AKTS - Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanobilim ve Nanoteknoloji (CEAC420) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nanobilim ve Nanoteknoloji CEAC420 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 104
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Murat Kaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin fizik, mühendislik, kimya ve biyoloji alanlarında “nano” bilimini anlamasını sağlamak. Nanoteknoloji gelişiminin güncel durumuna dair temel bir anlayış edindirmek, Nanoyapıların çeşitleri, hazırlanma yöntemleri ve karakterizasyonları hakkında bilgi vermek,Nano ölçekteki yapıların bilim ve teknoloji alanlarındaki uygulamalarına ışık tutmak, Nanoteknoloji sektöründe inovasyon üzerine bir anlayış kazandırmak, Nanoparçacıkların sebep olduğu sorunlar ve bunlarla ilgili güvenlik risk değerlendirmesi ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nanoboyut ile ilgili fiziksel esasların, matematiksel metodların ve uygun tekniklerin temel bilgisi
  • Nanoyapı çeşitleri hakkında temel bilgi.
  • Sentez ve karakterizasyon teknikleri.
  • Nanoölçek olayının en yaygın uygulamalarının kavranması
  • Nanobilimin mühendislik kimya ve biyoloji alanlarındaki önemi ve uygulamaları.
  • Nanoparçacıklar ve güvenlik hakkında bilgi.
Dersin İçeriği Nanobilimin gelişme seviyesi, deneysel teknikler ve teorik çalışmaların hızlı gelişimi ve alanın genişliğine ek olarak disiplinler arasılık özelliğinin vurgulanması, fiziksel ilkeler, nanosistemlerin sentez ve karakterizasyonu, nano yapıların çeşitliliği, nanobilimin teknolojik uygulamaları, nanokimya, nanobiyoloji, nanoilaç.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Bazı Fiziksel İlkeler Bölüm 1
2 Giriş ve Bazı Fiziksel İlkeler Bölüm 1
3 Nanomaddelerin Sentezi Bölüm 3
4 Nanomaddelerin Sentezi Bölüm 3
5 Mikroskobi - Nanoskobi Bölüm 2
6 Diğer Karakterizasyon Teknikleri Bölüm 2
7 Nanokristaller- Nanoteller- Nanotabakalar (katmanlar) Bölüm 4
8 Nanokristaller- Nanoteller- Nanotabakalar (katmanlar) Bölüm 4
9 ARA SINAV
10 Nanoteknoloji Uygulamaları Bölüm 7 ve 9
11 Nanoteknoloji Uygulamaları Bölüm 7 ve 9
12 Nanokimya- Nano düzeyde Kimya, Kataliz, Yenilenebilir Enerji, Piller ve Çevresel Korunum Bölüm 10
13 Nanokimya- Nano düzeyde Kimya, Kataliz, Yenilenebilir Enerji, Piller ve Çevresel Korunum Bölüm 10
14 Nanodüzeyde Biyoloji Bölüm 11 ve 12
15 Sunumlar
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. H.-E.Schaefer, Nanoscience, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
Diğer Kaynaklar 2. B. Bhushan, Springer handbook of nanotechnology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004
3. Z. L. Wang, Characterization of Nanophase Materials, Wiley-WCH, 2000
4. 3.) W.C.W. Chan, Bio-Applications of Nanoparticles, Landes Bioscience and Springer Science+Business Media, LLC, 2007
5. D. L. Feldheim, C. A. Foss, Jr., Metal Nanoparticles, Marcel Dekker Inc., 2002
6. A.I. Kirkland, J.L. Hutchison, Nanocharacterisation, The Royal Society of Chemistry, 2007
7. M. Hosokawa, K. Nogi, M. Naito, T. Yokoyama, Elsevier, 2007
8. G. Schmid, Nanoparticles: From Theory to Application, WILEY-VCH Verlag, 2004
9. M. Ratner, D. Ratner, Nanotechnology: A Gentle Introduction to the Next Big Idea, Prentice Hall, 2002

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 129