AKTS - İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği CEAC507 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 304
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Nesrin Machin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kimyasal reaksiyonların oluşma prensipleri molekuler seviyede degerlendirilip, reaktor tasarımının prensipleri anlatılacaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çarpışma ve geçiş hali teorilerini tanımak
  • Reaksiyon hız parametrelerini tahmin etmek
  • Homojen ve heterojen reaksiyon sistemlerini kavramak
  • Kimyasal reaksiyon sistemleri ve reaktor tasarımı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Reaksiyon hiz kavraminin teorik temelleri, çarpışma teorisi ve geçiş hali teorisi, bileşenlerin ve reaksiyonların termokimyası, empirik ve kuantum kimyası metotlarını kullanarak reaksiyon hız parametrelerinin ve termokimyasal özelliklerin tahmini, gaz fazında elementer reaksiyonlar, yüzeyde elementer reaksiyonlar, difüzyon ve heterojen reaksiyonlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bileşenler ve Reaksiyonların Termokimyası Empirik ve model bileşen metodları Verilen referansların ilgili bölümleri
2 Bağ ve grup ilavesi metodları İstatistiksel mekanik yontemleri Verilen referansların ilgili bölümleri
3 Reaksiyon Hızlarının Teorik Temelleri Gazların Çarpısma teorisi Geçis hali teorisi Verilen referansların ilgili bölümleri
4 Gaz Fazı Elementer Reaksiyonları Reaksiyonların sınıflandırılması Tek moleküllü reaksiyonlar Verilen referansların ilgili bölümleri
5 Çift möleküllü reaksiyonlar Enerji transfer limitli reaksiyonlar Verilen referansların ilgili bölümleri
6 Elementer reaksiyon hız parametrelerinin tahmini Verilen referansların ilgili bölümleri
7 Arasınav Verilen referansların ilgili bölümleri
8 Yüzeyde Elementer Reaksiyonlar Bileşenlerin adsorpsiyon ve desorpsiyonu Verilen referansların ilgili bölümleri
9 Yüzey reaksiyonlarının hız ifadeleri Verilen referansların ilgili bölümleri
10 Difüzyon ve Heterojen Reaksiyonlar Dış difüzyon etkisi altındaki reaksiyonlar Verilen referansların ilgili bölümleri
11 İç difüzyon etkisi altındaki reaksiyonlar Katalizör deaktivasyonu Verilen referansların ilgili bölümleri
12 Arasınav Verilen referansların ilgili bölümleri
13 Kimyasal Reaktörlerin Analiz ve Tasarımı İzotermal sistemler İzotermal olmayan sistemler Verilen referansların ilgili bölümleri
14 Homojen ve heterojen reaktörler Verilen referansların ilgili bölümleri
15 Öğrenci Sunumları Verilen referansların ilgili bölümleri
16 Genel Sınav Verilen referansların ilgili bölümleri

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R.D. Levine and R. B. Bernstein, Molecular Reaction Dynamics and Chemical Reactivity, Oxford University Press, 1987.
2. J. I. Steinfeld, J.S. Francisco and W. L. Hase, Chemical Kinetics and Dynamics, Prentice Hall, 1989.
3. T. L. Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics, Dover Publications, 1986.
4. J.M. Smith, Chemical Engineering Kinetics, Mc Graw Hill, 3rd Ed, 1981.
5. H. Scott Fogler, Elements of Chemical reaction Engineering, Prentice Hall, 4th Edition, 2005.
6. M.E. Davis, R.J. Davis, Fundamentals of Chemical Reaction Engineering, Mc Graw Hill, 2003
7. Gilbert F. Froment, Kenneth B. Bischoff, Chemical Reactor Analysis and Design, John Wiley & Sons, 1990.
Diğer Kaynaklar 8. Relevant Journal articles

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 130