AKTS - Petrokimya Mühendisliği

Petrokimya Mühendisliği (CEAC470) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Petrokimya Mühendisliği CEAC470 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC103 VE CEAC104 VEYA CEAC105
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Bölüm Öğretim Üyeleri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sentez gazı, olefinler, aromatikler ve türevleri (endüstriyel poliolefinler ve poliesterler dahil) için mevcut ve gelişen innovatif üretim teknolojilerini tanıtarak öğrencileri petrokimyasal proseslere aşina etmek. Temel kimya mühendisliği bilgilerini, buhar reforming, buhar kraking ve katalitik reforming gibi endüstriyel proseslere uygulamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Petrol kimyası ve karakterizasyonun temellerini açıklamak
 • Fraksiyonel damıtmanın temellerini açıklamak: Atmosferik ve vakum distilasyonları
 • Pumparound ve yan çekişlerle rafineride eneji entegrasyonun açıklamak
 • Temel katalitik olmayan ve katalitik dönüşüm proseslerine gereksinimi açıklamak: Heterojen katalizin temelleri
 • Rafineride şarjlar ve ürünler ve ürün verimliliğinin tahmin teknikleri
 • Etan ve naftanın buhar krakinginin termodinamiğinin açıklanması: Olefin fabrikasındaki soğuk ve sıcak bölgeler
 • Katalitik reformingin prensiplerini öğretmek: İki-siteli kataliz
 • Aromatiklerin üretiminin, dönüşümünün ve ayırılmasının prensiplerini öğretmek
 • Downstream proseslerindeki gelişmeleri öğretmek
 • Proses simülatörlerinin (ASPEN Hysis gibi) rafineri ve petrokimya tesislerinde kullanımını öğretmek
Dersin İçeriği Petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrilerine giriş, buhar kraking ve olefin üretimi, olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler, katalitik reforming ve aromatikler (BTX) üretimi, C8 aromatikleri, aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi, buhar reforming ve ilgili prosesler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Petrol Rafinerisine ve Petrokimya Endüstrilerine Giriş Ders Notları
2 Buhar Kraking ve Olefinler Üretimi Ders Notları
3 Buhar Kraking ve Olefinler Üretimi Ders Notları
4 Katalitik Reforming ve Aromatikler (BTX) Üretimi Ders Notları
5 Katalitik Reforming ve Aromatikler (BTX) Üretimi Ders Notları
6 Ara Sınav-I
7 C8 aromatikleri -Ayırma -İzomerizasyon -Düşük alkanlardan aromatiklerin üretimi Ders Notları
8 C8 aromatikleri -Ayırma -İzomerizasyon -Düşük alkanlardan aromatiklerin üretimi Ders Notları
9 Steam Reforming ve ilgili süreçler Ders Notları
10 Steam Reforming ve ilgili süreçler Ders Notları
11 Etilen türevleri Propilen C4 olefin türevleri Ders Notları
12 Etilen türevleri Propilen C4 olefin türevleri Ders Notları
13 PROJE SUNUMU-1
14 Benzen türevleri Tolüen türevleri Ders Notları
15 PROJE SUNUMU-2
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. A. Chauvel and Gilles Lefebvre, Petrochemical Processes: Technical and Economic Characteristics, Vol.1: Synthesis Gas Derivatives and Major Hydrocarbons; Vol.2: Major Oxygenated, Chlorinated and Nitrated Derivatives, IFP Publications, Gulf Publishing C
2. Peter Wiseman, Petrochemicals, UMIST Series in Science and technology, John Wiley & Sons (1986).
3. The Chemistry of Methane, Ethylene,Propylene, C4 Olefins,Benzene, Toluene Xylenes, Workshop Notes, CHEM SYSTEMS (1999).
4. Bilsen Beşergil, Hampetrolden Petrokimyasallara: El Kitabı, Tükelmat A.Ş.,İzmir (2007).
5. James H. Gary, Glenn E.Handwerk & Mark J.Kaiser, Petroleum Refining: Technology and Economics, Fifth Edn., CRC Press (2007).
6. T. Alsahaf and M. Fahim, Fundamentals of Petroleum Refining, Elsevier (2010)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 7 7
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125