AKTS - Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk

Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk (PR321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk PR321 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Esin Tarhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri kariyer planlama, iş bulmak teknikleri, mülakat süreci, mesleki iletişim, sosyal sorumluluk ve etik gibi iş yaşamına yönelik profesyonel pratiklere hazırlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal sorumluluk kavramının felsefi alt yapısını ve tarihini anlama.
  • Doğruluk ve nesnellik kavramlarını tartışabilme ve tanımlayabilme.
  • Gazetecilik, halkla ilişkiler reklamcılık ve propaganda alanlarında sosyal sorumluluk prensiplerini tarifedebilme.
Dersin İçeriği Sosyal sorumluluk, kamu yararı, doğruluk ve nesnellik gibi kavramlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Profesyonel Pratiklere Giriş
2 Profesyonel Pratikler: Sözlü ve Sözsüz İletişim
3 Profesyonel Pratikler: Stres Yönetimi
4 Profesyonel Pratikler: Çatışma Yönetimi
5 Profesyonel Pratikler: Zaman Yönetimi ve Proaktif Davranış
6 Profesyonel Pratikler: Sunum Teknikleri
7 Ara sınav
8 Kariyer Planlama ve Öz-değerlendirme
9 Ön Yazı ve Özgeçmiş Hazırlama
10 İş Arama ve Bulma Teknikleri
11 Mülakat Teknikleri
12 Mülakat Teknikleri
13 Sosyal Sorumluluk
14 Mesleki Etik
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. . Kathleen S. Verderber, (2012). Inter-Act: Interpersonal Communication Concepts, Skills, and Contexts. Oxford University Press.
Diğer Kaynaklar 2. . Mathhew Mckay & Martha David, (2009). Messages: The Communication Skills Book. New Harbinger Publications
3. Tony Beshara, (2012). The Job Search Solution: The Ultimate System for Finding a Great Job Now. AMACOM.
4. . Quentin J. Schultze, (2012). Resume 101: A Student and Recent-Grad Guide to Crafting Resumes and Cover Letters that Land Jobs. Ten Speed Pr.
5. . O. C. Ferrell & John Fraedrich(2014). Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. South-Western College Pub; 10 edition
6. Maria Aluchna & Samuel O. Idowu (2017).The Dynamics of Corporate Social Responsibility: A Critical Approach to Theory and Practice, Springer International Publishing

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir. X
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir. X
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir. X
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir. X
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur. X
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur.
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 12 1 12
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 173