AKTS - Metin Yazarlığı

Metin Yazarlığı (PR323) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Metin Yazarlığı PR323 0 0 3 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Barbaros Gürçay
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, farklı medya ürünlerinin üretiminde metin yazımına odaklanmaktadır. Çünkü medya endüstrisi için metin yazımı merkezde yer alır. Ayrıca iyi metin yazma iyi eğitilmiş bireyin bir işaretidir ve oldukça güçlü bir eylemdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Metin yazımı için temel olan dili etkili biçimde kullanır.
  • farklı medya alanlarında metin yazımının farklı özelliklerini öğrenir.
  • yazılı ve görsel haber metni yazımını öğrenir.
  • Reklam metni yazarlığının temel özelliklerini bilir
Dersin İçeriği Bu derste öncelikle bilgi üzerine vurgu yapılacaktır. Kitle iletişimi için yazmanın temel amacı bilgiyi sunmaktır. İkinci amaç, profesyonel çevrede nasıl yazılacağını öğretmektir. Genellikle medya çevresinde yazmanın kitlesel izleyici için olduğu düşünülür, bu izleyici kitlesini anlamak kitle iletişimi için yazmanın önemli bir bölümünü oluşturur. D

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş ve Tanışma Introduction
2 İyi yazmak ne demektir?, Yazmaya hazır olmak. İyi yazma teknikleri. Profesyonel metin yazarlığı.Yazı ve İmaj James Glen Stovall (2014). Chapter I
3 Temel araçlar: Gramer, Vurgu, Spelling, Bilgisayar Kısayolları, Kelimeler kelimeler, Açık yazma Stovall (2014). Chapter 2
4 Örnek metin incelemesi Stovall (2014). Chapter 2
5 Kesinlik, Anlaşılırlık, Kısalık, Gazetecilik düzeni, stiller, Stovall (2014). Chapter 3
6 metin yazımı Stovall (2014). Chapter 3
7 Medya için yazarlık: Haber kültürü, haber değeri, Haber toplama, bireysel kaynaklar, gözlem yapma, doğruluğun önemi, deadlines, etik tartışmalar, Örnek haber yazımı Stovall (2014). Chapter 4
8 Basılı medya için metin yazımı ters piramit, giriş paragrafı, hikayeyi geliştirme, alıntılama, editing ve tekrar yazma, bölümlere ayırma, grafiksel düşünme, grafikleri biçimlendirme. Metin denemesi Stovall (2014). Chapter 5
9 Web İçin metin yazımı İzleyici, İçerik yaratma, özetleme, etraflıca düşünme, e-mail yazma, Web için istenen: Yazarlar ve editörler Stovall (2014). Chapter 6
10 Televizyon için metin yazımı Haberleri seçme, televizyon haberlerinin özellikleri, hikaye yapılandırma, yayıncılık için yazım tarzı, Stovall (2014). Chapter 7
11 Reklam metni yazarlığı. Sevgi - nefret ilişkisi, reklamcılık alanı, hedef kitle belirleme, basılı reklamın bileşemleri, Televizyon reklamının bileşenleri Stovall (2014). Chapter
12 Halkla İlişkiler için metin yazımı: Halkla İlişkiler Departmanının üyesi olarak çalışmak, basın bülteni yazma, mektup ve e-mail yazma, şirket yayınları, sözlü sunumlar Stovall (2014). Chapter 9
13 yazarlık ve hukuk: anayasal ve yasal haklar, karalama, olumlu savunma, özel hayatın gizliliği, telif hakkı, mark hakkı, reklam, yayıncılık alanında düzenlemeler. Stovall (2014). Chapter 10
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. James G. Stovall (2014).Writing for the Mass Media (9th Edition), Pearson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 10 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir. X
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir. X
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir. X
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir. X
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur. X
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur. X
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 1 16 16
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 112