AKTS - Türkiye`nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı

Türkiye`nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı (PR440) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye`nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı PR440 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ilgar Seyidov
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, Türkiye’nin toplumsal yapısına dair genel bir giriş ve inceleme dersidir. Ders, çeşitli bilim adamlarının Türkiye toplumunun uğraşageldiği siyasi ve toplumsal meseleleri tartışmak üzere yazdığı metinleri inceler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye’nin toplumsal yapısına dair bazı kavramları tanımak
  • Türkiye toplumunun temel dinamiklerini anlamak
  • Türkiye’deki politik ve toplumsal süreçlerin altında yatan temel önkabullere dair fikir edinmek
  • Türkiye’de siyasetin ve hükümetlerin tarihini öğrenmek
  • Konu ile ilgili genel bir bilgi ve perspektif geliştirmek
Dersin İçeriği Bu ders Türkiye'nin toplumsal yapısına dair önemli ve tartışmalı konulara odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, toplumsal yapının temel özelliklerini tartıştıktan sonra Türkiye?de işleyen toplumsal ve politik güçleri irdeler. Takiben, Türkiye toplumuna ve siyasetine ilişkin birbiriyle bağlantılı sınıf ilişkileri, milliyetçilik, siyasi İslam, kitle hareketleri, demokratikleşme, Türkiye'de refah devleti ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine odaklanır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş.
2 Yirminci Yüzyılın Mirası The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 1 The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 1
3 Politik Krizler ve Yönetimi The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 3 The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 3
4 Milliyetçilik The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 4 The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 4
5 Siyasi İslam The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 5 The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 5
6 Faşizm Siyaseti The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 6 The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 6
7 Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Hareketler The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 7 The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 7
8 vize
9 Demokrasi Söylemleri The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 8 The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 8
10 Demokrasi Söylemleri The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 8
11 Türkiye ve Avrupa Birliği The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 9
12 Kıbrıs Sorunu The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 10
13 Türkiye’de Refah Rejimi The Ravages of Neo-Liberalism: Economy, Society and State in Turkey, 2002, edited by Neşecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 5
14 Türkiye’de İşçi Sınıfı ve Sendikacılık The Ravages of Neo-Liberalism: Economy, Society and State in Turkey, 2002, edited by Neşecan Balkan and Sungur Savran, Chapter 9
15 Sonuç

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, 2002, edited by Nesecan Balkan and Sungur Savran. Huntington, New York: Nova Science Publishers.
2. The Ravages of Neo-Liberalism: Economy, Society and State in Turkey, 2002, edited by Neşecan Balkan and Sungur Savran. Huntington, New York: Nova Science Publishers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir. X
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir. X
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir. X
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir. X
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur. X
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur. X
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 83