ECTS - - Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

Zorunlu Bölüm Dersleri

PSY504 - Araştırma Yöntemleri ve İstatistiksel Uygulamalar (3 + 2) 8

Bu dersin amacı, öğrenciye psikoloji araştırmalarında verilerin istatistiksel analizini yapmada teorik ve pratik bilgi vermektir. Her yönteme uygun tek değişkenli ve iki değişkenli istatistiksel araçlar, yazılım paketleri aracılığıyla istatistiksel uygulamalarla birlikte detaylandırılacaktır.

PSY505 - Alan Uygulaması I (0 + 30) 15

Haftada 30 saat kurumda bulunma, nesnel ve projektif testler aracılığıyla değerlendirme yapma, rapor yazma.

PSY507 - Psikolojik Değerlendirme I (3 + 2) 8

Psikolojik değerlendirme görüşmesi, terapötik ilişki, görüşme becerileri.

PSY508 - Yetişkin Psikoterapileri (3 + 2) 8

Çağdaş psikoterapi yaklaşımları, psikoterapilerin uygulamalarının amaçları, yöntemleri ve teknikleri.

PSY535 - Supervizyon I (3 + 5) 10

Süpervizor denetiminde, bireysel görüşme, psikolojik değerlendirme, vaka formülasyonu yapma, uygun psikoterapi tekniklerini kullanma, vaka raporu yazma

PSY598 - Bitirme Projesi (0 + 0) 40

Bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, etik kurallara uygun çalışma yapma.

SBE-PSY-T-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 8

SBE-PSY-T-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 8

SBE-PSY-T-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 8

SBE-PSY-T-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 8

SBE-PSY-T-AE1FA5 - Alan Seçmeli (0 + 0) 8

SBE-PSY-T-AE1FA6 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

Seçmeli Dersler

PSY506 - Alan Uygulaması II (0 + 30) 15

Haftada 30 saat kurumda bulunma, klinik psikologlar tarafından gerçekleştirilen görev ve hizmetlere katılma, rapor yazma.

PSY510 - Psikolojik Değerlendirme II (3 + 2) 8

MMPI ve TAT gibi objektif ve projektif ölçüm araçlarını uygulama, değerlendirme ve raporlama.

PSY511 - Yetişkin Psikopatolojisi (3 + 2) 8

DSM tanı sistemine göre bozuklukların değerlendirilmesi, erişkin bozukluklarının sebepleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri.

PSY512 - Toplum Ruh Sağlığı (3 + 2) 8

Toplum ruh sağlığı teorisi ve uygulamasının kavram ve değerleri, etkili toplum ruh sağlığı hizmetlerinde kullanılan araçları sunmadaki fırsatlar ve zorluklar.

PSY513 - Biliş ve Duygular (3 + 2) 8

Biliş ve duygulanım ölçümü, temel duygular, duygu düzenleme, duyuş, hafıza, dil ve karar verme ilişkisi.

PSY514 - Krize Müdahale Teknikleri (3 + 2) 8

Kriz değerlendirme ve müdahalesi için kullanılan kriz modelleri, klinik kriz müdahalesinde kullanılan beceri ve teknikler.

PSY515 - Klinik Sağlık Psikolojisi (3 + 2) 8

Klinik psikolojinin sağlık alanındaki uygulamaları, fiziksel hastalıklar ile birlikte görülen psikolojik bozukluklar, bütüncül sağlık anlayışı, sağlık davranışları ve değişim süreçleri.

PSY520 - Klinik Psikolojide Seçme Konular (3 + 2) 8

Klinik veya gelişimsel psikoloji alanlarında güncel ve temel bir konuyu derinlemesine ve çok yönlü olarak tanıtma.

PSY521 - İleri Çok Değişkenli İstatistik (3 + 2) 8

İleri düzey çok değişkenli istatistiksel yöntemler, yazılım paketleri ile çok değişkenli verilerin istatistiksel analizi, varyans analizi, regresyon ve yapısal eşitlik modellemesi dahil konular hakkında kavramsal bilgi ve bilgisayar uygulamaları.

PSY522 - Psikopatolojide Güncel Konular (3 + 2) 8

Psikopatoloji kavramını farklı çerçevelerden değerlendirme, patoloji kavramının oluşumu, bozuklukları çeşitli açılardan inceleme.

PSY523 - Çift Aile ve Grup Terapileri (3 + 2) 8

İlişkisel sorunların anlaşılması ve çözülmesi, çift, aile ve grup terapilerinin kuramsal altyapıları, değerlendirme ve müdahale yöntemleri.

PSY524 - Stres Uygulama ve Araştırmaları (3 + 2) 8

Stres süreci, sağlık ve psikolojik iyilik hali üzerine etkileri, stres yönetimi ve kanıta dayalı stres danışmanlığı uygulamalarında kullanılan yöntemlerin uygulanması.

PSY525 - Kültür Aile ve Gelişim (3 + 2) 8

Ebeveynlikte kuramsal yaklaşımlar, Aile Sistemi yaklaşımı, Aile Değişim Modeli, Ebeveynlik tarzları ve uygulamaları, kültür ve ebeveynlik, ebeveyn müdahale programları, benlik gelişimi.

PSY526 - Psikofarmakoloji (3 + 2) 8

İlaçlar, duygusal ve davranış bozukluklarının kimyasal tedavisi, altında yatan beyin mekanizmaları, ilaç ve biyolojik müdahalelerin etkinlikleri.

PSY527 - Yakın İlişkiler (3 + 2) 8

Bağlanma, kişilerarası çekim ve ilişkilerin gelişimi, arkadaşlık ve romantik ilişki, iletişim, karşılıklı bağımlılık, ilişki sorunları, çatışma ve sosyal destek.

PSY528 - Bağımlılık Psikolojisi (3 + 2) 8

Çeşitli bağımlılık türlerinin nedenleri ve tedavisi, biyolojik ve psikolojik yaklaşımları, başetme yöntemleri ve müdahale stratejileri.

PSY530 - Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi (3 + 2) 8

Çocuk ve ergen ruh sağlığı, bu döneme özgü psikolojik bozuklukların değerlendirilmesi, teşhis ve tedavisi, gelişimsel bozukluklar, öğrenme bozuklukları, davranış bozuklukları, DEHB, duygudurum ve kaygı bozuklukları.

PSY536 - Supervizyon II (3 + 5) 10

Süpervizor denetiminde, bireysel görüşme, psikolojik değerlendirme, vaka formülasyonu yapma, uygun psikoterapi tekniklerini kullanma, vaka raporu yazma