AKTS - Uygarlık Tarihi

Uygarlık Tarihi (PR233) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygarlık Tarihi PR233 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı öğrencilerin tarih bilgilerini insanlık tarihinin kültürel, dini ve felsefi yanlarını da katarak geliştirmek -Bilim Devriminden günümüze kadar olan kesitte dünya tarihi konusunda bir başlangıç eğitimi vermek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencileri dünya tarihindeki anahtar olayların bir kronolojik bilgisi ile donatmak.
  • Öğrencilerin dünya tarihinin önemli kavramları ve coğrafi ilerleyişi ile aşina etmek.
  • İnsanlık tarihindeki tarım, endüstri, bilim ve ticaret devrimlerine işaret ederek, öğrencilerin savaşlar, siyasal sistemlerin yükselişleri, dinler konularındaki genel bilgilerini güçlendirmek
Dersin İçeriği In order to become a professional in the field of International Relations, one must have a good understanding of history. For this sake, this course follows a chronological order of the rise of civilizations from the Scientific Revolution until the end of the Cold War era.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel giriş Yok 2 17. YY Kraliyet Devletl
2 17. YY Kraliyet Devletler Kishlansky, Geary and O’Brien Chapter 16, pp. 363-384.
3 Erken Modern Avrupa’da Bilim ve Ticaret Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 17, ss. 385-407.
4 18. YY Avrupa’sında Güçler Dengesi, 18. YY Avrupa’sında Kültür ve Toplum Kishlansky, Geary and O’Brien Chapters 18 and 19, pp. 408-448
5 Fransız Devrimi ve Napolyon Avrupası, 1789-1815 Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 20, ss. 449-470.
6 Endüstrileşen Avrupa Kishlansky, Geary and O’Brien Chapter 21, pp. 471-494.
7 Siyasi Kargaşalar ve Sosyal Dönüşümler Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 22, ss. 495-515.
8 Avrupa’da Devlet İnşası ve Sosyal Değişim, 1850-1871 Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 23, ss. 516-538.
9 Avrupa Kültürünün Krizi, 1871-1914 Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 24, ss. 539-558.
10 Avrupa ve Dünya, 1870-1914 Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 25, ss. 559-582.
11 Savaş ve Devrim Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 26, ss. 583-606.
12 Avrupa’da İstikrar Arayışları, 1920-1939 Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 27, ss. 607-629.
13 Küresel Felaket: II. Dünya Savaşı, 1939-1945 Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 28, ss. 630-654.
14 Soğuk Savaş ve II. Dünya Savaşı Ertesinde Ekonomik Toparlanma: 1945-1970 Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 29, ss. 655-676.
15 Soğuk Savaşın Sonu ve Yeni Küresel Tehditler: 1970’den Günümüze Kishlansky, Geary and O’Brien Bölüm 30, ss. 677-698.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mark Kishlansky, Patrick Geary ve Patricia O’Brien, Civilization in the West: Combined Volume, (Boston: Pearson, 2010). International Edition
Diğer Kaynaklar 2. Thomas Munck. Seventeenth-Century Europe, 1598-1700 (New York: St. Martin’s Press, 2005).
3. John Henry. The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science (New York: Palgrave, 2008).
4. Michael Schaich. Monarchy and Religion: The Transformation of Royal Culture in Eighteenth-century Europe (Oxford: Oxford University Press, 2007).
5. Getrude Himmelfarb. The Roads to Modernity: The British, French and American Enlightenments (New York: Random House, 2004).
6. Peter McPhee. The French Revolution, 1789-1799 (New York: Oxford University Press, 2002).
7. Denis Mack Smith. Mazzini (New Haven: Yale University Press, 1994)
8. Kevin Repp. Reformers, Critics and the Paths of German Modernity, 1890-1914 (Cambridge: Harvard University Press, 2000).
9. Jeffrey Verhey. The Spirit of 1914: Militarism, Myth and Mobilization in Germany (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 13 65
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 15 105
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir.
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir.
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir.
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir.
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir.
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir.
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir.
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir.
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur.
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir.
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir.
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur.
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur.
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur.
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur.
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur.
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur.
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur.
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur.
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 13 3 39
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 117