ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1) Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir
2) Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir.
3) Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir.
4) Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir.
5) Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir.
6) Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir.
7) Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir.
8) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir.
9) Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir.
10) Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
11) Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur.
12) Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir.
13) Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir.
14) Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur.
15) Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
16) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur.
17) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur.
18) Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur.
19) Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur.
20) Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur.
21) Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur.
22) Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur.
23) Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
24) Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur.