AKTS - İleri Çok Değişkenli İstatistik

İleri Çok Değişkenli İstatistik (PSY521) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Çok Değişkenli İstatistik PSY521 3 2 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY 504
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. İrem Metin Orta
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere çok değişkenli istatistiksel yöntemleri ve bunların psikoloji araştırmalarındaki uygulamalarını öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çok değişkenli istatistik analizinin diğer istatistik yöntemlerinden farkını açıklayabilmek
  • Çok değişkenli istatistik analizinin psikoloji araştırmalarında hangi soruların cevaplanmasından kullanılabileceğini açıklayabilmek
  • SPSS’in temel uygulamalarının öğrenmek
  • SPSS’teki veri analiz yöntemlerini öğrenmek
  • Analiz sonuçlarını yorumlayabilmek
  • Analiz sonuçlarını APA stilinde nasıl yazılacağını öğrenmek
Dersin İçeriği İleri düzey çok değişkenli istatistiksel yöntemler, yazılım paketleri ile çok değişkenli verilerin istatistiksel analizi, varyans analizi, regresyon ve yapısal eşitlik modellemesi dahil konular hakkında kavramsal bilgi ve bilgisayar uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Veri Temizleme ve Değişken Yaratma İlgili Kitap Bölümleri
3 Verilerle İşlem Yapma İlgili Kitap Bölümleri
4 Tek değişkenli Varyans Analizi -I İlgili Kitap Bölümleri
5 Tek değişkenli Varyans Analizi -II İlgili Kitap Bölümleri
6 Çok Değişkenli Varyans Analizi-I İlgili Kitap Bölümleri
7 Çok Değişkenli Varyans Analizi-II İlgili Kitap Bölümleri
8 Çoklu Regresyon Analizi İlgili Kitap Bölümleri
9 Aracı Regresyon Analizi İlgili Kitap Bölümleri
10 Düzenleyici Regresyon Analizi İlgili Kitap Bölümleri
11 Yol Analizi-I İlgili Kitap Bölümleri
12 Yol Analizi-II İlgili Kitap Bölümleri
13 Keşfedici Faktör Analizi İlgili Kitap Bölümleri
14 Doğrulayıcı Faktör Analizi İlgili Kitap Bölümleri
15 Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2019). Using multivariate statistics (7th Ed.).Pearson Education.
2. Green, S. B. ve Salkind, N. J. (2012). Using SPSS for windows and Macintosh: Analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 10 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Profesyonel ilişki üzerine teorik ve ampirik verileri bilmek. Kişilerarası ilişkiler, güç ilişkileri, sınır sorunları, terapötik ittifak ve müdahale ortamının bir işlevi olarak terapötik/profesyonel ilişkideki dalgalanmalar hakkında daha spesifik bilgiye sahip olmak.
2 Motivasyon, kaynaklar, değerler, kişisel önyargılar ve kişinin faaliyet gösterdiği makro (iş, ulusal normlar) ve mikro (aile, cinsiyet farklılıkları) ortam hakkında benlik bilgisine sahip olunması.
3 Etkili iletişim becerileri, yakınlığın kurulması ve sürdürülmesi, mesleki ilişkilerde güven ve saygının oluşturulması ve sürdürülmesi. X
4 Diğer profesyonellerle çalışırken yükümlülüklerini kabul etmek, başkalarına karşı duyarlı olmak ve kendini etik bir şekilde konumlamak. X
5 Ölçme yöntemleri, kültürel bağlamda hizmet verilen popülasyonların bilgisi, insani gelişme ve teşhis gibi ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerileri ile birlikte veri toplama ve işleme, hipotez oluşturma ve uygun olduğunda teşhis koyma, rapor yazma gibi gerekli becerilere sahip olmak ve bir eylem planı oluşturmak. X
6 Çiftler, aileler, gruplar ve organizasyonlar gibi bireyler ve sistemlerle bir dizi çeşitli müdahaleyi öğrenmek, uygun müdahale yöntemlerini seçmek ve uygulamak.
7 Eleştirel akıl yürütme becerilerini kullanarak bilgiyi analiz etmek, kritik bir problemin çözümüne yönelik kavramsal bir çerçeve geliştirmek ve bunu müşteriye iletmek. X
8 Profesyonel bağlamda ve bazı durumlarda akademik bağlamda projeler geliştirebilmek ve yürütebilmek için araştırma yürütme konusunda yeterli becerilere sahip olmak. Çeşitli araştırma yaklaşımlarının sosyal sistemlere uygulamak. X
9 Etik ilke ve etik karar verme süreci, olası etik ikilemlerin proaktif olarak belirlenmesi ve etik ikilemlerin çözümü konusunda bilgi ve becerilere sahip olmak. X
10 Denetime açık, iyi hazırlanmış, zamanı verimli kullanabilen, sınırların farkında olan ve öğrenme yaklaşımlarını belirli değerlendirme kriterlerine bağlayabilen geribildirime açık süpervizyona tabi tutulmayı öğrenmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar
Uygulama 10 3 30
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 194