AKTS - Yüzey ve Arayüzeyler

Yüzey ve Arayüzeyler (MFGE561) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yüzey ve Arayüzeyler MFGE561 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Cemal Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri, yüzey, yakın yüzey ve arayüzey kavramları ile tanıştırmak ve yüzey karakterizasyonu ve hazırlığı konuları ile, yüzey kaplamaları ve teknikleri hakkında bilgi edindirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin, yüzey, arayüzey kavramlarına aşinalık kazanmaları ve termodinamiği hakkında bilgi sahibi olmaları.
  • Öğrencilerin, Katı yüzey enerjileri, tutunma izotermleri, sıvı katı arayüzeyleri, ıslanma konuları hakkında bilgi sahibi olmaları.
  • Öğrencilerin, yüzey pürüzlülüğü, karakterizasyonu ve temizleme prosesleri hakkında edinimleri olacaktır.
  • Öğrenciler, yüzey aşınması ve sürtünme hakkında bilgi edineceklerdir.
  • Öğrenciler, kaplama, buhar kaplama ve organik kaplama yöntemlerini tanıyacaktır.
Dersin İçeriği Arayüzeyler, arayüzeylerin termodinamiği, katı yüzeyleri, katı-sıvı arayüzeyleri, yüzey temizleme yöntemleri, yüzey aşınması, kaplama yöntemleri, deniz cihazlarının yüzeyinde biyolojik birikimler, biyolojik birikmeleri önleyici biyomateryal ve marin yüzeyleri, akıllı yüzeyler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Arayüzey kuvvetleri
2 Arayüzeyin termodinamik tanımı
3 Katı yüzeyler, yüzey serbest enerjisi, yüzey gerilimi, yüzey hataları, yüzey pürüzlülüğü
4 Katı yüzeyler, yüzey serbest enerjisi, yüzey gerilimi, yüzey hataları, yüzey pürüzlülüğü
5 Sıvı-katı arayüzeyi, ıslatma ve kapilarite
6 Endüstriyel yüzey temizleme prosesleri
7 Yüzey aşınması, sürtünme ve karakterizayonu
8 Yüzey aşınması, sürtünme ve karakterizayonu
9 Kaplama yöntemleri ve ilgili prosesler
10 Buhar biriktirme yöntemleri
11 Buhar biriktirme yöntemleri
12 Organik kaplamalar, tutunma ve yüzey aktif moleküler gruplar
13 Deniz enstrümanları ve biyomalzeme cihazlarında arzu edilmeyen biyolojik birikimleri önleyici kaplamalar, akıllı (fonksiyonel ) yüzeyler
14 Deniz enstrümanları ve biyomalzeme cihazlarında arzu edilmeyen biyolojik birikimleri önleyici kaplamalar, akıllı (fonksiyonel ) yüzeyler
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Surface Coatings for protection against wear, B. G. Mellor, Woodhead Publishing limited, 2006
2. Chemisty of Interfaces, M. J. Jaycock, G.D. Parfitt, Ellis Horwood Limited, 1981
3. Physics and Chemistry of Interfaces, Hans-Jürgen Butt, Karlheinz Graf, Michael Kappl, Wiley-VCH, 2006
Diğer Kaynaklar 4. Principles of Modern Manufacturing, Mikell P. Groover, John Wiley and Sons, 2011
5. Advances in marine anti-fouling coatings and technologies, Claire Hellio, Diego Yebra, Woodhead Publishing, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 40 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 167