AKTS - İletişim Araştırmalarında Uygulama

İletişim Araştırmalarında Uygulama (PR222) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İletişim Araştırmalarında Uygulama PR222 0 3 3 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İki dönemlik olan dersin bu döneminde, öğrenciler bir araştırmanın nasıl uygulanacağını, nasıl analiz edileceğini, bulguların ve sonuçların nasıl sunulacağını öğreneceklerdir. Bu amaçla, öğrenciler ortak bir konuda/sorunda ampirik bir araştırma tasarımı yapacak, nüfus, örneklem çerçevesini ve örrneklemi belirleyecek, anket sorularını hazırlayacak, pilot inceleme yapacak, ankete son şeklini verdikten sonra anketi uygulayacaklar; ardından, topladıkları verileri SPSS programına kaydedecekler. Önceden hazırladıkları araştırma sorunları ve hipotezlere uygun olarak, verilerin istatistiksel analizini yapacaklar, bulgularını sunacaklar ve sonuç raporu yazacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma tasarımını uygulamalı olarak gösterir.
  • İçerik Analizi ve Literatür Taraması tekniklerini uygular.
  • Bir araştırmada amaç/sorunsal ve araştırma sorularını tasarımını ele alır.
  • Anket Uygulaması gerçekleştirir.
  • Veri toplama ve analizini değerlendirir.
  • Grup çalışmaları ve sunumlarını uygular.
  • Nitel Çözümleme ve değerlendirme tekniğini ele alır.
  • Araştırma Sonuçlarını değerlendirir.
Dersin İçeriği Bu ders, bir sorgulama biçimi olarak sosyal bilim anlayışınızı geliştirecek ve güçlendirecektir. Diğer derslerinizde, özellikle de ödev hazırlarken kullanacağınız temel bilgiler için önemli bir temel sağlayacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Araştırma Tasarımı ve Örneklem oluşturmak
3 İçerik Analizi,
4 Nicel Araştırma Sunumları
5 Amaç ve Sorunsal Belirlemek
6 Araştırma Soruları hazırlamak, anket hazırlamak ve yeniden incelemek
7 SPSS Çalışması, Kodlama
8 Veri Analizi
9 Grup Çalışmaları ve Sunumları
10 Araştırma Sorularının Revizesi ve Nitel Veri Analizi Sunumları
11 Araştırma Sorularının Revizesi ve Nitel Veri Analizi Sunumları
12 Görüşmeler Gerçekleştirmek
13 Nitel Çözümleme Sonuçlarının Sunumları
14 Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition, Pearson New International Edition.
2. • Erdoğan,İrfan (2012)Pozitivist Metodoloji ve Ötesi. Ankara: Erk
3. • Pallant, J., (2011). A step by step guide to data analysis using SPSS , 4th edition, Allen & Unwin, Australia
4. • Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1998). Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource (3rd ed.). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir. X
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir. X
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir. X
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir. X
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur. X
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur. X
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 7 56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 56