AKTS - Haber Yazma

Haber Yazma (PR234) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Haber Yazma PR234 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Barbaros Gürçay
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders sansürden özdenetime kadar gelen iletişimin kontrolünü, kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemelerin karakterini; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin yasal biçimlendirilme biçimlendirmeleri ve Türk hukukundaki iletişimle ilgili yasal biçimlendirmeleri ve uygulamaları öğretmek için tasarlandı.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişim etiği kavramı; gazetecilikte, televizyonculukta, halkla ilişkilerde ve reklamcılıkta etik sorunlar ve çözüm önerileri; iletişim mesleklerinde özdenetim yöntemleri
  • İletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında etik karar verme süreçlerinin uygulanmasını öğrenme ve etik bilinci kazanma
Dersin İçeriği Bu derste, iletişim biçimleri ve ilişkilerinin kontrolu ve kontrolün anlamları; kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemeler; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin toplumda ve hukukta gelişmesi; Türk hukukunda iletişimle ilgili biçimlendirmeler ve uygulamalar tarihi ve eleştirisi sunulacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 derse giriş
2 Etik Kavramı ve Etik Kuramları Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
3 İletişim Etiği Kavramı ve Gelişmesi Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
4 Özdenetim Yöntemleri Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
5 Gazetecilikte Etik sorunlar ve Etik Kodları Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
6 Gazetecilerin Okuyucularına Karşı Etik Sorumlulukları Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
7 Gazetecilerin Haber Kaynaklarına Karşı Etik Sorumlulukları Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
8 Ara Sınav
9 Haberlerde Yer Alan Kişilere Karşı Etik Sorumluluklar Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
10 Piyasadan Kaynaklanan Etik Sorunlar Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
11 Savaş ve Çatışma Dönemlerinde Gazetecilik Etiği Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
12 Televizyon Haberciliğinde Etik Sorunlar Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
13 Halkla İlişkilerde Etik Sorunlar ve Etik Karar Verme Modelleri Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
14 Reklamcılıkta Etik Sorunlar Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
15 Sanal Uzay ve Etik Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, 2011, Ankara: Dipnot
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanı ile ilişkili teorik yaklaşımlara, kavramlara, araştırma yöntemlerine ve araçlarına dair temel bir bilgi edinir X
2 Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişe dair disiplinlerarası bilgiyi edinir. X
3 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama ve bütünleşik pazarlama anlayışı çerçevesinde dijital medyanın etkili kullanımına ilişkin bilgi edinir. X
4 Yeni medya araçlarının hem teorik hem de uygulamaya yönelik işleyişini öğrenir. X
5 Bir halkla ilişkiler ve reklamcılık program veya kampanyası için hedef kitleye yönelik stratejik amaçların ve edinimlerin nasıl tasarlanacağına ve geliştirileceğine dair ileri düzeyde bir bilgi edinir. X
6 Örgütsel iletişim yapıları ile ilgili bilgi edinir. X
7 Kriz yönetimine ilişkin farklı stratejiler ile ilgili bilgi edinir. X
8 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekli araştırma, planlama, yöntem ve teknikleri uygulama aşamalarını bilir. X
9 Halkla ilişkler ve reklamcılık alanına ilişkin etik ilkeleri ve değerleri öğrenir. X
10 Hem iletişim hukuku hem de reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir. X
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yerli veya yabancı, gerek akademik gerekse akademik olmayan tüm paydaşlarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilere sahip olur. X
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılık araştırmalarının ve/veya pratiklerin en zorunlu parçalarından olan ekip çalışması becerilerini edinir. X
13 Farklı kurum ve kuruluşların iletişimsel etkinliklerini hazırlama ve yürütme becerisi edinir. X
14 Hem halkla ilişkiler ve reklamclılık hem de pazarlama ve tüketici araştırmaları yapma, analiz etme ve etkili sunma becerisine sahip olur. X
15 Medya ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür. X
16 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital iletişim araçlarını etkin kullanır ve ürün tasırımı becerisine sahip olur. X
17 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında araştırmalar yapmak ve geliştirmek için veri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya yarayan teorileri ve metodolojileri uygulama yetisine sahip olur. X
18 Halkla ilişkiler ve reklam pratikleri için gruplar, örgütler ve topluluklarda iletişim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna, ve genel olarak sosyo-kültürel bağlamın önemine dair derinlikli bir anlayışa sahip olur. X
19 Halkla ilişkiler ve reklamcılık teorisi ve pratiğinde ulusal ve küresel olarak meydana gelen gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur. X
20 Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında bireysel sorumluluk veya inisiyatif alma ve yaratıcı çözümler geliştirme yeterliliğine sahip olur. X
21 Halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarını veya kampanyalarını yürütmek için gerekli çeşitli yazılımları ve bilişim teknolojileri ve hesaplamaya ilişkin diğer becerileri kullanma yetisine sahip olur. X
22 Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerin standartlarına ve etik kodlarını öğrenerek, alkla ilişkiler ve reklamcılık pratikleri ve araştırma çalışmalarında uygulama yetisine sahip olur. X
23 Marka stratejisi oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
24 Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörme ve müdahele stratejileri üretme yetisine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 8 5 40
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 133