AKTS - Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar

Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar (HUM312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar HUM312 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. N. Berrin Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı dünya edebiyatının önde gelen metinlerini içerik ve biçem açısından öğrencilere tanıtmak; öğrencilerin edebi metinleri takdir etme becerilerini geliştirmek ve çeşitli kültürlere ve dünya görüşlerine ait edebi türleri,dönemleri ve yazarları öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazarlar, dönemleri ve edebi özellikleri hakkında bilgi sahibi olur,
  • Edebi ve kültürel eserler olarak,dünya edebiyatının belli başlı metinlerini tanır,
  • Dünya edebiyatında yer alan ana tema ve fikirleri yazılı ve sözlü olarak ifade eder,
  • Söz konusu metinlerin değerini ve bunların günümüzdeki yansımalarını keşfeder.
Dersin İçeriği İngiliz, Fransız, Rus gibi dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden seçilen bir roman, iki kısa öykü, iki şiir ve bir oyun.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Edebiyat ve edebiyat incelemesine genel giriş Prentice Hall,s.4-5; Frye,Baker s.3-6.
2 Edebiyat ve edebiyat incelemesine genel giriş Prentice Hall,s.4-5; Frye,Baker s.3-6.
3 Edebi dönemler ve türler Frye,Baker, pp.8-9;40-41;421-432
4 1. ve 2. Kısa öyküye giriş Ders sorumlusu tarafından verilecek
5 İki kısa öykünün geri plan ve yazarlarının incelenmesi Prentice Hall basımı kitaptan ders sorumlusu tarafından belirlenecek
6 İki kısa öykünün geri plan ve yazarlarının incelenmesi Prentice Hall basımı kitaptan ders sorumlusu tarafından belirlenecek
7 Tartışma Prentice Hall, Frye, Baker kitaplarından ders sorumlusu tarafından belirlenecek
8 Ara sınav Prentice Hall, Frye, Baker ve ders sorumlusu tarafından verilen materyaller
9 Romana giriş Frye, Baker 3 ve 9. sayfalar
10 Romana giriş Frye, Baker 3 ve 9. sayfalar
11 Romanın geri plan ve yazarının incelenmesi Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
12 Romanın geri plan ve yazarının incelenmesi Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
13 Romanın tartışılması Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
14 Şiire genel giriş ve çözümlenmesi Prentice Hall 788-789, Frye, Baker 421-427. sayfalar
15 Şiirin tartışılması Prentice Hall, ders sorumlusu tarafından belirlenecek materyaller
16 Tiyatro eserine giriş ve çözümlenmesi Prentice Hall
17 Tiyatro eserinin tartışılması Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
18 Genel Sınav Prentice Hall, Frye, Baker ve ders sorumlusu tarafından verilen materyaller

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Kitabı: Literature. Timeless Voices Timeless Themes ( Gold Level) Prentice Hall,2000.
Diğer Kaynaklar 2. Literature.Timeless Voices,Timeless Themes ( World Masterpieces) Prentice Hall,2000
3. The Practical Imagination: Stories,Poems,Plays. Eds. Frye,Baker,Perkins. Harper and Row,Publishers, New York,1987.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 105