AKTS - Küreselleşme ve Uluslararası İletişim

Küreselleşme ve Uluslararası İletişim (PR428) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Küreselleşme ve Uluslararası İletişim PR428 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Uluslararası alanda medyanın üretim, dağıtım ve alımlamalarını doğasını kapsayan bu dersin amacı, uluslararası iletişimde neyin niçin olduğunu öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • öğrencilere medyanın dünyanın farklı yerlerinde nasıl farklılık gösterdiğinin anlatılması
  • farklı yapılara saygı duymayı öğrenme
  • yapısal ilişkilerin doğasının ülkeler arası ülkelerin kendi içindeki iletişim sistemlerini nasıl etkilediğinin anlaşılması
  • uluslararası iletişim ve küresel dünyada bilginin doğasını anlamak
Dersin İçeriği Küreselleşme ve uluslararası iletişim nedir?, hangi güçler bunları kontrol eder ve bunun ilgili ne yapabiliriz soruları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kültürel emperyalizm ve aktif izleyici Herbert Schiller, “Not Yet the Post-Imperialist Era,” Critical Studies in Mass Communication, 8 (1991): 13-28.
3 McDonaldization George Ritzer, The McDonaldization of Society (Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2011), especially mch. 1, pp. 1-22.
4 McDonaldization George Ritzer, The McDonaldization of Society (Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2011), some related pages.
5 Starbuckization / De-McDonaldization? Ritzer, McDonaldization, chs. 7, 8, and 10 (pp. 143-188, and 215-239)
6 Küresel kamusal alan *Peter Dahlgren, “The Public Sphere and the Net.” In W.L. Bennett and R.M. Entman, eds., Mediated Politics (Cambridge, UK: Cambridge University Press, (2001), pp. 33-55. *Sonia Serra, “The killing of Brazilian street children and the rise of the international public sphere.” In J. urran, ed., Media Organisations in Society (London: Arnold, 2000), pp. 151-171.
7 Arasınav
8 Küresel ağ toplumu Manuel Castells, “Communication, Power and Counter-Power in the Network Society.” International Journal of Communication 1 (2007): 238-266.
9 Süregelen farklılıklar: Medeniyetler çarpışması *Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs 72, 3 (1993): 22-49. *Fouad Ajami, “The Summoning.” Foreign Affairs 72, 4 (1993): 2-9. *Kishore Mahbubani, “The Dangers of Decadence: What the Rest Can Teach the West,” Foreign Affairs 72, 4 (1993): 10-14. *Edward Said, “The Clash of Ignorance,” The Nation, October 4, 2001.
10 Yöreselleşme ve Amerikanın düşüşü *Joseph D. Straubhaar, “Distinguishing the global, regional and national levels of world television.” In A. Sreberny-Mohammadi et al., eds., Media in Global Context (London: Arnold, 1997).
11 Dominant akışlar ve ters akışlar: Telenovelas *Daniël Biltereyst and Philippe Meers, “The international telenovela debate and the contra-flow argument: a reappraisal,” Media, Culture & Society 22 (2000): 393-413.
12 Haber medyasının Batılı modelleri *James Curran, Shanto Iyengar, Anker Brink Lund and Inka Salovaara-Moring. 2009. “Media System, Public Knowledge and Democracy: A Comparative Study.” European Journal of Communication 24 (1): 5-26. *Rodney Benson and Matthew Powers. Public Media Around the World: International Models for Funding and Protecting Independent Journalism (Washington, D.C.: Free Press, 2011), selections.
13 Medya ve hibritleşme *Paul S.N. Lee, “The absorption and indigenization of foreign media cultures; A study on a cultural meeting point of the East and West: Hong Kong,” Asian Journal of Communication, 1, 2 (1991): 52-72.
14 Cosmopolitanism *Ulf Hannerz, “Cosmopolitans and Locals in World Culture,” Theory, Culture & Society 7 (1990): 237-251.
15 Cosmopolitanism *Ulf Hannerz, “Cosmopolitans and Locals in World Culture,” Theory, Culture & Society 7 (1990): 237-251.
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Jeremy Tunstall. 2008. The Media Were American: U.S. Mass Media in Decline. New York: Oxford University Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir.
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir.
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir.
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir.
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir.
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir.
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir.
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir.
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur.
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir.
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir.
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur.
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur.
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur.
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur.
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur.
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur.
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur.
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur.
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 118