AKTS - Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları

Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları (CEAC554) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları CEAC554 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 104
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı elektrokimyasal yöntemleri ve temellerini anlatmak ve uygulama alanlarına genel bir bakış getirmektir. Potentiometre, kulometre, voltametre, kronometre, polarografi vb. elektrokimyasal yöntemleri anlatır. Ayrıca, elektrokimyasal yöntemlerin diğer spektroskopik yöntemlerle (UV-vis, ESR, impedans) nasıl kullanılabileceğini anlatır. Elektrokimyasal çalışmalarda kullanılan elektrotların nasıl hazırlanacağı ve temizleneceğini anlatır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Terminoloji, temel denklemler, ve elektrokimyasal kavramlar üzerine genel bir bakış sergiler.
  • Deneysel elektrokimyasal yöntemleri tanımlar.
  • Temel denge ölçümlerini ve Nernst denklemini anlatır.
  • Potentiomete, kulometre, kronometre ve polarografi yöntemlerini anlatır.
  • Elektrotların nasıl hazırlandığını ve nasıl temizleneceğini anlatır.
  • Elektrokimyanın diğer spekroskopik yöntemlerle kullanımını anlatır.
  • UV-vis, ESR ve impedans gibi yaygın yöntemleri tanımlar.
Dersin İçeriği Genel elektrokimyasal kavramlar, elektroanaliz, elektrokimyaya giriş, denge ölçümleri, potensiyometre, voltametre, kulommetre, kronoamperometre, polarografi, disk elektrotu, elektron transfer hız sabitleri, spektroelektrokimya, elektrokimyasal ESR spektrometresi, empedans, elektrot hazırlama yöntemleri, yüzey temizleme, elektrot yapımı, referans

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektroanaliz, İsimlendirme ve Terminoloji 1-10
2 Deneysel Yöntemlere Genel Bir Bakış 11-24
3 Denge Ölçümleri 25-44
4 Denge Ölçümleri 44-84
5 Potentiometre 85-96, 96-106
6 ARA SINAV 1
7 Kulometre 107-130
8 Kronoamperometre ve Polarografi 136-155
9 Disk Elektrotu, Elektron Transfer Hız Sabitleri 195-236
10 Spektroelektokimya 239-247
11 Elektrokimyasal ESR Spektroskopisi 147-153
12 İmpedans 253-270, 270-274
13 ARA SINAV 2
14 Elektrot Hazırlama: Elektrot Yüzeyi Temizleme 276-280
15 Electrode Preparation: Manufacturing Electrodes, Making Reference Electrodes, Microelectrodes 280-286, 286-288
16 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. P. Monk, Fundamentals of Electroanalytical Chemistry, John Wiley & Sons LTD, 2001.
Diğer Kaynaklar 2. Christopher M. A. Brett, Ana Maria Oliveira Brett, Electrochemistry Principles, Methods, and Applications, 2nd Edition, Oxford University Press Inc., 1993.
3. Waldfried Plieth, Electrochemistry for Materials Science, 1nci Baskı, Elsevier Inc., 2008.
4. Cynthia G. Zoski, Handbook of Electrochemistry, 1nci Baskı, Elsevier Inc., 2007.
5. Frano Barbir, PEM Fuel Cells: Theory and Practice, 1nci Baskı, Elsevier Inc., 2005.
6. Allen J. Bard, Larry R. Faulkner, Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nci Baskı, John Wiley & Sons, Inc.,2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 21 21
Toplam İş Yükü 125