ECTS - - Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

1) Profesyonel ilişki üzerine teorik ve ampirik verileri bilmek. Kişilerarası ilişkiler, güç ilişkileri, sınır sorunları, terapötik ittifak ve müdahale ortamının bir işlevi olarak terapötik/profesyonel ilişkideki dalgalanmalar hakkında daha spesifik bilgiye sahip olmak.
2) Motivasyon, kaynaklar, değerler, kişisel önyargılar ve kişinin faaliyet gösterdiği makro (iş, ulusal normlar) ve mikro (aile, cinsiyet farklılıkları) ortam hakkında benlik bilgisine sahip olunması.
3) Etkili iletişim becerileri, yakınlığın kurulması ve sürdürülmesi, mesleki ilişkilerde güven ve saygının oluşturulması ve sürdürülmesi.
4) Diğer profesyonellerle çalışırken yükümlülüklerini kabul etmek, başkalarına karşı duyarlı olmak ve kendini etik bir şekilde konumlamak.
5) Ölçme yöntemleri, kültürel bağlamda hizmet verilen popülasyonların bilgisi, insani gelişme ve teşhis gibi ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerileri ile birlikte veri toplama ve işleme, hipotez oluşturma ve uygun olduğunda teşhis koyma, rapor yazma gibi gerekli becerilere sahip olmak ve bir eylem planı oluşturmak.
6) Çiftler, aileler, gruplar ve organizasyonlar gibi bireyler ve sistemlerle bir dizi çeşitli müdahaleyi öğrenmek, uygun müdahale yöntemlerini seçmek ve uygulamak.
7) Eleştirel akıl yürütme becerilerini kullanarak bilgiyi analiz etmek, kritik bir problemin çözümüne yönelik kavramsal bir çerçeve geliştirmek ve bunu müşteriye iletmek.
8) Profesyonel bağlamda ve bazı durumlarda akademik bağlamda projeler geliştirebilmek ve yürütebilmek için araştırma yürütme konusunda yeterli becerilere sahip olmak. Çeşitli araştırma yaklaşımlarının sosyal sistemlere uygulamak.
9) Etik ilke ve etik karar verme süreci, olası etik ikilemlerin proaktif olarak belirlenmesi ve etik ikilemlerin çözümü konusunda bilgi ve becerilere sahip olmak.
10) Denetime açık, iyi hazırlanmış, zamanı verimli kullanabilen, sınırların farkında olan ve öğrenme yaklaşımlarını belirli değerlendirme kriterlerine bağlayabilen geribildirime açık süpervizyona tabi tutulmayı öğrenmek.