AKTS - Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR337) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri PR337 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ilgar Seyidov
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı kuruluşlar (kurumlar, STK'lar vb) ve medya arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir kuruluşun mesajlarını oluşturma ve sunma konusunda stratejik düşünebilmek.
  • Medya temsilcileri ile zaman esaslı iletişim tesis edebilmek.
  • Basın açıklaması da dahil olmak üzere çeşitli halkla ilişkiler araçlarını uygun format ve tarzda yazabilmek.
  • Halkla ilişkiler planının tüm unsurlarını tasarlayıp, yazabilmek.
  • Halkla ilişkilerdeki etik hususları anlayabilmek.
  • Dijital ve sosyal medya araçlarını geleneksel medya araçlarıyla birlikte etkin bir şekilde kullanabilmek.
  • Bir kuruluşun ürün, hizmet, fikir veya belirli bir konu tanıtımına yönelik stratejik medya ilişkileri kampanyası geliştirmek.
Dersin İçeriği Medya ilişkilerinin türlerive araçları, güçlü halkla ilişkiler faaliyetlerinde medyanın rolü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction
2 Stratejik İletişimin Tanımlanması Stratejik İletişim Etiği (Roberts) 1. & 3. Bölüm
3 Medya Yazımı - Sözleşmeler, Kültür ve Stil Roberts) Chapter 2
4 Haber Değeri Haber Yazma Esasları (Roberts) Chapter 4 & 5
5 Feature Writing (Roberts) 6. Bölüm
6 Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri (Roberts) Chapter 7 & 8
7 Reklam Yaratıcı Brif Metin Yazarlığı (Roberts) Chapter 11
8 Ara-sınav
9 Sosyal medyanın stratejik iletişim endüstrilerine etkisi (Roberts) Chapter 10
10 Yazılı Portfolyo oluşturma (Roberts) 12. Bölüm
11 Bilgilendirici Sunumlar İkna Edici Sunumlar Business Communication for Success) Chapter 11 & 12
12 İş Sunumları (Business Communication for Success) Chapter 15 & 16
13 Olumsuz Haberler ve Kriz İletişimi Basın Toplantıları (Business Communication for Success) Chapter 17
14 Kültürlerarası ve Uluslararası İş İletişimi (Business Communication for Success kitabı) 18. Bölüm
15 Stratejik Medya İlişkileri Kampanya sunumları
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Roberts, J. (2016), Writing for Strategic Communication Industries, Ohio State University Libraries: Ohio, OH
2. Business Communication for Success (2015). University of Minnesota Libraries Publishing: Minnesota, MN

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 75
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir. X
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir. X
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir. X
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir. X
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur. X
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur. X
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 123