AKTS - İletişime Giriş

İletişime Giriş (PR121) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İletişime Giriş PR121 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ilgar Seyidov
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İletişime Giriş dersi halkla ilişkiler ve reklamcılık dahil tüm insan faaliyetinin zorunlu koşulu olan iletişimin doğasını öğretmek, bu öğretmede öğrencilerin iletişim kavramının anlamlarını; çeşitli bağlamlarda insan iletişiminin zenginliği ve karmaşıklığını, biyolojik, insanın kendisiyle, kişilerarası, örgürsel, teknolojiyle aracılanmış ve uluslararası iletişim gibi iletişimin temel biçimlerini anlaması ve yaşamıyla ilişkilendirmesi sağlanacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişimin temel doğasını anlama
  • İletişimin nedenleri, pratikleri ve sonuçlarını kavrayabilecekler;
  • İletişimde ve insan hayatında örgütlü zaman ve yerin önemini ve anlamını anlayabilecekler
  • İnsan gereksinimler ile iletişimin üretimi, dağıtımı ve tüketimi arasındaki bağı kurabilecekler;
  • Bir toplumdaki iletişimin araçları, amaçları ve örgütlenmesi hakkıında anlamlı tartışma sunabilecekler;
  • İletişim, dil ve kültür hakkındaki farklı görüşleri tartışabilecekler;
  • İnsanın kendisiyle iletişimi, kişilerarası iletişim, sözsüz iletişim, kitle iletişimi, halkla ilişkiler, reklamcılık, bilgisayarla aracılanmış iletişim ve uluslararası iletişim hakkında yeterli ve geçerli bilgi sergileyebilecekler
  • Örneğin, iletişim teknolojisi, teknolojik ürünler, iletişim ürün üretimi, dağıtımı ve tüketimi, halkla ilişkiler, reklamcılık, iletişim yönetimi, iletişim devrimi ve medya temsili gibi kavramlar ve bu kavramlar arasındaki bağlar hakkında bilgiye sahip olacaktır;
  • Günlük yaşamda iletişimsel ve iletişimsel olmayan eylemlerde insan olmanın anlamının değerlendirebilecek.
Dersin İçeriği İletişimin temel varsayımları: iletişimin rolü, amacı ve temel işlevleri ve iletişim kavramı; dil ve iletişim; kültür ve iletişim; insanın kendi ile iletişimi; kişilerarası iletişim; grup ve grup iletişimi; aracılanmış iletişimin tarihi: sözlü iletişimden yazılı geleneğe; telgraf ve fotoğraftan dijital teknolojiye; örgütlü akıl ve davranış yönetimi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon. İletişim kavramıyla ilgili başlangıç soruşturmaları Albert, Nakayama ve Martin (2012). Human Communication in Society, Third Edition, Palgrave.
2 Giriş ve Temel Kavramlar Human Communication in Society, Chapter 1
3 İletişime Temel Yaklaşımlar Human Communication in Society, Chapter 2
4 İletişim ve Kimlik Human Communication in Society, Chapter 3
5 İletişim, İkna ve Anlama Human Communication in Society, Chapter, 4
6 Sözlü iletişim Human Communication in Society, Chapter, 5
7 Ara sınav
8 Sözsüz İletişim Human Communication in Society, Chapter 7
9 Kültürlerarası İletişim Human Communication in Society, Chapter 8
10 Kişilerarası İletişim Human Communication in Society, Chapter 8
11 Grup İletişimi Human Communication in Society, Chapter 9
12 Örgütsel İletişim Human Communication in Society,Chapter 10
13 Retorik Human Communication in Society,Chapter 11
14 Kitle İletişimi Human Communication in Society,Chapter 12
15 İletişim ve Teknoloji Human Communication in Society,Chapter 13
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 8. Alberts, J.K., Nakayama, T. K., & Martin, J. N. (2010). Human communication in society (2nd Ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 25
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir.
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir.
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir.
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir.
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur.
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur. X
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 2 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 130