AKTS - Sanat Tarihi ve Anlayışarı

Sanat Tarihi ve Anlayışarı (PR235) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanat Tarihi ve Anlayışarı PR235 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste, tarih öncesi dönemden itibaren sanatı evrimini ve önemi anlatılır.kronolojik olarak dönemlere ayrılarak kendi dönemi içerisinde sanat anlayışları incelenir. İnsanoğlunun yaşadığı çevre, dönem, dini ve sosyo ekonomik yapılar ile bağlantılı olarak sanat anlayışları irdelenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler,antik kültür ve uygarlıklardaki sanatsal gelişmeleri öğrenirler
  • Teknolojinin ilerlemesiyle yeni çıkan materyallerin sunduğu olanak ve yeni boyutları öğrenirler.
  • Sanat tarihinde sosyo kültürel yapıları dönemsel olarak öğrenirler
  • Avrupa ve Anadolu'daki sanatsal dönemlerle birlikte mimari, heykel ve resim deki gelişmeleri de tanırlar.
Dersin İçeriği Ders geçmişten günümüzeçeşitli metaryallere şekül verilerek oluşturulan sanat yapıtlarının incelenmesini içermektedir. Ders boyunca sanatın anlamı ve önemi, temel kavramlar ve literatür bilgisiyle birlikte ele alınacaktır. Mimari, heykel, resimgibi farklı sanatsal türlerin görünümü ve gelişimi ile farklı sanatsal türler arasındaki ilişki ve bağlant

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanatta temel terminoloji ve kavramlar Adam Hart-Davis,2007, chapter 1
2 Tarih öncesi dönemde sanat Adam Hart-Davis,2007, chapter 1
3 Anadolu'da Sanat Lecture notes
4 Mısır Sanatı ve önemi Adam Hart-Davis,2007, chapter 2
5 Mezopotamya Sanatı ve temel özellikleri Adam Hart-Davis,2007, chapter 3
6 Antik Yunan, Roma ve Bizans Sanatı Adam Hart-Davis,2007, chapter 3
7 Erken dönem Ortaçağ, mimaride ve heykelde perspektif ve kompozisyon Adam Hart-Davis,2007, chapter 4
8 Ara Sınav All chapters
9 Avrupa sanatı dam Hart-Davis,2007, chapter 5
10 Avrupa sanatı Adam Hart-Davis,2007, chapter 5
11 Hümanizm, İdealizm, Perspektivizm, Naturalizm ,Manierizm, barok ve Rokoko Adam Hart-Davis,2007, chapter 5
12 Neo-Klaisk Dönem, 19.yüzyıl sanat okulları Adam Hart-Davis,2007, chapter 6
13 19th and 20th yüzyıl sanat okulları Adam Hart-Davis,2007, chapter 5
14 20. yüzyıl sanat anlayışı ve popüler kültür Adam Hart-Davis,2007, chapter 7
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Adam Hart-Davis, History, The Definitive Visual Guide, from the Dawn of civilization to the Present day, London 2007
Diğer Kaynaklar 2. J.McIntosh&C.Twist, Civilizations Ten Thousand Years of Ancient History, London, 2001
3. A.Şişman Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş İst.2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir.
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir.
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir.
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir.
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir.
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir.
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir.
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir.
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur.
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir.
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir.
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur.
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur.
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur.
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur.
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur.
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur.
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur.
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur.
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 122