöründe çalışma koşulları, iş kalitesi, çalışanların sağlığı ve iş sürekliliği gibi konularda genel bakış sağlanacaktır.

PR424 - Kriz Yönetimi (1 + 0) 5

Kriz planlaması, iletişimi ve yönetimi.

PR425 - Siyasal İletişim (3 + 0) 5

Siyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, siyasi partilerin yürüttüğü iletişim çalışmalarının değerlendirilmesi, siyasette iletişimin öneminin ortaya konması.

PR428 - Küreselleşme ve Uluslararası İletişim (0 + 3) 5

Küreselleşme ve uluslararası iletişim nedir?, hangi güçler bunları kontrol eder ve bunun ilgili ne yapabiliriz soruları.

PR429 - Video Üretim Uygulamaları I (0 + 3) 5

Kurgusal olmayan video üretimi.

PR430 - Uygulamalı Gazetecilik II (0 + 3) 5

Bu ders gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleriyle başlar. Sonra uygulamalarla devam eder. Dönem boyunca gazete için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretilir ve bunlara eşlik edecek görseller temin edilir (ya da üretilir). Öğrenciler her bir sayı için dönem boyunca 9 ödev verir. Her ödev birden fazla görev içerebil

PR433 - Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri (3 + 0) 5

Medya ürün üretim süreçleri ve halkın tercihi arasındaki ilişkinin ortaya konulması.

PR435 - Uygulamalı Gazetecilik I (0 + 3) 5

Bu ders gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleriyle başlar. Sonra uygulamalarla devam eder. Dönem boyunca gazete için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretilir ve bunlara eşlik edecek görseller temin edilir (ya da üretilir). Öğrenciler her bir sayı için dönem boyunca 9 ödev verir. Her ödev birden fazla görev içerebilir.

PR438 - Video Üretim Uygulamaları II (3 + 0) 5

Kurgusal olmayan video üretimi.

PR439 - Dijital Ürün Düzenleme (0 + 0) 5

Yazı, imaj, hareketli grafikler, ses ve animasyonlarn detaylı olarak irdelenmesi.

PR440 - Türkiye`nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3 + 0) 5

Bu ders Türkiye'nin toplumsal yapısına dair önemli ve tartışmalı konulara odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, toplumsal yapının temel özelliklerini tartıştıktan sonra Türkiye?de işleyen toplumsal ve politik güçleri irdeler. Takiben, Türkiye toplumuna ve siyasetine ilişkin birbiriyle bağlantılı sınıf ilişkileri, milliyetçilik, siyasi İslam, kitle hareketleri, demokratikleşme, Türkiye'de refah devleti ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine odaklanır

PR442 - İleri Proje Planlama ve Uygulama (0 + 3) 5

Proje yönetimi planlama ve uygulama.

PR491 - Gazetecilik I (0 + 3) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.

PR492 - Gazetecilik II (0 + 0) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

RUS401 - Rusça V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

RUS402 - Rusça VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN201 - İspanyolca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

SPAN202 - İspanyolca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

SPAN301 - İspanyolca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

SPAN302 - İspanyolca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

SPAN401 - İspanyolca V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN402 - İspanyolca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.